Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling. Det er satt av 150 millioner til klimatiltak gjennom denne ordningen i 2017, inklusive administrative kostnader.

Innhold

Søknadsfrist
Hvem kan søke?
Hva kan få støtte?
Tildelingskriterier
Prioriteringskriterier og behandling av søknaden
Rapportering
Utbetaling
Hvordan søke?
Veiledning til søknadsskjema
Spørsmål og svar
Tildeling 2016 og 2017

Søknadsfrist

Søknadsfrist var 15. februar 2017. Se oversikt over innkomne søknader.

Miljødirektoratet legger opp til ny utlysning med søknadsfrist 15. februar 2018.

Hvem kan søke?

Bare kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 kan søke om midler, sammen eller hver for seg.

Kommunen kan søke støtte til tiltak som gjennomføres og finansieres sammen med kommunale AS, IKS, næringsliv, organisasjoner og private. Kommunen må være en aktiv deltaker i samarbeidet. 

Skal kommunen slås sammen? Se her.

Hva kan få støtte?

 
Type tiltak
Maks støttesum og
maks andel av totalkostnaden
Minste søkesum

 1.

Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Les mer

1 million kroner,
50% for klimarelatert tiltak/kompetanse.

150 000,-

 2.

Klimavennlig transport - gjennomføring av tiltak

Les mer

7, 5 millioner kroner,
50% av totalkostnaden eller
75% av merkostnad ved innkjøp

150 000,-.

 3.

Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer - gjennomføring

Les mer

7, 5 millioner kroner,
50% av totalkostnaden eller
75% av merkostnad ved innkjøp

150 000,-

 4.

Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak - komme fra ord til handling

Les mer

250 000,-,
50 % av totalkostnadene

50 000,-

 5.

Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

Les mer

25 000,- per kommune, en kommune kan utløse støtte i ett nettverk.

Oversikt over kommuner som utløser nettverkstøtte per januar 2017.

Minst 4 kommuner sammen

Utenfor ordningen

Det gis ikke støtte til energieffektivisering, karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og utvikling av ny teknologi gjennom denne ordningen. Det gis heller ikke støtte til støtteordninger og tilskuddsordninger i regi av kommune eller fylkeskommune. 

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene stiller krav som oppfylles for at søknadene skal bli vurdert.

 • Tiltak det søkes støtte til skal bidra til reduserte klimagassutslipp, omstilling til lavutslippssamfunnet eller begge deler.
 • Søknaden skal være politisk forankret. Nivået for politisk forankring er opp til kommunen. Mange tiltak vil allerede være forankret i kommunens klima- og energiplan.
 • Midlene skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres. Allerede fullfinansierte tiltak kan ikke få støtte.
 • Kommunen må ha en egeninnsats. Tildelt støtte kan kun dekke deler av finansieringen. Det må foreligge finansieringsplan som viser hvordan kostnadene til investering og drift planlegges dekket.

Mer om politisk forankring og egenandel

Kommunen kan søke uten å ha budsjettvedtak om egeninnsats på plass, siden svaret på søknaden ofte vil være avgjørende for om kommunen bevilger midler til tiltaket. Det er altså ønsket om å søke som må ha en politisk forankring. Eventuelle midler tildeles med forbehold om at kommunen bevilger sin andel.

Egenandelen kan finansieres med kommunens egne midler eller låneopptak. Kommunens egeninnsats trenger imidlertid ikke bare være direkte finansiering av tiltak, men kan være koordinering, tilrettelegging og administrasjon som må til for å gjennomføre tiltaket. Andre, for eksempel næringsliv, IKS eller kommunalt AS, fylkeskommune, interreg-samarbeid eller organisasjon kan bidra til den direkte finansieringen. For at næringsliv kan bidra med finansiering er det en forutsetning at et Klimasats-tilskudd ikke strider mot regelverk om statsstøtte.

Dersom andre statlige midler bidrar til finansieringen vil vi vurdere den totale statlige andelen i tiltaket. Målet er å bruke statlige midler på best mulig måte.

Egenandelen kan ikke finansieres ved bompenger, fordi disse midlene allerede inngår som del av en avtalt ordning om finansiering av veg og kollektivtiltak.

Særskilte krav til tiltak til interkommunale nettverk (tiltakstype 5)

Nettverket må:

 • ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan.
 • ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet.
 • være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp.
 • omfatte minst fire kommuner.
 • samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune.

Prioriteringskriterier og behandling av søknaden

Prioriteringskriterier

Dette vektlegges ved rangering av søknadene:

 • Potensial for utslippsreduksjon. Estimert kostnadseffektivitet ved tiltaket som helhet vektlegges der dette er mulig å kvantifisere, og ellers på annen måte sannsynliggjort utslippsreduksjon.
 • Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
 • Om tiltaket har ambisjoner for klimagassreduksjon utover minimumskrav i lover og forskrifter.
 • Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
 • Overføringsverdi/eksempelverdi/spredingspotensial.
 • Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.

De enkelte tiltakstypene kan ha noen særskilte forventninger, se informasjon om de ulike tiltakstypene.

Prioriteringskriteriene gjelder ikke søknader om støtte til nettverk for kompetanseheving og erfaring. Her vil alle kommuner som oppfyller minimumskravene få støtte.

Kan innhente råd og informasjon før avgjørelse

Fylkesmannens miljøvernavdeling kan gi råd om behandling av søknaden. Fylkesmannen kan også gi utfyllende informasjon om tiltaket det søkes støtte til. Miljødirektoratet kan innhente informasjon som er nyttig for behandling av søknaden. Det kan for eksempel være informasjon fra Enova om tiltak som kan få Enova-støtte, eller informasjon om trafikktellinger fra Statens vegvesen.

Miljødirektoratet avgjør hvilke søknader som innvilges, støttesum og krav til rapportering. Forvaltningslovens bestemmelser om klage gjelder ikke tilskudd til kommuner.

Rapportering

Rapporteringskrav tilpasset det enkelte tiltaket gis i tildelingsbrevet.

Minimumskrav er å rapportere på aktiviteter, resultater, effekter og kostnader ved tiltaket, og slik at det dekker krav om sluttrapport og sluttregnskap i bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 6.3.6. Regnskapet skal være bekreftet av kommunerevisjon, økonomisjef eller ekstern revisor. For tilskudd over kr 1 000 000 skal regnskap godkjennes av revisor.

Se alle spørsmål i rapporteringsskjema her.

Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter.

Utbetaling

Tilskuddsbeløpet utbetales når kommunen har behov for å dekke de aktuelle utgiftene, eller i etterkant av påløpte utgifter. Det er i tråd med reglement for økonomistyring i staten punkt 6.3.5 og stortingsvedtak av 8.11.1984.

 

Hvordan søke?

Søknaden sendes inn gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. For å søke må du opprette en bruker i søknadsskjemaet. Du blir da bruker på vegne av kommunen som søker.

En kommune kan sende inn flere søknader.

Ved feilmelding i søknadssenteret, se her.

Veiledning til søknadsskjema

Se veiledning til søknadsskjema.

Det er ikke mulig å se hele søknadsskjemaet i søknadssenteret uten å fylle ut obligatoriske felter, men alle spørsmål framgår av veiledningen.

Se også innhold i rapporteringsskjema.

Spørsmål og svar

Vi legger ut spørsmål og svar om Klimasats fortløpende.

Nye spørsmål kan sendes til klimasats@miljodir.no.

Du kan også ringe Kirvil Stoltenberg på 92437781 eller Ida Bjørkum på 99501787.

Sist revidert: 03.05.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon