Gjennomføring og resultatoppfølging

Det vedtatte handlingsprogrammet er utgangspunktet for den videre fasen med å gjennomføre de identifiserte tiltakene. Dette er den desidert viktigste fasen i klima- og energiplanleggingen.

Uten et klart handlingsprogram med vedtatt ansvarsfordeling og fremdriftsplan, stopper det gjerne opp. Det er viktig å definere hvem som har ansvar for oppfølgingen av handlingsprogrammet som helhet, og dermed for å følge opp de som er ansvarlig for gjennomføring og evaluering av enkelttiltakene.

Det trengs gode og klare rutiner for oppfølging av fremdriftsplanene for de ulike tiltakene. Oppfølgingen av gjennomføring og systematisk evaluering av resultater må tilpasses den ansvarsfordeling, målstruktur og type tiltak kommunen eller fylkeskommunen har vedtatt.

Ved å ha et godt system for å dokumentere resultater, vil man opparbeide et kunnskapsgrunnlag som kan gjøre det mindre ressurskrevende å vurdere behov for endringer og nye tiltak ved neste revidering av planen og handlingsprogrammet.

For å vurdere om det vedtatte handlingsprogrammet har den ønskede effekten på klimagassutslipp og energibruk er det viktig å både:

  • følge med på det store bildet av utviklingen av utslipp og energibruk i kommunen/fylket og de ulike kilder/sektorer over tid
  • systematisk følge opp status for gjennomføring av tiltak og om de fastsatte mål i planen oppnås

Følge med på utviklingen i utslipp og energibruk

Statistikk og analyser for fylkes- og kommunenivå er nyttig for å kunne følge med på det store bildet av utviklingen av klimagassutslipp og energibruk i kommunen/fylket og i de ulike kilder/sektorer over tid. Les mer om dette under Bruk av statistikk og andre tallforsiden til denne veilederen.

 Statistikk og analyser er nyttig for å kunne:

  • prioritere hvilke kilder og sektorer det bør rettes tiltak mot
  • dokumentere hvordan kommunen ligger an for å nå overordnede mål for klimagassutslipp og energibruk i hele kommunen, for de enkelte sektorer og kilder, og for egen virksomhet.

Rutiner for å følge opp gjennomføring av tiltak og delmål

Kommunen bør etablere rutiner for å følge opp status for gjennomføring av tiltak og om delmål nås. Metoden for å evaluere effekten av gjennomførte tiltak må tilpasses det enkelte tiltak eller gruppe av tiltak, eller den enkelte målformulering.

Indikatorer eller evalueringskriterier for å vurdere effekt av hvert enkelt tiltak, bør være fastsatt allerede i handlingsprogrammet. Kommunen må vurdere:

  • hvilke tiltak det er mulig å registrere effekten av relativt nøyaktig
  • hvilke tiltak man kan beregne eller estimere den faktiske effekten av i CO2-ekvivalenter eller kWh
  • hvilke tiltak som istedenfor skal følges opp med resultatindikatorer
  • hvilke tiltak som det kun er mulig å vurdere effekten av gjennom en kvalitativ omtale

Noen eksempler på vurdering av effekt av tiltak er gitt under Beregne effekt av tiltakforsiden til denne veilederen.

Separate regnskap for utslipp, energibruk og «skog og andre landarealer»

For tiltak hvor effekten kan kvantifiseres, anbefaler Miljødirektoratet at det føres separate regnskap for klimagassutslipp og energibruk innenfor kommunens grenser på følgende måte:

  • reduserte utslipp av klimagasser, målt i CO2-ekvivalenter
  • redusert energibruk, målt i kWh og eventuelt fordelt på ulike energibærere

Ved å fokusere på både å redusere de direkte klimagassutslippene og på energieffektivisering, vil kommunen ha gode styringsparametere for intern oppfølging.

Kommunen bør separat vurdere resultater av tiltak for å bevare eller øke karbonlagrene i skogen og redusere CO2-utslipp fra arealbruksendringer, som avskoging og nydyrking av myr. Omtale av hvorfor sektoren «skog og andre landarealer» bør behandles separat fra kommunens øvrige mål om reduksjon i utslipp av klimagassutslipp er gitt i veiledningen om å fastsette mål.

Eget regnskap for indirekte utslipp

Dersom kommunen har satt seg mål og vedtatt tiltak for å redusere sine forbruksrelaterte utslipp, kan resultater fra dette synliggjøres i en klimafotavtrykksanalyse eller et eget regnskap for utslipp kommunen har bidratt til å redusere utenfor kommunen. Et regnskap over reduserte «indirekte» utslipp bør føres separat fra et regnskap over reduserte utslipp innenfor kommunens grense. Da vil kommunens utslippsregnskap være sammenlignbart med det nasjonale utslippsregnskapet for klimagasser og energistatistikk, og «dobbelttelling» unngås. Dette er omtalt nærmere i veiledningen om beregning av indirekte utslipp og livsløpsutslipp.

Evaluering av resultater

En evaluering av resultater av tiltakene og en vurdering av hvordan kommunen ligger an i forhold til å nå sine mål bør gjøres regelmessig. En slik evaluering bør som minimum inngå i den årlige revisjonen av handlingsprogrammet. Dersom kommunen har valgt å utarbeide en selvstendig klima- og energiplan, er det viktig å sikre at resultatoppfølgingen er godt koblet mot kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og rutiner for oppfølging av kommuneplanens handlingsdel.

Gjennom årsmeldingen og årsregnskapet bør det gis en oversikt over om tiltakene er iverksatt som planlagt og hva de faktiske kostnadene har vært. Samtidig vil det være en del tiltak som vil kunne gjennomføres som en del av den daglige driften, uten direkte budsjettmessige konsekvenser. Det er derfor viktig at evalueringen også omfatter disse tiltakene.

Klima- og energiplanlegging er en prosess, ikke et dokument. En målsetning for klima- og energiplanleggingen bør være å gjøre den overflødig som selvstendig prosess, fordi mål og tiltak for å redusere klimagassutslipp og effektivisere energibruk skal være integrert i all planlegging og virksomhet i kommunene og fylkeskommunene. Inntil det målet nås, er klima- og energiplanlegging et nyttig verktøy for å planlegge helhetlig og følge opp resultater av tiltak på tvers av sektorer og etater. Et godt system for resultatoppfølging vil sikre at kommunen kommer fra ord til handling. I tillegg vil det gi et godt grunnlag for etterfølgende revideringer av planen om klima og energi og dens handlingsprogram.

Sist revidert: 14.01.2019
av: Miljødirektoratet