Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak - Klimasatsmidler

Støtte til forprosjekter skal gå til å konkretisere og detaljplanlegge ett eller flere klimagassreduserende tiltak. Det kan være tiltak i kommunenes plan om klima og energi eller tiltak som på annen måte utpeker seg for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Tiltaket som skal prosjekteres bør være realistisk å gjennomføre innen ca fem år.

Juridiske avklaringer kan være del av tiltaket.

Ferdig prosjektert tiltak bør være konkret og inneholde detaljert gjennomføringsplan, budsjett og finansieringsplan, samt gode vurderinger om nytteeffekten.

Beregning av den teoretiske effekten av tiltaket, altså hvilke klimagassreduksjoner tiltaket vil gi på kort og lang sikt, bør inngå i tiltaket. Forprosjektet bør også omfatte en vurdering av informasjon som trengs for å måle/vurdere den reelle effekten av tiltaket i etterkant.

Avdekker forprosjektet at tiltaket ikke bør gjennomføres må det begrunnes.

Ferdig forprosjekt skal være offentlig tilgjengelig på en slik måte at andre lett kan dra nytte av arbeidet.

Støttes ikke

Utarbeidelsen av selve kommune(del)planen om klima- og energi vil ikke gis støtte.
Støtte til forprosjekter skal ikke gå til selve gjennomføring av tiltaket, altså investeringen.

Støttesum

Inntil kr 250 000, maks 50 % av totalkostnadene.

Minste søkesum kr 50 000.

Søknadsskjema og veiledning til søknadsskjema

Sist revidert: 23.01.2018
av: Miljødirektoratet