Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer - Klimasatsmidler

Støtten skal bidra til reduserte klimagassutslipp på områder som ikke kommer inn under de andre tiltakstypene. Det kan være kutt i kommunens drift, tjenesteyting, innkjøp eller samfunnsutvikling.

Kommunene har viktige virkemidler og handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak også innen bygg og eiendom, vannforsyning og avløp, landbruk, avfallsbehandling, innkjøp med mer.

Det er en fordel om tiltaket er del av en større, gjennomtenkt pakke - at tiltaket har sammenheng med andre beslektede klimatiltak.

Noen eksempler på tiltak som kan få støtte

  • Klimatiltak i avfallssektoren, for eksempel redusere lekkasjer av deponigass utover krav i tillatelsen.
  • Bidrag til å dekke merkostnaden ved klimavennlige innkjøp.  
  • Tiltak for flere klimavennlige bygg i kommunen.
  • Tiltak for å fase ut torv som dyrkingsmedium.
  • Tiltak innen jordbruk og skogbruk, for eksempel opplæringstiltak knyttet til gjødselhåndtering.
  • Utvikling av klimavennlige menyer i kommunal matservering.

Støttes ikke:

  • Miljøsertifisering vil ikke bli prioritert.
  • Utfasing av oljefyr prioriteres ikke da lovverk vil sørge for dette.

Klimavennlige bygg må ha høye ambisjoner

Klimasats har støttet mange prosjekter for klimavennlige bygg, for eksempel til skolebygg i massivtre. I videre tildelingsrunder vil vi heve ambisjonsnivået for klimavennlige bygg som får støtte ytterligere.

Søknader om klimatiltak knyttet til bygg må være særlige innovative og ambisiøse ved at de tar i bruk klimaløsninger betydelig ut over dagens krav og praksis lokalt og nasjonalt. Prosjektene bør ha en målrettet strategi for å ta i bruk klimavennlige løsninger innenfor flere tema eller i flere deler av byggeprosessen – for eksempel både i valg av byggematerialer,  tekniske systemer og energiløsninger, og transport til og fra bygget. Vi oppfordrer kommunene spesielt til å tenke på klimavennlig materialbruk, effektiv arealbruk og sambruk slik at det bygges mindre, gjenbruk av bygg og byggematerialer, samt fleksibilitet slik at bygg kan endres med endret behov og dermed ha lang levetid. Klimatiltak bør ha fokus både i byggefasen og i drift.

Støtte kan gis til merkostnader ved å planlegge klimaambisiøse bygg, eller merkostnader ved oppføring. Det kan for eksempel være merkostnader ved klimavennlige materialer. Maks søkesum for klimatiltak i bygg er tre millioner kroner. Merkostnader knyttet til energiløsninger i bygg henvises til Enova.

Støttesum

Inntil 7, 5 millioner kroner, og maksimalt 50 prosent av totalkostnaden. Merkostnader ved klimavennlig innkjøp kan dekkes med inntil 75 prosent. For bygg er maksimal støttesum 3 millioner kroner.

Minste søknadssum 150 000,-.

Søknadsskjema og veiledning til søknadsskjema

Sist revidert: 22.01.2018
av: Miljødirektoratet