Innkomne søknader 2019

Kommuner og fylkeskommuner har sendt inn til sammen 574 søknader om støtte til klimatiltak i kommunene. Samlet søkesum var 577 millioner. Dette er 221 flere søknader enn i 2018, og søkesummen har økt med 259 millioner kroner fra 2018. Nedenfor er oversikten over alle søknadene.

Oversikten kan inneholde søknader som ikke er innenfor tildelingskriteriene, og som derfor ikke vil bli vurdert.

Søknadene er tilgjengelig på Elektronisk søknadssenter, innsyn. For nærmere informasjon om enkelte søknader, kontakt søker.

Søknadsfristen var 15. februar 2019.

Akershus  Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Akershus fylkeskommune Ombruk av bygningselementer, kartlegging Forprosjekt                             200
Akershus fylkeskommune Nettkapasitet og smartgrid løsninger Forprosjekt                             250
Akershus Fylkeskommune Ladeinfrastruktur Forprosjekt                               93
Akershus Fylkeskommune Retningslinjer og veiledning om klimahensyn i plan Areal- og transportplanlegging                             850
Akershus Fylkeskommune Akershus klimamesterskap 2019 Andre sektorer                             121
Akershus Fylkeskommune Fylkeskommunalt Hydrogennettverk Nettverk                             175
Akershus fylkeskommune Klimapartner Akershus Forprosjekt                             400
Akershus Fylkeskommune Klimaeffekt av regionale planer Forprosjekt                             180
Akershus Fylkeskommune Sykkelvennlige arbeidsplasser i Akershus Transport                             256
Asker kommune Omattatt - kreativt ombruksverksted Andre sektorer                             300
Asker Kommune "Økt matvinn" - redusert matsvinn i Asker kommune Andre sektorer                             348
Asker kommune Ombruk og redesign – Kommunesammenslåing nye Asker Forprosjekt                             375
Asker Kommune Transport av matavfall med biogassdrevet kjøretøy Transport                               72
Asker Kommune Mobilitetsplan Asker sentrum Areal- og transportplanlegging                 1 000
Asker Kommune Transporthub Asker sentrum, konseptutredning Forprosjekt                             550
Asker kommune Utredning av bildelingsordning i Asker sentrum Areal- og transportplanlegging                             175
Asker kommune Prøv en elsykkel i Asker Transport                             525
Aurskog-Høland kommune Mulighetsstudie - Aursmoen skole Forprosjekt                             375
Aurskog-Høland kommune Miljønettverk Nedre Romerike Nettverk                             175
Bærum kommune Ladepunkter i Bærum kommune Andre sektorer                             500
Bærum kommune Elvarebiler, bilogass-lastebil og el-truck Transport                             750
Bærum kommune Gjenbruk og redesign av møbler ny kommunegård Andre sektorer                             500
Bærum kommune Case-studie - mobilitet i etablerte boligområder Areal- og transportplanlegging                             400
Bærum kommune Gode løsninger for bruk av husdyrgjødsel Andre sektorer                             150
Bærum kommune SmartCar - pilot for organisering av bildeling Transport                             675
Bærum kommune Klimakloke arrangementer for innbyggere i Bærum Andre sektorer                         1000
Bærum kommune Skibuss til trening Transport                             150
Bærum kommune Smarte bygg i Bærum Andre sektorer                             325
Bærum kommune Planbank for raskere gjennomføring av sykkeltiltak Areal- og transportplanlegging                         1500
Bærum kommune Skoleveisanalyse - Trygg skolevei i Bærum Areal- og transportplanlegging                         1000
Bærum kommune Samspill store infrastrukturprosjekter Areal- og transportplanlegging                             400
Bærum kommune Aktivitetsmåling og brukerinvolvering  Andre sektorer                         3000
Eidsvoll kommune  Eidsvoll Kommune - Ladestasjoner 2019 Transport                             124
Enebakk kommune, Avdeling for teknikk og samfunn Hvordan ivareta klimahensyn ved regulering av nye  Areal- og transportplanlegging                             325
Frogn kommune Klimariktig nybygging i antikvarisk spesialområde Forprosjekt                             375
Frogn Kommune El-sykkel/el-lastesykkel og sykkelhotell i Frogn Transport                             980
Frogn kommune Klimaeffektive kommunale tilskuddsordninger Forprosjekt                               80
Frogn kommune Samfunnsnytte av ny gangbru - redusert CO2 utslipp Forprosjekt                             100
FutureBuilt Sirkulære bygg - piloter fase 2 Andre sektorer                         3000
Hvam videregående skole, Akershus fylkeskommune Fossilfritt landbruk 2030 - klima og bærekraft Andre sektorer                       10255
Lørenskog Kommune Sykkelstrategi Lørenskog kommune Areal- og transportplanlegging                             250
Lørenskog Kommune Rammeavtale på mobilitet som en tjeneste Transport                         1000
Lørenskog Kommune Mobilitet som en tjeneste - prosessbistand Transport                             950
Lørenskog Kommune Benterud skoleutvidelse Forprosjekt                             375
Lørenskog Kommune Fra ambisiøse mål til realisering i prosjekt Forprosjekt                             375
Lørenskog Kommune Transport av barn og unge til trening Forprosjekt                             360
Lørenskog Kommune Sykkelkampanje for innbyggere Transport                             300
Lørenskog Kommune Opplæring i klimagassregnskap Forprosjekt                             250
Lørenskog Kommune Mulighetsstudie - klimagassreduserende tiltak  Forprosjekt                             150
Lørenskog kommune avd Prosjekt Gatebruksplan Lørenskog sentrum Areal- og transportplanlegging                             750
Lørenskog kommune avd Prosjekt Utredning av prøveordning bysykler Areal- og transportplanlegging                             200
Nesodden Kommune Klimavennlig tettstedsutvikling, Tangen sentrum  Areal- og transportplanlegging                             250
Nesodden Kommune Klima- og energinettverket i Follo Nettverk                             175
Nesodden Kommune Anskaffelse av kommunal elvarebil Transport                               70
Nesodden Kommune Ressursplattform for bærekraftig deling Forprosjekt                             218
Nesodden Kommune Tiltaksanalyse og klimabudsjett Forprosjekt                             170
Nesodden kommune Mobilitetsanalyse Areal- og transportplanlegging                             200
Oppegård Kommune Ny ungdomsskole og idrettshaller på Sofiemyr Forprosjekt                             375
Oppegård Kommune Kolbotn Barneskole og fleridrettshall Andre sektorer                         4000
Oppegård Kommune Pilot Idrettsbuss Transport                             150
Oppegård Kommune v/UTE Elektriske robotgressklippere Andre sektorer                             250
Skedsmo Kommune Elektriske hjullastere til kultursektoren Transport                         1349
Skedsmo Kommune Utslippsfri kirkeforvaltning Transport                               75
Skedsmo kommune Sophie Radichs skole Andre sektorer                         3000
Skedsmo kommune  Utslippsfri bilpark i Skedsmo kommune Transport                         1640
Ski Kommune El-varebil Transport                             135
Ski kommune Sertifisering av arbeidsplasser i Ski kommune Transport                             192
Sørum kommune Rådgivningstjeneste lading i borettslag og sameier Transport                             100
Sørum kommune Arrangere en energi- og klimadag i 2019 Andre sektorer                             200
Ås Kommune Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler Transport                               60
Aust-Agder  Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Arendal Kommune Miljøfokusert knutepunktutvikling. Forprosjekt                             375
Arendal kommune Boattraksjon- Kilsund som fortettingslokasjon Areal- og transportplanlegging                             500
Arendal Kommune Handlingskampanje Andre sektorer                             150
Arendal kommune Muligheter overgang utslippsfrie fritidsbåter Areal- og transportplanlegging                             350
Arendal Kommune Sykkelvei og lokalsenterutvikling His Transport           12 000
Arendal kommune Sert. sykkelvennlig arb.pl. i Arendal Transport                               56
Arendal Kommune Kommunedeplan for Krøgenes - VIndholmen Areal- og transportplanlegging                             800
Aust-Agder Fylkeskommune Hjem-jobb-hjem i Arendal Transport                         2450
Aust-Agder fylkeskommune Kommunenettverk i Klimapartnere Agder Nettverk                             325
Aust-Agder fylkeskommune Forprosjekt for utslippsfrie ferjer i Arendal  Forprosjekt                             250
Birkenes Kommune Bemannet bolig i klimavennlige materialer Forprosjekt                             150
Birkenes Kommune Birkeland barnehage i klimavennlige materialer Forprosjekt                             350
Bykle Kommune Forprosjekt for klimatiltak i Bykle kommune Forprosjekt                             250
Evje og Hornnes kommune KlimaKS Andre sektorer                         2000
Froland Kommune Ladepunkter for kommunale tjenestebiler Transport                             144
Froland Kommune Kjøp av EL varebiler til teknisk avdeling Transport                             100
Lillesand kommune Ny barneskole i sentrum og to nye gymsaler Forprosjekt                             375
Tromøy barnehageenhet Grønt fokus i barnehagene i Arendal kommune Transport                             724
Buskerud Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Drammen Kommune Infrastruktur for elbil-lading på Fjell, Drammen Transport                             500
Drammen Kommune Lokal overvannshåndtering - regnbed Bolstadhagen Areal- og transportplanlegging                             121
Flesberg kommune Grønn mobilitet til fritidsaktivitet i Flesberg Areal- og transportplanlegging                             275
Gol kommune Forprosjekt biogassanlegg HR Forprosjekt                             250
Gol kommune Klimavennlig samferdselløft Gol kommune Forprosjekt                               87
Gol kommune Klimaambisiøs ny brannstasjon i Gol tettstad Forprosjekt                             300
Gol kommune Klimanettverk Hallingdal Nettverk                             150
Gol kommune Klimaambisiøs avløpsrenseanlegg i Gol Forprosjekt                             162
Gol kommune Mobilitetskartlegging i Gol tettstad Areal- og transportplanlegging                               95
Gol kommune Etablering av ladepunkt ved Gol Helsetun Transport                               65
Hemsedal Kommune Bruøyne frilufstliv prosjekt Andre sektorer                         1000
Hemsedal kommune Forprosjekt klimavennleg skulebygg og helse Forprosjekt                             405
Hemsedal kommune Forprosjekt biogass i Hemsedal og Gol kommune Forprosjekt                             120
Kongsberg kommunale eiendom KF Tidligkartlegging av Skavanger skole Andre sektorer                             372
Kongsberg kommunale eiendom KF Edvardsløkka omsorgsboliger Andre sektorer                         3000
Kongsberg Kommune BYGG i TRE Buskerud Nettverk                             500
Kongsberg Kommune El-varebil tekniske tjenester Transport                               50
Kongsberg Kommune Gang- og sykkelbru Skavanger Transport                       12000
Kongsberg Kommune Nærvarme fra Biogass til boliger i Kongsberg  Forprosjekt                             242
Kongsberg Kommune Kongsberg økobydel Forprosjekt                             250
Kongsberg Kommune Brann- Og Redningstjenesten El-biler til brannforebyggende avdeling Transport                             385
Kongsberg kommune, samfunnsutvikling og teknisk   Miljøvennlig transportsystem i Hasbergtjerndalen  Transport                         7500
Kongsberg kommune, samfunnsutvikling og teknisk   Hasbergtjerndalen - tilleggsøknad   Transport                         4500
Lier kommune Klimaomstilling i matnæringen Andre sektorer                             800
Lier kommune Strategi for grønn mobilitet Areal- og transportplanlegging                             150
Lier kommune Strategisk planlegging klimanøytralt Liersamfunn Areal- og transportplanlegging                             175
Lier kommune Redusere matsvinn i helse- og omsorg Andre sektorer                             150
Lier kommune Nye løsninger grønn mobilitet for Fjordbyen Areal- og transportplanlegging                             500
Lier vgs Grønn energi for fremtiden- prosjekt i elektrofag Andre sektorer                             135
Modum Kommune Sentraladministrasjon UTLÅN AV ELSYKLER TIL INNBYGGERENE Transport                             167
Ringerike Kommune Nye Hov ungdomsskole Forprosjekt                             375
Ringerike Kommune, avdeling Utbygging Hov omsorgsboliger- Kimavennlig bygging Andre sektorer                             713
Ringerike Kommune, Strategi og utvikling Ladepunkter for kommunale tjenestebiler Transport                             425
Ringerike Kommune, Strategi og utvikling Gang- og sykkelvei elvelangs mm. Transport                         2500
Røyken Kommune Oppfølging av mobilitetsplan Slemmestad Forprosjekt                             250
Øvre Eiker Kommune KlimaDIVE Vestfossen  Areal- og transportplanlegging                             506
Finnmark Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Alta Kommune Grønt skifte klimavennlig transporttiltak Transport                         1120
Alta kommune Klimavennlig bygging og planlegging i Nord Areal- og transportplanlegging                             235
Alta kommune Klimavennlig strøflis Forprosjekt                               50
Alta kommune Klimanettverk Nord-Norge Nettverk                             225
Alta kommune Tiltak ved Sykkelbyen Alta Transport                             386
Alta kommune Mobilitetsstrategi Areal- og transportplanlegging                             123
Finnmark fylkeskommune Trafikknutepunkt Kirkenes Areal- og transportplanlegging                             275
Finnmark fylkeskommune Trafikknutepunkt Langnes Areal- og transportplanlegging                             750
Finnmark Fylkeskommune Klimapartnernettverk Finnmark Andre sektorer                             580
Finnmark Fylkeskommune Infrastruktur Hydrogen Areal- og transportplanlegging                             250
Finnmark Fylkeskommune Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark Andre sektorer                         1400
Kautokeino Kommune Rådmannens Stab Ny skole og barnehage i Kautokeino Forprosjekt                             375
Sør-varanger Kommune Kartlegging og skilting av snarveier Areal- og transportplanlegging                             181
Sør-varanger Kommune Ladepunkter for elbil i hjemmetjenesten Transport                             748
Sør-varanger Kommune Fortettingsstrategi for Kirkenes Areal- og transportplanlegging                             315
Sør-varanger Kommune Mobilitet- og byromsstrategi Areal- og transportplanlegging                             315
Sør-varanger Kommune Garderobefasiliteter - aktiv til jobben Transport                             200
Sør-varanger Kommune Miljøuke Areal- og transportplanlegging                             325
Sør-varanger Kommune Elsykler i hjemmetjenesten Transport                             225
Vardø Kommune Elbil med tilhørende ladepunkt Transport                             135
Hedmark Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Elverum kommune Klimavennlige kjøretøy for veg, park og anlegg Forprosjekt                               75
ENGERDAL KOMMUNE Elsykkel låneordning for turister og innbyggere Transport                             250
Engerdal kommune Biogass i Engerdal Forprosjekt                             180
Hamar Kommune Ridabu Barnehage Forprosjekt                             300
Hamar Kommune Klimavennlige innkjøp-analyse-indikatorer Andre sektorer                             593
Hamar kommune Solcelletak på vikingskipet Forprosjekt                             300
Hamar kommune Elektrisk bildeling Transport                             375
Hamar kommune El-bysykler i Hamar, fellesprosjekt Transport                             690
Løten Kommune Klimavennlig sentrumsutvikling i Løten Areal- og transportplanlegging                             290
Nord-Odal kommune El-varebil Transport                               60
Nord-Odal kommune 4 ladepunkter til Nord-Odal kommune - driftsavdeli Transport                               32
Nord-Odal kommune Felles koordinator-/prosjektstilling Areal- og transportplanlegging                         1000
Regionrådet For Sør-østerdal Energi og klima i Sør-Østerdal  Nettverk                             125
Ringsaker kommune Klimanettverk Hedemarken Nettverk                             100
Ringsaker kommune Elsykler i kommunal tjeneste Transport                             155
Ringsaker kommune Kjøp av 4 elvarebiler Transport                             192
Stange kommune Ladestasjoner for kommunale el-biler Transport                             595
Stange Kommune Fornybare energikilder for landbruksbygg Andre sektorer                             150
Trysil Kommune Mobilitetsstrategi for Sør-Østerdal – fossilfri tr Areal- og transportplanlegging                         2620
Tynset Kommune Elektrisk varebil Transport                               50
Tynset kommune Fjellungdommen i klimaskiftet Forprosjekt                             250
Åsnes Kommune Ladepunkt for biler i Åsnes kommune Transport                         2200
Hordaland Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Bergen kommune - Bymiljøetaten Rådgiving for elbil-lading i borettslag og sameier Transport                             300
Bergen kommune - Bymiljøetaten Ladepunkt for tjenestebiler Transport                             325
Bergen kommune - Bymiljøetaten Elektrisk bil til parkdrift Transport                               64
Bergen kommune - Bymiljøetaten Støtte til lading i borettslag Transport                             600
Bergen kommune - Bymiljøetaten Sykkelvennlig arbeidsplass Bergen Transport                             530
Bergen kommune - Bymiljøetaten Sikker sykkelparkering ved kollektivknutepunkt Transport                             400
Bergen kommune - Bymiljøetaten Mobilpunkter i Bergen - fase 3 Transport                         2520
Bergen kommune ved Klimaseksjonen Mobilitetsdashboard Areal- og transportplanlegging                             350
Bybanen Utbygging - Hordaland Fylkeskommune Merkostnad innkjøp elektrisk pickup Transport                             342
Bybanen Utbygging - Hordaland Fylkeskommune Merkostnad innkjøp elektrisk spuntmaskin Transport                         1230
Bybanen Utbygging - Hordaland Fylkeskommune Støtte til innkjøp av 10 elsykler Transport                             148
Bybanen Utbygging - Hordaland Fylkeskommune Evaluering og videreutvikling av miljøkrav Forprosjekt                             608
Bømlo Kommune El-sykkel kampanje i tre kommunar Transport                             172
Eidfjord Kommune Forprosjekt oppgradering Lægreid skule Forprosjekt                             120
Eidfjord Kommune Klimamånad november Andre sektorer                             150
Fitjar Kommune Menneske og Maten Forprosjekt                               75
Hordaland fylkeskommune Klimapartnere – styrking av nettverk og satsing på Andre sektorer                             460
Hordaland Fylkeskommune Koordinering av nasjonal hydrogenflåtebestilling Areal- og transportplanlegging                         1260
Hordaland Fylkeskommune Laksevåg VGS Forprosjekt                             225
Hordaland Fylkeskommune Bygningssertifiseringer og offentlige byggherrer Forprosjekt                             188
Hordaland fylkeskommune Klimafokus i kommunar Areal- og transportplanlegging                             860
Hordaland Fylkeskommune Skyss Biogassanlegg for bussar i Bergen nord Transport                         8360
Hordaland Fylkeskommune Skyss Bruk av biogass i nytt bussanbod Bergen nord Transport                       12000
Hordaland Fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen Etablering av hurtigladestasjon ved taxisentralar Transport                         3261
Hordaland Fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen Utgreiing om hurtiglading på drosjehaldeplass Forprosjekt                             125
Kvinnherad Kommune Søknad- 6 ladeuttak til offentlege tenestebilar Transport                             116
Kvinnherad Kommune El-syklar til kommunalt tilsette - drift og utlån Transport                             200
Kvinnherad Kommune Planlegging grøn hydrogenproduksjon Kvinnherad Areal- og transportplanlegging                         1500
Os kommune Tjeneste-el-sykler for ansatte i Os kommune Transport                             200
Os kommune Utskifting av vinduer på Os barneskule Andre sektorer                             300
Os kommune Borgafjell barneskule - ladepunkter for elbiler Andre sektorer                             475
Os Vidaregåande skule Simulator i transportopplæring ved VGS Transport                         2000
Osterøy Kommune Klimanøytrale kommunale bygningar Andre sektorer                             469
Osterøy Kommune Ladestasjoner elbiler Transport                             140
Stord kommune Partnerskap for klimaleiing Andre sektorer                         3000
Sund kommune Etablering av ladepunkt fot kommunale bilar Transport                             450
Sveio Kommune Ladepunkt til kommunal tjenestebiler - Sveio kommu Transport                             400
Sveio Kommune Sykkelparkering med tak Transport                             150
Sveio Kommune Grønn mobilitet i Sveio - økt sykkelbruk i kommune Transport                             155
Sveio Kommune Elektrisk feiebil Transport                             830
Sveio Kommune Ny barnehage i Sveio – massivtre og miljø Forprosjekt                             250
Sveio Kommune Mobilitetsstrategi for Sveio Areal- og transportplanlegging                             200
Voss Kommune Ladepunkt Voss sjukeheim og Vetleflaten Transport                             125
Voss Kommune   SYKKELBYGDA VOSS.                   Forprosjekt                             100
Voss Kommune Innkjøp El-varebil Transport                               50
Voss Kommune Redusere matsvinn i Voss Andre sektorer                             200
Voss Kommune Regenerativt landbruk, karbonlagring og jordhelse Forprosjekt                               60
Møre og Romsdal Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Fræna Kommune Nye Haukås skole Forprosjekt                             375
Halsa Kommune Ladestasjonar på Liabøen og kommunal elvarebil Transport                             335
Kristiansund kommune Klimanettverk Nordmøre Nettverk                             175
Kristiansund Kommune Utarbeide miljøplan for anskaffelser Forprosjekt                             147
Molde kommune Holdningsarbeid og kartlegging for økt sykkelbruk Transport                             158
Molde Kommune Oppladet for lange Molde Transport                             186
Møre og Romsdal fylkeskommune Mobilt streamingutstyr til seminar og konferanser Andre sektorer                             150
Møre og Romsdal fylkeskommune, Regional-og næringsavdelinga Overgang til lav og utslippsfrie landbruksmaskiner Forprosjekt                             150
Sandøy kommune Hydrogen produksjon fra fornybar energi på Harøya Forprosjekt                             242
Stordal Kommune Kjeldesortering barnehage Andre sektorer                             160
Stordal Kommune Elbilar + ladepunkter teknisk etat Transport                             200
Stranda kommune Oppfølging av energi- og klimaplan i skulen Forprosjekt                             121
Stranda kommune Berekraftige transportløysingar i verdsarvkommunen Areal- og transportplanlegging                         1500
Stranda kommune Bruk av massivtre i off. bygg - kompetanseheving Forprosjekt                             240
Stranda kommune Kompetansehevande tilta for miljøvennlige innkjøp  Andre sektorer                         2360
Surnadal Kommune Øye skole Andre sektorer                         6000
Ulstein kommune Innkjøp av elbilar Transport                             480
Ørskog kommune Sunnmørs kommunenes klima- og energi-nettverk Nettverk                             350
Ørsta Kommune Miljøbygg barnehage og skule Sæbø, Hjørundfjorden  Andre sektorer                         5 300
Ørsta kommune Ladepunkt kommunale tjenestebilar Transport                             560
Ørsta Kommune Miljøsatning Skuleprosjekt Ørsta sentrum  Forprosjekt                         1600
Ørsta Kommune Rehabilitering Daleveien 24 Forprosjekt                             150
Ørsta Kommune Ny Svømmehall  Forprosjekt                             225
Ørsta kommune Arbeid med klimakrav i kommunale innkjøp Andre sektorer                             850
Ålesund Kommune Region Ålesund Nettverk                             175
Ålesund kommune Prioritering av buss - konkretisering av løsninger Areal- og transportplanlegging                         1000
Nordland Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Bodø Kommune MaaS 1 - Pilot Bysykkelordning Bodø Transport                         2500
Bodø Kommune MaaS 2 - Mobilitet for nye Bodø rådhus Transport                             550
Bodø kommune Kartlegging av utslippsreduserende tiltak i havn Forprosjekt                               85
Bodø Kommune MaaS 3 - Pilot Lastesykler Transport                             300
Bodø Kommune MaaS 4 - Nye mobilitetsløsninger for TA Drift Transport                             410
Bodø Kommune MaaS 5 Mikromobilitet Transport                             350
Bodø kommune Mobilitetsrådgiver - prosjektstilling Areal- og transportplanlegging                             605
Bodø Kommune Prekvalifisering og parallelloppdrag til KDP Areal- og transportplanlegging                         1500
Bodø kommune, prosjektet  Ny by - Ny flyplass Arealplanlegging:Massehåndtering & miljøoppfølging Areal- og transportplanlegging                             500
Brønnøy kommune Sør-Helgeland plan- og klimanettverk Nettverk                             125
Fauske kommune Klimavennlig næringsliv i nordnorsk kommune Forprosjekt                             106
Fauske kommune Sykkelstativ med tak (sykkelgarasje) Transport                               75
Fauske kommune Elsykkelsystem til å motivere befolkningen Forprosjekt                             109
Fauske kommune Klimavennlig Fauske kulturhus Forprosjekt                             155
Fauske kommune Møte med jordbruksnæringen for fremtidige tiltak Forprosjekt                               63
Meløy Kommune Klimasatsing i distriktene - et bærekraftig Meløy Areal- og transportplanlegging                             800
Meløy Utvikling Kf Salten Hydrogennettverk Nettverk                             250
Narvik Kommune Klima dashboard  Forprosjekt                             250
Narvik kommune Systemutvikling for klimavennlig innkjøp Andre sektorer                         2100
Narvik kommune Bærekraftig innbyggerdialog - sanntidsdata Andre sektorer                             150
Narvik kommune Mobil klimalab Andre sektorer                             275
Nordland Fylkeskommune Klimahensyn i arealplanleggingen i Nordland Areal- og transportplanlegging                             470
Nordland Fylkeskommune Forprosjekt klimavennlig fartøy Transport                             600
Nordland Fylkeskommune Holdningskampanje kollektivtransport Transport                             500
Nordland Fylkeskommune Standard for klimavennlige samferdselsanskaffelser Andre sektorer                             400
Nordland Fylkeskommune Utredning - fremtidens drivstoff i Nordland Transport                             345
Nordland Fylkeskommune Godstransport med drone Transport                             630
Nordland Fylkeskommune Tilrettelegging for kombinert transport Transport                             935
Nordland fylkeskommune Klimatoppmøte og klimaråd Andre sektorer                             135
Nordland fylkeskommune Etablering av ladeinfrastruktur i Nordland Areal- og transportplanlegging                             200
Nordland fylkeskommune Elsykkelturisme i Nordland Forprosjekt                             150
Rana Kommune Båsmo barneskole-tidlig kartlegging klimatiltak Forprosjekt                             345
Rana Kommune Båsmo barneskole-Tiltak byggeplass+energiløsninger Andre sektorer                         3000
Rana Kommune Gruben barneskole-reduksjon utslipp på byggeplass Forprosjekt                             360
Rana Kommune Gruben skole- merkostnad installasjon av solenergi Andre sektorer                             529
Rana Kommune Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplass Andre sektorer                             653
Rana Kommune Dokumentasjon av miljøprestasjonen til skolebygg Forprosjekt                             375
Rana Kommune Lån en elsykkel – tilbud til innbyggere i Rana Transport                             250
Rana Kommune Nordlandsparken-Skoleplass-Talvikparken Andre sektorer                         4204
Rana Kommune Forprosjekt Smart mobilitet Forprosjekt                             250
Rana Kommune Symbiose mellom det offentlige og private Forprosjekt                             250
Rana Kommune Forprosjekt Grønne innkjøp i Rana kommune Forprosjekt                             250
Rana Kommune Grønn ferdsel og gode opplevelser Areal- og transportplanlegging                             500
Sortland Kommune / Suorttá Souhkan Regionalt plan- og klimanettverk for Vesterålen Nettverk                             150
Sortland Kommune / Suorttá Souhkan Tiltakspakke: redusere bilbruk og øke gang/sykkel. Transport                             778
Steigen kommune Nye Omsorgsboliger og eksisterende kommunale bygg  Forprosjekt                             262
Sømna Kommune Forprosjekt etablering av biogassanlegg i Sømna Forprosjekt                             250
Vefsn kommune Bysykler i Mosjøen Transport                         1500
Vestvågøy Kommune Interkommunalt klimanettverk for Lofoten  Nettverk                             150
Oppland Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Gausdal Kommune Ladestasjoner på destinasjonene i Gausdal Transport                             249
Gjøvik kommune Oppgradert oppsamling av deponigass i Gjøvik Andre sektorer                         1340
Gjøvik kommune 19 ladepunkter i Gjøvik kommune Transport                             305
Gjøvik kommune 10 elvarebiler Transport                             500
Gjøvik kommune Ellastesykkel på Gjøvik Transport                               62
Gjøvik kommune Sykkelpiloter på Gjøvik og Lillehammer Transport                             290
Gjøvik Kommune Gevinstanalyse for grønne offentlig innkjøp  Andre sektorer                             300
Gjøvik Kommune Digital klimaplanlegging Areal- og transportplanlegging                             650
Gjøvik kommune Fredvika- miljø og klimavennlig festivalområde Andre sektorer                             300
Gjøvik Kommune Innkjøp av økologisk mat Andre sektorer                             287
Gjøvik Kommune Klima- og bærekraftspotensialet til bioSIP Forprosjekt                             125
Gran kommune Ladepunkter til kommunale tjenestebiler Transport                         1163
Gran kommune Nettverk for innovative og aktive klimakommuner Nettverk                             325
Lillehammer kommune El-sykkelprosjekt i Lillehammer Transport                               62
Lillehammer kommune Etablering av ladepunkter ved Lillehammer rådhus Transport                             337
Lillehammer kommune Klimavennlig transport og behandling av kloakkslam Forprosjekt                               63
Nordre Land kommune Klimavennlig transport – Sykle til opplevelsespunk Transport                             320
Nordre Land kommune Økt klima- og miljøhensyn i Nordre Land kommune Ty Areal- og transportplanlegging                         1450
Oppland fylkeskommune Bygningsvern i et klimaperspektiv  Forprosjekt                             375
Opplandfylkeskommune Klimamesterskapet i Oppland Andre sektorer                             400
Ringebu kommune Klimaambisiøst sykkelhotell med servicesanlegg Andre sektorer                         1500
Ringebu kommune Klimavennlig landsbyutvikling - Ringebu 2040  Areal- og transportplanlegging                             550
Ringebu kommune 8 semihurtigladepunkter i Ringebu kommune Transport                             225
Sel kommune Otta Biogass Forprosjekt                             250
Sør-Fron kommune Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen del 2 Forprosjekt                             250
Sør-fron Kommune Ladestasjoner for elbiler Transport                             346
Valdres Natur- Og Kulturpark Klimasats Valdres Nettverk                             150
Vestre Slidre kommune 4 ladepunkt i Vestre Slidre kommune Transport                               80
Vågå Kommune Montering av ladepunkt for el-bil Transport                             100
Vågå Kommune Klima og energinettverk Nord Gudbrandsdal Nettverk                             250
Østre Toten Kommune Anskaffelse av elektriske varebiler 2019-2020 Transport                             900
Østre Toten Kommune Ladepunkter ved nytt sykehjem i Østre Toten Transport                             600
Østre Toten Kommune Mobilitetsanalyse av Lena tettsted 2019 Areal- og transportplanlegging                               50
Østre Toten Kommune Utvide prosj. «Den dyktige bonden» med Østre Toten Andre sektorer                         1700
Østre Toten Kommune Matsvinn og klimavennlig mat i Østre Toten kommune Andre sektorer                             555
Øyer kommune Gjennomføring av interntransport del1 Transport                             360
Øystre Slidre kommune Reduksjon i klimagassutslepp frå oppføring og bruk Forprosjekt                             250
Øystre Slidre Kommune Shuttle-bybuss på turistdestinasjonen Beitostølen Transport                             500
Oslo Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Boligbygg Oslo Kf Utvikling av nye krav til materialgjenvinning Andre sektorer                         2325
Bymiljøetaten Ladeinfrastruktur på driftsstasjoner Andre sektorer                             800
Bymiljøetaten Innkjøp av nye lastebiler på biodrivstoff Transport                         1000
Bymiljøetaten Anskaffelse av 7 elektriske ismaskiner Andre sektorer                         5600
Klimaetaten Nasjonal veileder for klimabudsjett og -styring Andre sektorer                         4300
Klimaetaten Innkjøpsressurs og anskaffelsesveiledere Andre sektorer                         2000
Oslo Havn Kf preWAVE: Waste to value - masser og trevirke Forprosjekt                             700
Oslo Havn Kf Energiknutepunkt Oslo havn Forprosjekt                             500
Oslo Havn Kf ZEAT - Zero Emission Aggregate Transport Oslo Forprosjekt                         1500
Oslo Kommune Bydel 2 Grunerløkka Løkkaungdom mot matsvinn  Andre sektorer                             711
Oslo Kommune Bydel 9 Bjerke Grønn fritidskjøring Transport                             870
Oslo Kommune Bymiljøetaten Studentsykkelen  Transport                             250
Oslo Kommune Bymiljøetaten Elektriske Filipstad Transport                         9000
Oslo Kommune Bymiljøetaten Pilot - låsbare sykkelskur i boligområder Transport                             500
Oslo Kommune Bymiljøetaten Utlån av lastesykler - to modeller Transport                             460
Oslo Kommune Bymiljøetaten Forprosjekt for å redusere letekjøring i Oslo  Forprosjekt                             250
Oslo Kommune Eiendoms- Og Byfornyelsesetaten Rommen avfallsdeponi - økt uttak deponigass Forprosjekt                             190
Oslo Kommune Fornebubanen Reduksjon av plast utenfor plastkretsløpet Andre sektorer                         7750
Oslo Kommune Fornebubanen Materialoptimering - innovative lavkarbonløsninger Andre sektorer  12000* 
Oslo Kommune Fornebubanen Utslippsfri og fossilfri anleggsdrift Andre sektorer  12000* 
Oslo Kommune Fornebubanen Redusere massetransport, mer utslippsfri transport Transport  12000* 
Oslo Kommune Plan- Og Bygningsetaten Nye metoder for fotgjengertellinger Areal- og transportplanlegging                             500
Oslo Kommune Plan- Og Bygningsetaten Klimavennlige energiløsninger på områdenivå Areal- og transportplanlegging                         1000
Oslo Kommune Renovasjonsetaten Overgang til klimanøytralt drivstoff Forprosjekt                             250
Oslo Kommune Renovasjonsetaten Ombrukstransportør og nullutslippstransport av omb Andre sektorer                             438
Oslo Kommune Renovasjonsetaten Kartlegging av ytterligere klimatiltak i byggingen Andre sektorer                             375
Oslo Kommune Utdanningsetaten Ladestasjon Areal- og transportplanlegging                             270
Oslo Kommune Utviklings- Og Kompetanseetaten Innkjøp av nullutslippsanleggsmaskiner Transport                       12000
Oslo kommune, Bymiljøetaten Klima-vennlig transportmodell Areal- og transportplanlegging                         1500
Undervisningsbygg Oslo Kf Ombruk av gammel teglfasade på Nøklevann skole Andre sektorer                             563
Undervisningsbygg Oslo Kf Kartlegging for ombruk avbyggematerialer Forprosjekt                             188
Undervisningsbygg Oslo Kf Design av teglfasade for ombruk - Ruseløkka skole Andre sektorer                             370
Rogaland Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Eigersund Kommune Teknisk oppgradering 3 stk skoler Forprosjekt                             375
Gjesdal Kommune Miljø- og menneskevennlige mobilitetsløsninger Transport                         1185
Haugesund Kommune Redusere matsvinn-Haugesund kommunes institusjoner Forprosjekt                             125
Haugesund kommune Sykkeldelingsordning Haugesund og fastlands-Karmøy Transport                             304
Haugesund Kommune Flotmyr - grønn bydel, grønn by Forprosjekt                             150
Haugesund kommune v/Miljøvernleder Ingrid Ebne Bevisstgjøring og kompetanseheving -Klimaregnskap  Forprosjekt                             350
Haugesund kommune v/Miljøvernleder Ingrid Ebne Utlånsordning for laste-elsykler Transport                             133
Haugesund kommune v/Miljøvernleder Ingrid Ebne Klimakonferanse for skoleelever på Haugalandet Andre sektorer                               93
Hjelmeland kommune hydrogen som energikjelde i Hjelmeland Forprosjekt                             100
Hjelmeland Kommune Ladepunkt for elbiler til tjenestebruk Hjelmeland  Transport                             142
Karmøy Kommune Anskaffelser med klimaambisjoner Andre sektorer                         1178
Klepp kommune Klimanettverk Jæren Nettverk                             325
Klepp kommune Ladepunkt for tenestebilar, Klepp kommune Transport                             160
Klepp kommune Nybygg eller rehab - Kommunehus på Kleppe Forprosjekt                             375
Klepp kommune Mål: 50 % klimagassreduksjon Kleppeloen skule Forprosjekt                             375
Klepp kommune HjemJobbHjem - Utviding utanfor Nord-Jæren Transport                             500
Plan og anlegg Mulighetsstudie for utslippsfrie anlegg  Forprosjekt                             170
Rogaland Fylkeskommune Fra kunnskap til handling i offentlig innkjøp  Andre sektorer                             145
Rogaland fylkeskommune Integrering av elbildeling i mobilitetstilbudet Transport                       12000
Rogaland fylkeskommune Elektrifisering av rutebusser Transport                       12000
Rogaland fylkeskommune Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser Andre sektorer                         2850
Stavanger byggdrift KF Eletriske biler og ladestasjoner Transport                         3002
Stavanger Kommune Samarbeidsprosjekt for ladeinfrastruktur Transport                         1000
Stavanger kommune Nærenergi på Gautesete Andre sektorer  12000* 
Stavanger Kommune Pros 3844019 rehab Stavanger rådhus - forprosjekt Forprosjekt                             270
Stavanger kommune Systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige  Andre sektorer                         2 000
Stavanger Kommune Systematisk energiregistrering på bygg og anlegg Andre sektorer                             365
Stavanger Kommune Sykkelvennlig arbeidsplass Transport                             530
Stavanger kommune, Miljøenheten 83 ladepunkter i Stavanger kommune Transport                             830
Stavanger kommune, Miljøenheten Elbilladerådgiver for borettslag og sameier Transport                             450
Stavanger kommune, Miljøenheten Kartlegge potensiale for mer bildeling i Stavanger Forprosjekt                             150
Stavanger kommune, ved smartbykontoret Utslippsfri varelevering i sentrum Transport                             240
Stavanger kommune, ved smartbykontoret Enklere hverdag med brukervennlige mobilitetspunkt Areal- og transportplanlegging                             528
Stavanger natur- og idrettsservice KF Ressurspark 2020 hovedprosjekt Andre sektorer                         2600
Stavanger natur- og idrettsservice KF El-lastebiler til «Ressurspark 2020» Transport                             600
Tysvær kommune Utredning av klimavennlig ungdomsskole Forprosjekt                             375
Tysvær kommune Innkjøp av kommunale el-varebiler Transport                             151
Tysvær kommune El-sykkel deling i mobilitetstilbudet - Aksdal Transport                             305
Tysvær kommune Ladepunkt til kommunale elbiler Transport                             171
Tysvær kommune Fokus på mindre matsløsing Andre sektorer                             110
Tysvær kommune Klimanettverk Haugalandet Nettverk                             150
Sogn og Fjordane Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Aurland kommune Klimavennleg barnehage i Aurland Forprosjekt                             375
Bremanger kommune Bremanger bu og servicesenter Forprosjekt                             300
Bremanger kommune Ladepunkt i Bremanger kommune Transport                             300
Eid kommune Låneordning -  elsykkel og elsparkesykkel Transport                             276
Eid kommune Kortreist Kvalitet kommunenettverk Nettverk                             175
Eid kommune Nullutslepp frå transport i lokalsamfunn  Forprosjekt                             250
Flora Kommune Klimavennleg fotballhall Forprosjekt                             200
Flora Kommune Produksjon og bruk av biokol Andre sektorer                             720
Gloppen kommune Prøv ein elsykkel og smarte sykkelstativ Transport                             325
Gloppen kommune Ladepunkt i Gloppen kommune Transport                             235
Gloppen kommune Unge tek klimaansvar Andre sektorer                             600
Høyanger Kommune Forprosjekt fjernvarme i sentrum Forprosjekt                               62
Høyanger Kommune Energi- og klimavurdering av bygg i Høyanger Forprosjekt                             249
Jølster kommune Klimanettverk Sunnfjord Nettverk                             150
Luster Kommune Ti ladepunkt i Luster kommune Transport                             195
Lærdal Kommune Grøne Lærdal - frå ord til handling Areal- og transportplanlegging                             350
Selje Kommune Ladepunkt i Selje kommune Transport                             480
Sogn Og Fjordane Fylkeskommune Bygge ned elbilbarrier i Sogn og Fjordane Forprosjekt                             250
Sogn Og Fjordane Fylkeskommune Sogn og Fjordane og Klimapartnar Vestland Forprosjekt                             250
Solund kommune Ny energiløysing til Utvær - Norges vestlegaste øy Andre sektorer                             500
Vågsøy Kommune Ladepunkt for el-biler i Måløy sentrum Transport                         2000
Telemark Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Bamble kommune Miljøvennlig inventar for ny skole Forprosjekt                             375
Bamble kommune Framtidas ungdomsskole - Utslippsreduksjon på bygg Andre sektorer                         1963
Bamble kommune Grønn campus og naturpark Andre sektorer                         2963
Bamble kommune Nytt idrettsbygg på Grasmyr i Bamble Andre sektorer                         3000
Bamble kommune Framtidas ungdomsskole Andre sektorer                         3 000
Bø Kommune Oppgradering av Bø kommunehus Andre sektorer                             925
Bø Kommune Sykkelparkering ved Bø stasjon Transport                             143
Drangedal Kommune Introduksjon og utlån av ELsyklar i Drangedal Transport                             755
Fyresdal Kommune Idrettshall med klimavennlig materialvalg Andre sektorer                         1225
Fyresdal Kommune BYGG i TRE Telemark Nettverk                             475
Notodden Kommune Klimavennlig byggeri Andre sektorer                             525
Porsgrunn kommune Innkjøp av elbil med plan Transport                             245
Porsgrunn kommune Sykkelparkering fritidsområder Transport                             110
Sauherad Kommune Nye Sauherad barne- og ungdomsskole - lokalsamfunn Andre sektorer                         3000
Skien Kommune Sykkelhotell på Landmannstorget Transport                             790
Telemark Fylkeskommune Samlokalisering av Bamble vgs - KL-tre Andre sektorer                         3000
Telemark Fylkeskommune Porsgrunn videregående skole - Samlokalisering Andre sektorer                         3000
Telemark Fylkeskommune Energiløsning Bamble Grasmyr Andre sektorer                         3000
Telemark fylkeskommune "Klimanettverket i Vestfold og Telemark" Andre sektorer                             250
Telemark fylkeskommune Telemark klimamesterskap 2019 Andre sektorer                             254
Telemark fylkeskommune v/Bypakke Grenland Sertifisering av sykkelvennlig arbeidsplasser Transport                             248
Tokke Kommune 8 stk ladepunkt til el-bil Transport                               72
Troms Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Harstad kommune Ladepunkt for kommunale tjenestebiler Transport                             200
Harstad kommune Anskaffelse av elektriske varebiler Transport                             300
Lenvik Kommune Klimatiltak i Klubben næringspark Forprosjekt                             375
Lyngen Kommune Energi- og klimaplan i Nord Troms Nettverk                             150
Nordreisa kommune Anskaffelse av to komunale elvarebiler Transport                             120
Troms fylkeskommune Forberede bruk av 18 meter ledd-elbussser Transport                         7460
Tromsø Kommune Elektrifisering av varetransport  Transport                         1100
Tromsø Kommune Ladestasjoner til kommunale tjenestebiler Transport                         1500
Tromsø Kommune Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Tromsø Forprosjekt                             225
Trøndelag Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Frøya kommune Frøya helse- og omsorgssenter - klimavennlig bygg Forprosjekt                             250
Frøya kommune Åtte ladepunkt i Frøya kommune Transport                             180
Høylandet Kommune Utvikling Og Næring Ladestasjoner til elbil Transport                             180
Høylandet Kommune Utvikling Og Næring Klimavennlige bygg Andre sektorer                             290
Høylandet Kommune Utvikling Og Næring Klimavennlig arealplanlegging Areal- og transportplanlegging                             175
Inderøy Kommune Omsorgsboliger for heldøgns omsorg i Mosvik Forprosjekt                             300
Inderøy Kommune Omsorgsboliger for heldøgns omsorg i Mosvik Andre sektorer                         1800
Indre Fosen Kommune Ny klimavennlig barnehage Forprosjekt                             350
Indre Fosen kommune Mindre og smartere bilbruk i hele Fosen Andre sektorer                             310
Indre Fosen kommune 20 ladestasjoner i Indre Fosen Transport                             400
Indre Fosen kommune Klimavennlig landbruk - temamøter Andre sektorer                               75
Malvik Kommune Klimavennlig transport Transport                         1087
Malvik Kommune Trygg sykkelparkering i Malvik Transport                             305
Malvik Kommune Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferd Andre sektorer                             845
Melhus Kommune Klimakampanje, Melhus kommune Andre sektorer                             150
Midtre Gauldal Kommune Nullutlsipp kollektivtilknytning   Areal- og transportplanlegging                             350
Midtre Gauldal Kommune Biogassanlegg - Støren Sør Forprosjekt                             250
Midtre Gauldal Kommune Kryssløsning Frøsetvegen Transport                         3750
Midtre Gauldal Kommune Hydrogensamfunnet i rurale omgivelser Andre sektorer                             250
Namsos Kommune Anskaffelse av ladepunkter for elektriske biler Transport                             210
Namsos Kommune Klimaomstilling i nye Namsos og Nærøysund Forprosjekt                             250
Orkdal Kommune Ladepunkt for tjenestebiler i Orkdal kommune Transport                             800
Overhalla kommune 4 ladepunkt i tilknytning til VA-anlegg Transport                             100
Overhalla kommune Mobilitetstrategi - 4 km-sonen rundt skolene Areal- og transportplanlegging                               60
Rindal Kommune Skisse- og forprosjekt for helsetun/helsehus Forprosjekt                             375
Røros Kommune Avfallshåndtering i Verdensarven Areal- og transportplanlegging                             700
Røros Kommune Istandsetting og oppgradering av vinduer Andre sektorer                             565
Selbu Kommune 18 ladepunkter Selbu kommune Transport                             342
Steinkjer Kommune Matsmart Andre sektorer                             475
Steinkjer Kommune Parallelloppdrag byutvikling Steinkjer Areal- og transportplanlegging                         1150
Steinkjerbygg Kf NAV Steinkjer Areal- og transportplanlegging                         3000
Stjørdal Brann- og redningstjeneste Ladepunkter til hybrid Brann/kommando bil Transport                               44
Stjørdal Kommune Elsykler til transport i kommunal tjeneste Transport                             180
Stjørdal Kommune Ladepunkter i Stjørdal kommune.no Transport                             185
Stjørdal Kommune Klimagassreduserende tiltak i Stjørdalsamfunnet Forprosjekt                             700
Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - Enhet eiendom Helsehus i Stjørdal - Gode klimaløsninger Andre sektorer                         4000
Trondheim Kommune Rammeavtale elektriske småmaskiner Andre sektorer                             225
Trondheim Kommune Redusert avfallstransport med smarte søppeldunker Transport                       11022
Trondheim Kommune Elektrisk avfallsbil i Trondheim Kommune Transport                         2149
Trondheim Kommune Gjenbruk av brostein til det Nye Torvet  Andre sektorer                             675
Trondheim Kommune Bærekraftige bydeler med scenariotenking Areal- og transportplanlegging                         1100
Trondheim Kommune, Miljøenheten Handlingsprogram Futurum Forprosjekt                             250
Trondheim Kommune, Miljøenheten Etablering av ladepunkter for drosjenæringen Transport                         1000
Trøndelag fylkeskommune Trøndersk klimamesterskap Andre sektorer                             550
Trøndelag Fylkeskommune Trøndelag fagforum anskaffelse Andre sektorer                             250
Trøndelag Fylkeskommune Nettverk for lavutslipp Trøndelag Nettverk                         1200
Verdal Kommune Verdal kommune - miljøtiltak i nytt helsebygg Andre sektorer                         6600
Verdal Kommune Næring Og Samfunnsutvikling Opplæring i klimasmart landbruk i Verdal kommune Andre sektorer                             162
Ørland kommune Elvarebiler og elladepunkter i nye Ørland kommune Transport                             610
Ørland kommune Ørland som utslipssfritt transportknutepunkt Areal- og transportplanlegging                             340
Vest-Agder Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Farsund Kommune  Snarveiprosjekt  Forprosjekt                             400
Farsund Kommune  Implementering av Klimaveikart Agder i Lister  Andre sektorer                             260
Flekkefjord Kommune Utprøving av små el-lastebiler i småby. Transport                             381
Flekkefjord Kommune Flerbrukshall med klimavennlige løsninger. Andre sektorer                         3525
Flekkefjord Kommune Elsykler for utleie på turistøya Hidra. Transport                             259
Kristiansand Kommune 9270060 - Wilds minne barneskole Forprosjekt                             375
Kristiansand Kommune Varesykler til bruk i park- og ingeniørvesenet Transport                             130
Kristiansand Kommune Bysykkelordning Transport                         2800
Kristiansand Kommune Sørlandet sykehus HF - garderobeforhold Transport                             395
Kristiansand kommune Ladepunkter for Avfall Sørs tjenestebiler  Transport                             120
Kristiansand kommune Ressursformidler i Avfall Sør Andre sektorer                             550
Kristiansand Kommune Mulighetsstudie av elektrisk rutebåt Areal- og transportplanlegging                             400
Kristiansand Kommune Klima/miljøpådriver i innkjøp-Nye Kristiansand  Andre sektorer                             975
Kristiansand Kommune STRAKS! Nye Kristiansand? (arbeidstittel) Areal- og transportplanlegging                             250
Kristiansand Kommune Hybridløsning for Fullriggeren Sørlandet Transport                          6225
Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten Institusjonalisering av klimaarbeid i Kristiansand Forprosjekt                             250
Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten Redusert matsvinn i Kristiansand kommune Andre sektorer                             418
Kristiansand Parkering/Kristiansand kommune Ladestasjoner kommunale tjenestebiler Transport                         1000
Kvinesdal kommune Åtte ladepunkter i Kvinesdal kommune Transport                             140
Lindesnes kommune Nyplass skole utvidelse Andre sektorer                             585
Mandal Kommune Utvidelse av antall ladepunkter Transport                               29
Mandal kommune Analyse ladeinfrastruktur på samfunnsnivå Forprosjekt                               60
Mandal kommune Digitaliserte kommunikasjonsløsninger i kommunen Forprosjekt                               60
Mandal kommune Analyse - begrensninger ved elektrifisering  Forprosjekt                               50
Marnardal Kommune Etablering av hurtigladestasjon Marnardal Transport                             400
Vest Agder Fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole avdeling Farsund Andre sektorer                         5200
Vestfold Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Larvik Kommune Slambehandling i Larvik kommune Forprosjekt                             650
Horten Havnevesen Innkjøp av elsykler til turister og innbyggere Transport                               85
Horten Kommune Forprosjekt til allaktivitetshus og barnehage Forprosjekt                             570
Horten Kommune Mest mulig plastfri kommune Forprosjekt                             340
Horten kommune Miljøgate - Campus Vestfold Areal- og transportplanlegging                             600
Horten Kommune Utlånsordning for elektriske transportsykler Transport                               80
Horten Kommune Elsykler til transport i kommunal tjeneste Transport                               80
Horten Kommune Offentlig-privat partnerskap for klima i Horten Forprosjekt                             250
Larvik Kommune Reduksjon i klimagassutslipp intern postombringing Forprosjekt                             125
Larvik Kommune Innføring av biogass biler i Larvik kommune Transport                         5640
Larvik Kommune Tjenestesykler Transport                             375
Larvik kommune Lade punkter kommunale tjensestebiler Transport                         1660
Larvik Kommune Anskaffelse av el-varebiler til kommunalteknikk Transport                             400
Larvik Kommune Anskaffelse av ladepunkt for el-tjenestebiler  Transport                             100
Larvik kommune virksomhet barnehage Helse og livsmestring i barnehagene -FNS bærekraft Transport                             170
Sandefjord kommune Redusert matsvinn - Oppfølging og implementering Andre sektorer                             200
Sandefjord kommune EL-lastesykler i Sandefjord kommune Transport                               53
Tønsberg Kommune Nytt sykehjem på Olsrød  Andre sektorer           12 000
Tønsberg Kommune Smartbike - elektrisk bysykkel Transport                             500
Tønsberg Kommune Sertifisering av arbeidsplasser i Tønsberg kommune Transport                             256
Vestfold fylkeskommune Vestfoldkommunens klima- og energinettverk Nettverk                             225
Østfold Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Fredrikstad Kommune Grønn mobilitet i Borg Havn IKS - elsykkelprosjekt Transport                             200
Fredrikstad kommune Ladeinfrastruktur til drosjer Transport                             500
Fredrikstad Kommune Seksjon For Teknisk Drift 50 nye ladestasjoner Fredrikstad kommune Transport                             875
Halden Kommune Ny svømmehall  Forprosjekt                             195
Halden Kommune Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon Andre sektorer                         1075
Halden kommune Bedre kommunikasjon-økt utsortering av matavfall Andre sektorer                             400
Halden kommune Ladehuber og nøkkelløse delingsbiler Transport                             485
Hvaler Kommune Grønt levert Forprosjekt                             100
Marker kommune Marker barnehage med miljø- og klimaprofilb Andre sektorer                         3000
Marker kommune Ny skole Marker - forprosjekt klimavennlig skole Forprosjekt                             200
Marker kommune El-båt lader og el-motor for båt i Marker kommune Transport                             360
Moss Havn Kf Overgang fra Gass- til fjernvaerme-anlegg. Andre sektorer                             931
Moss Kommunale Eiendomsselskap Kf Grindvold Hageby Forprosjekt                             375
Rømskog kommune Nye omsorgsboliger Rømskog Forprosjekt                             175
Råde Kommune 10 nye ladepunkter for Råde kommune Transport                             300
Råde Kommune Klimavennlig tettstedsutvikling Areal- og transportplanlegging                             200
Sarpsborg Kommune Bildeling i Sarpsborg Transport                         2252
Våler kommune Enda flere ladepunkter og ladbare biler i Våler  Transport                         1610
Østfold fylkeskommune Sertifisering - sykkelvennlig arbeidsplass Transport                             192
Østfold Fylkeskommune Plassering av biogassanlegg i Oslofjord-regionen Forprosjekt                             250
Østfold fylkeskommune Utskiftningsplan for egne kjøretøy og maskiner  Transport                         2272
Østfold fylkeskommune Klima Østfold Nettverk                             475
Østfold fylkeskommune Kartlegging av klimagammeldagse reguleringsplaner Forprosjekt                             250
Østfold fylkeskommune Samarbeid om klimabudsjett og erfaringsdeling Andre sektorer                         4538
Østfold fylkeskommune Klimasmarte folk, firmaer og landbruk Andre sektorer                         9710
ØstfoldFylkeskommune/ Skjeberg Folkehøyskole El sykler på Skjeberg Folkehøyskole Transport                             419

* Søknadssummer var over maks søkesum og er justert ned av Miljødirektoratet.

Geografisk fordeling av søknadene

Geografisk fordeling

Antall søknader

 Søkesum i kroner

Andel av alle søknader

Andel av total søkesum

Akershus (N)

70

                                     49 576 596

12 %

9%

Aust-Agder (N)

18

                                     21 348 500

3 %

4 %

Buskerud (N)

36

                                     39 174 475

6 %

7 %

Finnmark (N)

20

                                       8 211 850

3 %

1 %

Hedmark (N)

22

                                     10 581 772

4 %

2 %

Hordaland (N)

47

                                     46 040 879

8 %

8 %

Møre og Romsdal (N)

26

                                     23 188 084

5 %

4 %

Nordland (N)

49

                                     29 678 450

9 %

5 %

Oppland (N)

38

                                     17 518 812

7 %

3 %

Oslo (N)

32

                                     92 158 866

6 %

16 %

Rogaland (N)

41

                                     58 859 408

7 %

10 %

Sogn og Fjordane

21

                                      8 241 500

4 %

1 %

Telemark (N)

22

                                     29 317 283

4 %

5 %

Troms (N)

9

                                     11 430 000

2 %

2 %

Trøndelag (N)

50

                                     50 565 054

9 %

9 %

Vest-Agder (N)

26

                                     25 235 491

5 %

4 %

Vestfold (N)

21

                                     24 359 000

4 %

4 %

Østfold (N)

26

                                     31 338 900

5 %

5 %

Totalsum

574

                                   576 824 920

100 %

100 %

 

Fordeling på tiltakstype

71 areal- og transportplanlegging                                   44 mill
212 transport                                                                 254 mill
127 annet                                                                       235 mill
136 forprosjekter                                                             37 mill
28 nettverk                                                                         7 mill

Sist revidert: 25.06.2019
av: Miljødirektoratet