Nettselskap og fjernvarmekonsesjonær

Nettselskap og fjernvarmekonsesjonær har en plikt til å bidra med informasjon om energiforsyningen som er relevant for kommunens klima- og energiplanlegging.

Fram til 2015 hadde et nettselskap (områdekonsesjonær) i hver kommune ansvar for å utarbeide lokale energiutredninger. I energiutredningene ble informasjon om energibruk og energisystemet sammenstilt. Denne ordningen ble i 2015 erstattet med en informasjonsplikt som ble tatt inn i energiutredningsforskriften §3.

Nettselskapene skal ikke lenger utarbeide lokale energiutredninger på eget initiativ. Isteden skal de på forespørsel fra kommunen eller fylkeskommunen bidra med informasjon de har om energiforsyningen som er relevant for klima- og energiplanleggingen.

Informasjonsplikten omfatter både:

  • områdekonsesjonær eller ansvarlig for kraftsystemutredninger
  • fjernvarmekonsesjonær

Informasjonsplikten gjelder ikke sensitiv informasjon om kraftforsyningen, som beskrevet i energiloven § 9-3.

Kommunen kontakter områdekonsesjonær

En kommune som har behov for informasjon om forhold i kraftnettet i forbindelse med tilrettelegging for energi- og klimatiltak, bør kontakte områdekonsesjonær. En oversikt over konsesjonsområdene finnes hos NVE.

Områdekonsesjonæren kan gi svar på om det er kapasitetsbegrensninger i nettet, og hvilke tiltak som er planlagt de neste årene for å bedre situasjonen. Områdekonsesjonæren vil også kunne si noe om hvordan endringer i produksjon eller forbruk av elektrisitet vil påvirke nettet i deres område. Det er derfor viktig at kommunen holder områdekonsesjonæren informert om eventuelle energi- og klimatiltak som kan påvirke overføringsbehovet og behovet for investeringer i kraftnettet.

Eksempler på tiltak der områdekonsesjonæren kan bidra med informasjon og bør bli informert er:

  • Støtteordninger for lokal produksjon av elektrisitet – det vil si solcelleanlegg, små vindturbiner og så videre
  • Hurtigladere for elbil
  • Landstrøm for ferger og skip
  • Effektiviseringstiltak i større bygg og anlegg
  • Skifte av energibærer fra elektrisitet til for eksempel fjernvarme eller bioenergi i større bygg og anlegg

 
Fylkeskommunen kontakter ansvarlig for kraftsystemutredningen

For fylkeskommunene vil det være mer naturlig å ta kontakt med nettselskapet som har ansvaret for kraftsystemutredningen i regionen, såkalt KSU-ansvarlig. Disse har ansvaret for å koordinere nettplanlegging mellom flere lokale nettselskap og dekker et geografisk område som gjerne samsvarer mer med fylkeskommunen.

Her finner du også linker til de nyeste offentlige versjonene av kraftsystemutredningene.

Spørsmål om fjernvarme

Kommuner eller fylkeskommuner kan ta kontakt med fjernvarmekonsesjonærer dersom de har spørsmål om fjernvarme. På NVEs nettsider kan du lese mer om fjernvarme, samt finne oversikt over både gitte konsesjoner til fjernvarme og søknader under behandling.

Eksempler på spørsmål kommunen bør ha dialog med fjernvarmekonsesjonær om kan være:

  • Kan man forvente at fjernvarmeanlegget skal utvides til å forsyne nye områder?
  • Hvor fornybar er fjernvarmen, det vil si hvor stor andel av energibærerne som brukes til fjernvarmeproduksjon i det aktuelle anlegget er fornybare?

Sist revidert: 05.03.2018
av: Miljødirektoratet