Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer - Klimasatsmidler

Støtten skal bidra til reduserte klimagassutslipp på områder som ikke kommer inn under de andre tiltakstypene. Det kan være kutt i kommunens drift, tjenesteyting, innkjøp eller samfunnsutvikling.

Kommunene har viktige virkemidler og handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak også innen bygg og eiendom, vannforsyning og avløp, landbruk, avfallsbehandling, innkjøp med mer.

Det er en fordel om tiltaket er del av en større, gjennomtenkt pakke - at tiltaket har sammenheng med andre beslektede klimatiltak.

Noen eksempler på tiltak som kan få støtte

  • Klimatiltak i avfallssektoren, for eksempel redusere lekkasjer av deponigass utover krav i tillatelsen.
  • Bidrag til å dekke merkostnaden ved klimavennlige innkjøp.  
  • Tiltak for flere klimavennlige bygg i kommunen.
  • Tiltak for å fase ut torv som dyrkingsmedium.
  • Tiltak innen jordbruk og skogbruk, for eksempel opplæringstiltak knyttet til gjødselhåndtering.
  • Utvikling av klimavennlige menyer i kommunal matservering.

Støttes ikke:

  • Miljøsertifisering vil ikke bli prioritert.
  • Utfasing av oljefyr prioriteres ikke da lovverk vil sørge for dette.

Støtte til arbeid med klimavennlige innkjøp

Kommunen kan fra 2019 søke støtte til 75% av kostnaden ved arbeid med å få inn klimakrav i offentlige anskaffelser. Prosjekter som støttes skal føre til at kommunen systematisk og målrettet etterspør og krever klimavennlige løsninger i alle eller mange av sine innkjøp. Flere kommuner kan med fordel samarbeide om et slikt prosjekt.

Klimavennlige bygg må ha høye ambisjoner

Søknader om klimatiltak knyttet til bygg må være ambisiøse ved at de tar i bruk klimaløsninger betydelig ut over dagens krav og praksis lokalt og nasjonalt. Prosjektene bør ha en målrettet strategi for å ta i bruk klimavennlige løsninger innenfor flere tema eller i flere deler av byggeprosessen – for eksempel både i valg av byggematerialer, tekniske systemer og energiløsninger, og transport til og fra bygget. Vi oppfordrer kommunene spesielt til å tenke på klimavennlig materialbruk, effektiv arealbruk og sambruk slik at det bygges mindre, gjenbruk av bygg og byggematerialer, samt fleksibilitet slik at bygg kan endres med endret behov og dermed ha lang levetid. Klimatiltak bør ha fokus både i byggefasen og i drift.

Støtte kan gis til å dekke inntil 75 prosent av merkostnadene ved å planlegge klimaambisiøse bygg, eller merkostnader ved oppføring. Det kan for eksempel være merkostnader ved klimavennlige materialer. Maks søkesum for klimatiltak i bygg er tre millioner kroner. Merkostnader knyttet til energiløsninger i bygg henvises til Enova.

Støtte til å identifisere mulige klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsprosjekter

Kommunene oppfordres til å kartlegge mulige klimatiltak knyttet til materialbruk, energiløsninger, byggeplassen, sambruk, gjenbruk og så videre tidlig i byggeprosjekter. Vi oppfordrer også til å kartlegge mulige klimatiltak i andre typer bygge- og anleggsprosjekter, for eksempel ved veibygging, va-arbeider, parkarbeider og lignende.

Ved å identifisere alternativer, mulige klimagassreduksjoner og eventuelle ekstra kostnader tidlig kan kommunen ofte bygge mer klimavennlig for lavere kostnad. Miljødirektoratet ønsker å støtte kommuner som vil gjøre slike ekstra kartlegginger i tidlig fase av byggeprosjektet. Kommunen kan søke støtte til 75% av kostnaden for dette arbeidet. Velg forprosjekt i søknadsskjemaet i elektronisk søknadssenter. Det gir et enklere søknadsskjema enn "tiltak i andre sektorer".

Støttesum

Hovedregel: Inntil 12 millioner kroner, og maksimalt 50 prosent av totalkostnaden.

Anskaffelser: Systematisk arbeid med klimakrav i offentlige innkjøp kan støttes med 75 prosent av kostnaden, maksimalt to millioner kroner. Merkostnader ved klimavennlig innkjøp kan dekkes med inntil 75 prosent.

Bygg: For klimavennlige investeringer i bygg er maksimal støttesum 3 millioner kroner. Tidlig kartlegging av klimaløsninger i bygg og anlegg kan støttes med inntil 75 prosent, med maksimal støttesum på kr 375 000.

Minste søknadssum 150 000,-.

Søknadsskjema og veiledning til søknadsskjema

Sist revidert: 08.01.2019
av: Miljødirektoratet