Veiledning til søknadsskjema - Klimasats

Alle søknader fylles ut og sendes i elektronisk søknadssenter. Kommunen kan sende flere søknader, og flere kommuner kan søke sammen.

Elektronisk søknadssenter krever at kommunen registrerer en bruker. Denne brukeren vil også få rapporteringsoppgaver dersom tiltaket mottar støtte.

Når du registrerer deg som bruker:

 • Registrer kommunen som foretak/enhet. Søker av Klimasats-midler må være registrert som foretak/enhet for å få tilgang til søknadsskjema. Bare kommuner og fylkeskommuner og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 kan søke om midler.
 • Navn på kontaktperson for søknaden.
 • Foretaksnavn. Ta med kommunenavn og etat/enhet, eller kommune og foretaksnavn.
 • Postadresse og telefon.
 • E-postadresse. E-postadressen blir brukernavnet. Alle elektroniske tilbakemeldinger sendes til denne e-posten.
 • Passord på minst åtte tegn og som må inneholde både bokstaver og tall.

Dersom du får beskjed om at e-post eller passord er feil, se her.

Følgende vilkår for søknaden må bekreftes:

Søknader om tilskudd som leveres gjennom Elektronisk søknadssenter sendes elektronisk til mottakere som velges av søker.

Søker bekrefter ved dette at opplysninger gitt i søknaden er gitt etter beste skjønn, og at eventuelle større endringer i forutsetningene skal rapporteres til søknadsmottaker.

Søker er kjent med og aksepterer at søknaden ligger tilgjengelig i et elektronisk søknadssenter, og at behandlende myndighet vil gjøre avgjørelsen tilgjengelig samme sted.

Vi opplyser om at informasjonen i søknadene offentliggjøres. Dersom en søknad inneholder informasjon som må unntas offentligheten, ber vi om at søker legger ved en versjon der sensitive opplysninger er sladdet.

Søker er også kjent med at rapport fra tiltaket skal registreres i søknadssenteret innen frist som fastsettes ved vedtaket, og være allment tilgjengelig for andre. Manglende rapportering på gjennomføring og resultater vil føre til at senere søknader om tilskudd kan avslås på dette grunnlag.  

Søker er kjent med og aksepterer at tilsagn om midler eller tilskudd gis med nødvendige vilkår i vedtaket.

Gitt og akseptert tilsagn om midler eller tilskudd forplikter søker til gjennomføring av tiltaket i tråd med tilsagnet og tilhørende vilkår.

Ved innvilget tilskudd/tilsagn gjør vi oppmerksom på at i samsvar med bevilgningsreglementets § 10 kan direktoratet eller Riksrevisjonen sette i verk kontroll med at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakeført dersom tiltaket ikke gjennomføres eller ikke blir gjennomført i samsvar med prosjektbeskrivelsen.

… Jeg bekrefter ovennevnte og søker via Elektronisk søknadssenter.

Søkeropplysninger

 • Kommunens/det kommunale foretakets organisasjonsnummer.
 • Kommunens/det kommunale foretakets kontonummer. Eventuell støtte betales ut til dette kontonummeret.
 • Dersom flere søker sammen skal kommunenavn og etat/foretak fylles ut for hver kommune. Før gjerne opp de ulike søkernes organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefon til kontaktperson. Her kan det føres opp maks 10 søkere. Dersom det er flere søkere, legg informasjonen i beskrivelse av tiltaket eller som vedlegg.

Type tiltak

Velg tiltakstype søknaden gjelder for. Alternativene er:

Alle videre spørsmål må besvares, men svarene kan gjerne være korte!

Beskrivelse av tiltaket

Spørsmålene i søknadsskjema varierer mellom de ulike tiltakene, slik:

Klimavennlig areal- og transportplanlegging Klimavennlig transport eller
Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer (likelydende skjema)
Forprosjekt
Navn på tiltaket, maks 50 tegn Navn på forprosjektet
Beskriv tiltaket, maks 400 ord Hva skal prosjekteres?
Hvordan vil dette tiltaket gi økt klimafokus i areal- og transportplanleggingen, utover det en kan forvente av ordinær, god arealplanlegging? Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Potensial for utslippsreduksjon skal tallfestes dersom det er mulig.
Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med.
Hvordan kan tiltaket bidra til en varig kvalitets- eller kompetanseheving med tanke på klimavennlig areal- og transportplanlegging? Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha? Ta med både positive og negative virkninger, og si noe om omfanget.

Det er et mål at tiltakene som får støtte skal ha spredningspotensial og overføringsverdi til andre fagområder eller kommuner, og være nyskapende ved å prøve ut nye løsninger. Hvordan kan tiltaket bidra til noe av dette?
 
  Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av tiltaket bør det foretas registreringer eller tellinger før og etter tiltaket er gjennomført. Hvilke registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Hvordan er tiltaket politisk forankret? Politisk nivå i kommunen må kjenne til og støtte at det søkes om midler. Kommunen velger selv nivå for forankring. Mange tiltak vil være forankret i kommunens klima- og energiplan. Det er ikke nødvendig å ha budsjettvedtak for egenandelen for å søke. Eventuelle midler tildeles med forbehold om at kommunen bevilger sin andel. Dersom flere søker sammen, beskriv politisk forankring for hver kommune.

Gjennomføring

 • Når planlegges arbeidet startet og avsluttet? Skriv måned og år.
 • Gjennomføringsplan. Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives i felt i søknadsskjema. Planen bør inneholde opplysninger om oppgave, ansvarlig, tidsbruk og sluttidspunkt.
 • Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført.
 • Gjelder transport-tiltak og tiltak i andre sektorer: Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
 • Gjelder transport-tiltak og tiltak i andre sektorer: Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?

Kostnadsoverslag

 • Kostnadsoverslaget skal legges inn i tabell der det spesifiseres hva kostnaden gjelder, og beløp uten mva. Kostnadsoverslaget skal inneholde alle kostnader som forventes knyttet til tiltaket. Det kan være kostnader for varer og tjenester som kjøpes inn, og kostnader for internt arbeid. Internt arbeid kan regnes med inntil kr 500 per time. Legg inn så mange kostnadslinjer det er behov for. Vær så spesifikk du kan. Tabellen summeres automatisk.

Finansiering

 • Finansieringsplan legges inn i tabell, og skal vise hvordan alle kostnader utover Klimasats-midler tenkes dekket. Kommunen må bidra med minst 50% av totalkostnaden av klimatiltak i egenandel, eller minst 25% av merkostnaden ved å kjøpe inn klimavennlige alternativ når kommunen likevel skal kjøpe inn varer og tjenester. Finansieringsplanen forteller hvordan egenandelen for tiltaket planlegges dekket, altså hvor pengene til egenandelen skal komme fra. Finansieringsplanen kan bestå av sum for andre offentlige tilskudd, annen finansiering og egne midler, og sist summeres søkesummen automatisk. Med andre offentlige tilskudd menes alle typer offentlige midler som ikke er kommunes egne penger. Med annen finansiering menes alle midler som bidrar til egenandelen og hverken er kommunes egne midler eller offentlige midler. Med egne midler menes kommunens egne penger. Eventuelle lån inngår også i egne midler. Alle summer skal oppgis uten mva. Tabellen summerer seg selv, og søknadsbeløpet regnes automatisk ut som samlet kostnad ved tiltaket minus summene i finansieringsplanen.
 • Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Velg ja eller nei. Hvis ja, på hvilken måte?

Utdyping finansiering

 • Dersom andre midler enn kommunens egne penger og Klimasats-støtte skal dekke kostnadene må det opplyses om hva slags midler dette er. Punktet gjelder altså midler som er ført opp som "andre offentlige tilskudd" eller "annen finansiering" i forrige punkt (finansiering) i søknadsskjemaet. Har tiltaket mottatt eksterne midler av noe slag, søkt eller bedt om eksterne midler men ikke fått svar, eller søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Velg ja eller nei. Hvis ja: Oppgi type midler, beløp og vilkår. Ved avslag om offentlige midler, hva var begrunnelsen for avslaget?

Vedlegg

 • Her kan du laste opp dokumentasjon som underbygger søknaden. Velg fil og klikk 'Legg til fil'. Maks filstørrelse er 16 MB.
 • Det er mulig å skrive inn merknad til vedleggene.

Sammendrag

 • Et sammendrag av søknaden kommer opp på skjermen. Nederst på siden er det en knapp for å sende inn søknaden. Da sendes søknaden til Miljødirektoratet, med en kopi til fylkesmannen og en kopi til den e-postadressen som er registrert under søkeropplysninger. Kommunen må selv ordne arkivering i egne systemer.

 

Spesielt for nettverkssøknader

Nettverk som fikk tilsagn om støtte ved utdelingen i oktober 2016 skal ikke søke på nytt denne runden. Nye nettverk og nettverk som fikk avslag på grunn av mangelfulle søknader kan søke nå. 

Søknadsskjema for nettverk er kortere og enklere enn de andre søknadsskjemaene. Disse punktene må besvares kort:

 • Navn på nettverket.
 • Mål for nettverket.
 • Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket? 
  Oppgi navn på hver enkelt kommune. En kommune kan bare utløse tilskudd i ett nettverk.
 • Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket.
 • Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
 • Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
 • Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
 • Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
 • Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret? Kommunen velger selv nivå for forankring. Beskriv kort for hver kommune.
 • Enkel aktivitetsplan for neste tolv måneder.
Sist revidert: 14.11.2017
av: Miljødirektoratet