Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling - Klimasatsmidler

Kommunene kan søke tilskudd til interkommunale nettverk for kompetanseheving, erfaringsdeling og samarbeid om konkrete tiltak for klimagassreduksjon og omlegging til lavutslippssamfunnet. Midlene kan gå til å styrke eksisterende nettverk, eller bidra til nye nettverk der det ikke er eksisterende nettverk å bygge på. Både politikere og administrasjon i (fylkes)kommuner kan være målgrupper og dermed deltakere. Nettverket kan i tillegg ha aktiviteter for en bredere rekke interessenter, for eksempel næringsliv og innbyggere.

Forventninger til nettverket

Klimavennlige innkjøp og klimavennlig arealplanlegging vil være sentrale tema for arbeid i nettverk. Rutiner og kriterier for hvordan konsekvenser for klimagassutslipp skal utredes og hensyntas i kommunens arealplanlegging kan være et nyttig tema i mange nettverk.

Nettverket bør samarbeide med andre relevante aktører etter behov. Eksempler kan være tjenesteleverandører innen kollektivtransport, avfall og avløp, energiselskap, sentrale eiendomsutviklere og eiendomsbesittere, næringslivsforeninger, vegvesenet, forsknings- eller utdanningsinstitusjoner.

 

Det gjelder noen særskilte krav til nettverkene

Nettverket må

  • ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan.
  • ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet.
  • være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp.
  • omfatte minst fire (fylkes)kommuner.
  • samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune.

I søknaden om nettverksstøtte må det komme tydelig fram at deltakerkommunene har tatt aktiv stilling til at de ønsker å delta i nettverket.

Støttesum

Nettverket kan få kr 25 000 i støtte per kommune som deltar. Hver kommune kan kun utløse støtte i ett nettverk, men kan delta i flere. Støtten utbetales til nettverkssekretariatet dersom dette er en kommune. Ellers må nettverket peke ut en kommune som kan motta støtten på vegne av nettverket.

Nettverk kan få støtte til arbeid som går over flere år, men må søke ny nettverksstøtte for hvert år hvis arbeidet skal videreføres.

Rapportering

Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Rapporten skal kort beskrive aktivitet, resultater og opplevd effekt fra foregående år. Rapporten vurderes ved neste gangs tildeling. Det er aktuelt å kreve tilrettelegging av utvalgte erfaringer/resultater fra nettverksarbeidet med tanke på formidling til andre. Nettverk som går over flere år, må sende inn rapport om aktiviteter og resultater fra foregående år.

 

Midler til spesielle arrangementer

Nettverket kan søke ekstra midler til spesielle arrangementer eller andre spesielle behov. Det vil være egne rapporteringskrav for slike ekstra midler.

Søknadsskjema og veiledning til søknadsskjema

Sist revidert: 19.12.2018
av: Miljødirektoratet