Kommunen og fylkeskommunen

Kommunens roller på klima- og energiområdet:

 • Myndighetsutøver, herunder lokal planmyndighet
 • Eier av bygg og anlegg, inkludert kommunale veier
 • Grunneier
 • Politisk aktør og lokal samfunnsutvikler
 • Tjenesteleverandør
 • Eier og drifter av kjøretøy og fartøy
 • Innkjøper av varer og tjenester
 • Byggesaksbehandler
 • Ansvarlig for skoleruter, lokalbåter, pasienttransport med mer
 • Delta i regional planlegging

Fylkeskommunens roller på klima- og energiområdet:

 • Myndighetsutøver, herunder regional planmyndighet
 • Eier av bygg og anlegg, inkludert fylkesveier
 • Grunneier
 • Politisk aktør og regional samfunnsutvikler
 • Tjenesteleverandør
 • Eier og drifter av kjøretøy og fartøy
 • Innkjøper av varer og tjenester
 • Ansvarlig for kollektivtransport
 • Veilede og bistå kommunene i deres planleggingsarbeid
 • Kan fremme innsigelse i plansaker i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for fylkeskommunens saksområde
 • Kan fremme innsigelse til kommunal plan som strider mot regional plan

Mer om regional planlegging

Både fylkeskommunen og kommunen har roller i regional planlegging.

En regional plan er et felles strategisk verktøy med føringer for hele fylket, eller regionen. Den regionale planen beskriver hvordan stat, fylke og kommune skal samarbeide og prioritere regionalt ut fra de virkemidlene som er til rådighet.

En regional plan skal bidra til å utløse potensialet som ligger i regionalt samarbeid, og som ellers ikke ville bli utløst eller utført av enkeltaktører hver for seg. Dette kan for eksempel være tiltak innen samferdsel, infrastruktur og bolig- og næringsutvikling.

Sist revidert: 17.08.2016
av: Miljødirektoratet