Fylkeskommunens myndighet og plikt i klima- og energiplanlegging

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging gjelder også fylkeskommunen.

Fylkeskommunen skal legge statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene til grunn for regional planlegging.

En regional plan som behandler klima- og energispørsmål skal inneholde et handlingsprogram som skal revideres årlig, jamfør plan- og bygningsloven § 8-1. Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål skal vurderes minst hvert fjerde år i arbeidet med regional planstrategi.

En regional plan kan gjelde hele fylket, deler av et fylke eller ta opp mer avgrensete temaer for hele eller deler av fylket.

Overordnet om klima- og energihensyn i planlegging

Fylkeskommunen skal i planer etter plan- og bygningsloven ta klimahensyn,  gjennom løsninger for energiforsyning og areal og transport, se plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g). Det er viktig å ta klimahensyn ved planlegging som påvirker valg av løsninger for energiforsyning og i areal- transportplanlegging, men denne bestemmelsen er ikke begrenset til dette. Også i andre planer etter plan- og bygningsloven skal kommunene og fylkeskommunene ta klimahensyn.

Andre ledd i § 3-1 er også relevant for fylkeskommunenes klima- og energiplanlegging: «Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.»

Fylkeskommunen skal legge Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  til grunn for planstrategi og planer. De slår blant annet fast at regjeringen forventer at «fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester.»

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver, jamfør plan- og bygningsloven § 3-2.

Fylkeskommunen kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for fylkeskommunens saksområde, jamfør plan- og bygningsloven § 5-4. Veiledning til innsigelsesordningen finnes her.

 

Areal- og transportplanlegging

Fylkeskommunen skal legge statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  til grunn ved utarbeidelse av regionale areal- og transportplaner, ved sin medvirkning i den kommunale planleggingen og som kollektivtransportmyndighet og veieier. Planretningslinjen slår blant annet fast at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det påpekes at kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter må samarbeide om planleggingen for å sikre samordning av utbyggingsmønster og transportsystem.

 

Klimaoppgaver og myndighet i annet lovverk

 

Fylkeskommunen har myndighet og oppgaver på en rekke områder som har betydning for klimagassutslipp og energibruk:

  • Transport
  • Vindkraft
  • Vannkraft
  • Nettanlegg
  • Innkjøp

Veilede kommunene

Fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver, jamfør plan- og bygningsloven § 3-2.

Sist revidert: 21.03.2018
av: Miljødirektoratet