Klimasats-søknader som fikk avslag

Ved tildeling av Klimasats-midler i 2016 ble 129 av 332 søknader prioritert. Ny søknadsfrist blir 15. februar.

Disse søknadene nådde ikke opp i denne tildelingsrunden:

Søker  Prosjekt/tiltak Type tiltak
Asker kommune Fornybar diesel (HVO) i anleggsprosjekter og drift Fornybar diesel
Asker kommune Attraktive gang- og sykkelveier - gatekunst Sykkel og gange 
Asker kommune Lading av elbiler i boligselskap i Asker Ladeinfrastruktur, støtteordning
Fet kommune Utvidet konsept for innfartsparkering i randsoner  Arealplan, forprosjekt
Frogn kommune Etablering av ladepunkter i Drøbak sentrum Ladeinfrastruktur på offentlig sted
Hurdal kommune Shuttle-buss Hurdal sentrum - Eidsvoll verk stasjo Kollektiv - bedre rutetilbud
Hurdal kommune Målesystem for bærekraftige samfunn Kvantifisering
Lørenskog Kommune Holdnings kampanje om økt sykkelbruk Sykkel og gange 
Lørenskog Kommune Planlegging av G/S-vei langs Solheimveien Sykkel og gange 
Nesodden kommune Avløpsslam og hestemøkk som ressurs Energiproduksjon
Nittedal kommune planavdelingen Alle på sykkel - flere til fots Sykkel og gange, flere tiltak
Nittedal kommune planavdelingen Klimavennlig sentrumsutvikling Arealplan
Oppegård kommune, Samfunnsutvikling   Rapport - status for CO2-utslipp og energiforbruk  Kvantifisering
Skedsmo kommune Tankanlegg for fornybar diesel Fornybar diesel
Skedsmo kommune Nytt renseanlegg for sigevann med solcelleanlegg Deponi
Skedsmo kommune Solcelleanlegg på vegg og tak til sorteringsanlegg Energiproduksjon
Ski kommune Klimavennlig mat i kommunen Klimavennlig mat
Sørum kommune Merking av sykkeltrase  Sykkel og gange 
Arendal kommune Klimaalliansens kommunenettverk Nettverk
Arendal kommune Lån en sykkel Sykkel og gange 
Arendal kommune Bilpool, privat og offentlig samarbeid. Bildeling
Aust-Agder fylkeskommune Agder ladekampanje Ladeinfrastruktur, støtteordning og ladeplan
Grimstad kommune Forprosjekt- handlingsplan for utfasing av oljefyr Utfase oljefyr
Grimstad Kommune Trespilehimling Grimstad bibliotek Bygg
Lillesand Kommune Sykkelgarasje med ladekapasitet Sykkel og gange 
Lillesand Kommune Utslippsfri persontransport om sommeren.  Kollektiv - bedre rutetilbud
Buskerud fylkeskommune Miljøbusslinje i Buskerudbyen Elbuss
Hurum kommune Strategi for klimavennlig stedsutvikling og tilret Areal- og transportplanlegging
Kongsberg kommunale eiendom KF Solenergi i Kongsberg Svømmehall Energiproduksjon
Kongsberg kommune Innfartsparkering for sykler Sykkel og gange 
Kongsberg kommune Klimagassutslipp knyttet til varer og tjenester Kvantifisering
Kongsberg kommune Hurtigladestasjon - Hvittingfoss Ladeinfrastruktur, hurtiglader
Nes kommune Forprosjekt energiløsninger Tinghus Utenfor ordningen - energieffektivisering 
Nes kommune Utskiftning ventilasjonsanlegg Kommunehuset Utenfor ordningen - energieffektivisering 
Nes kommune Nye energiløsninger Tinghus Utenfor ordningen - energieffektivisering 
Nes kommune Utfasing av oljefyrkjeler Utfase oljefyr
Nes kommune Ny barnehage Utenfor ordningen - energieffektivisering 
Ringerike kommune Trygge gang- og sykkeltraseer på Ringerike Sykkel og gange 
Røyken kommune Klimaforum for landbruket Landbruk, nettverk og kvantifisering
Røyken kommune Smart community Slemmestad - Norges første Plussby Areal- og transportplanlegging
Røyken kommune Biolab på skoletak Undervisning/formidling
Røyken kommune - Forprosjekt bilpoolordning i et av tettstedene i Bildeling, forprosjekt
Røyken kommune Støtteordning elsykler Sykkel og gange , støtteordning
Ål kommune Prosjektering av gang- og sykkelbru over Rv 7 Sykkel og gange 
Elverum Kommune Gatelys Elverum sentrum Sykkel og gange 
Hamar kommune Utarbeidelse av sykkelplan for Hamar Sykkel og gange 
Kongsvinger kommune Tilrettelegging for grønn transport ved ung.skole Sykkel og gange, sykkelparkering og ladeinfrastruktur
Kongsvinger kommune Ungdomsskole bygget opp i massivtre Bygg
Kongsvinger kommune Byplanprosessen Kongsvinger 2050 Areal- og transportplanlegging
Tynset kommune Skoleområdet-nyskapende uteanlegg  Sykkel og gange, tilrettelegging
Bergen kommune Erstatte oljefyring med fornybar energi Utfase oljefyr
Bergen kommune Mobilpunkt Møllendal – ladeplasser for elbildeling Ladeinfrastruktur og bildeling
Bergen kommune Støtteordning for ladeinfrastruktur og elbildeling Ladeinfrastruktur, støtteordning
Bømlo kommune Elbil ladestasjoner Ladeinfrastruktur
Bømlo kommune Klimavennleg planlegging i Bømlo kommune Areal- og transportplanlegging
Fjell kommune Oljefri i Fjell kommune  Utfase oljefyr
Hordaland fylkeskommune H2-Bergen  Hydrogen fyllestasjon 
Hordaland fylkeskommune Ladeinfrastruktur elbil utanfor kollektivstraumen Ladeinfrastruktur, rammeavtale og regional plan
Norsk Klimastiftelse Klimapartnere Hordaland Nettverk med næringslivet
Herøy kommune Fosnavåg by - samla areal og transportplanlegging Areal- og transportplanlegging
Møre og Romsdal fylkeskommune Miljøledelse i kommuner i Møre og Romsdal Miljøsertifisering
Sandøy kommune Hydrogen produksjon ved vindmøllene på Harøy? Energiproduksjon, forprosjekt
Tingvoll kommune Miljøledelse og miljøfyrtårnsertifisering Miljøsertifisering
Ulstein kommune Ladestasjon for elbil og elsykkel Ladeinfrastruktur
Ulstein kommune Sykkelparkering med tak ved kollektivknutepunkt Sykkel og gange 
Ulstein kommune Busskur i krinsane Kollektiv - bedre rutetilbud
Ulstein kommune Fortettingsstrategi for Ulsteinvik sentrum Areal- og transportplanlegging
Ørskog kommune Omlegging av arealplanlegginga  Areal- og transportplanlegging
Bodø kommune Klimagass i hverdagen – kunnskap og bevisstgjøring Holdning/undervisning
Narvik kommune  Miljø- og kollektivknutepunkt  i Bjerkvik sentrum  Areal- og transportplanlegging
Narvik kommune  Kartlegging for å få ned CO2 utslipp i sentrum  Luftforurensning, noe CO2 
Vågan kommune "Miljøgate" Sivert Nilsens gate og ny busstrasse Sykkel og gange 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Hybridbusser Levanger Elbuss/lavutlippsbuss
Steinkjer kommune Ladestasjoner el-bil på offentlige parkeringsplass Ladeinfrastruktur
Gjøvik kommune Plussplusshus - Biri omsorgssenter Bygg
Gran kommune Kommunalt klimagassregnskap  Tall - kvantifisering
Lillehammer kommune Transport- og varehandelsanalyse for Lillehammer Arealplan
Sel kommune Ladepunkt innfartsparkering Rondane nasjonalpark Ladeinfrastruktur
Sel kommune Framføring av fjernvarme Selsro bo og servicesent. Energiproduksjon
Skjåk kommune Vedlikehaldsfrie bygg i malmfuru Bygg
Skjåk kommune Strøflis - lokal produksjon Reisevaner
Østre Toten kommune Østre Toten Helse- og omsorgssenter. Klimatiltak Bygg
Akershus fylkeskommune Fyllestasjoner for hydrogen Hydrogen fyllestasjon
Akershus fylkeskommune Utslippsfrie bilflåter i kommunene Anskaffe utslippsfri bil, støtteordning
Akershus fylkeskommune Hurtigladestasjoner langs fylkesveiene i Akershus. Ladeinfrastruktur, støtteordning
Akershus fylkeskommune Metangassreduksjon fra avfallsdeponier i Akershus Avfall, deponi, renovasjon
Akershus fylkeskommune Fossilfri oppvarming i kommunal sektor Utfase oljefyr
Akershus fylkeskommune  Tilksudd til sykkeltiltak for kommuner i Akershus  Sykkel og gange, støtteordning
Boligbygg Oslo KF Stordamvn/ Trasoppvn - boliger for vanskeligstilte Bygg
Bydel St. Hanshaugen/Oslo Kommune Bærekraftig mat i Bydel St. Hanshaugen Mat
Klima- og energiprogrammet Anvendelse av reg.bestemmelser for å nå klimamål Bygg
Klima- og energiprogrammet Utprøving av autonome elbusser Elbuss/lavutlippsbuss
Klima- og energiprogrammet Elbil deling - CO2-fritt hytteliv Bildeling
Klima- og energiprogrammet Ladesystemer og infrastruktur for elbiler Ladeinfrastruktur
Skedsmo kommune Etablering av ladepunkter  Ladeinfrastruktur
Utviklings- og kompetanseetaten Merkostnad og implementering - økologisk mat Mat
Gjesdal kommune Klimatiltak i kommunale bygg Utenfor ordningen - energieffektivisering 
Gjesdal kommune Konseptstudie Ålgård sentrum fjernvarmeanlegg Energiproduksjon
Hå kommune Kollektivtransporttilbod for Stokklandsmarka Kollektiv - bedre rutetilbud
Lyse AS Støtte til BRL/sameier for smart ladeopplegg Ladeinfrastruktur
Lyse AS Regional ladeplan og ladestrategi for Sør-Rogaland Ladeinfrastruktur
Lyse AS Regional ladeplan og ladestrategi for Sør-Rogaland Ladeinfrastruktur
Lyse AS Regional ladeplan og ladestrategi for Sør-Rogaland Ladeinfrastruktur
Lyse AS Regional ladeplan og ladestrategi for Sør-Rogaland Ladeinfrastruktur
Randaberg kommune Turvei: Vistnesveien - Goakrysset Sykkel og gange 
Randaberg kommune Ladestasjoner ved kommunale skoler Ladeinfrastruktur
Randaberg kommune Etablering av ladepunkter for bysykkelen Sykkel og gange 
Rogaland fylkeskommune EL4S - ELEKTRIFISERING AV BUSSRUTE NO 4 I STAVANGE Elbuss/lavutlippsbuss
Sandnes kommune Kampanjer for å motivere til sykling Sykkel og gange 
Sandnes kommune Grønt tak Iglemyr energisentral Utenfor ordningen
Sandnes kommune Energi og klimaplan for Sandnes - revisjon Arealplan
Sandnes kommune, Park og vei Sykkelplan for Sandnes kommune Sykkel og gange 
Stavanger kommune Utvidelse energisentral basert på avløpsvarmepumpe Energiproduksjon
Stavanger kommune Snarveiprosjekt - belysningstiltak i Hillevåg Sykkel og gange 
Stavanger kommune Switch og Beat the street Sykkel og gange 
Stavanger kommune Støtte til Hjem Jobb Hjem tiltak Reisevaner
Sogn og Fjordane fylkeskommune Klimasats - Fylkeshuset Utenfor ordningen - energieffektivisering 
Sogn og Fjordane fylkeskommune Klimasats - Mo og Øyrane vgs. - avd. Mo Utenfor ordningen - energieffektivisering 
Sogn og Fjordane fylkeskommune Auka klimafokus i regional transportplan Arealplan
Sogndal kommune Oljefri Sogn og Fjordane - Sogndal kommune Utfase oljefyr
Sogndal kommune Fjordstien Sogndal sentrum, del 1.2 Sykkel og gange 
Stryn kommune Klimatilpassa planlegging - Stryn 2020 Arealplan
Årdal kommune EPC-prosjekt Årdal kommune Utenfor ordningen - energieffektivisering 
Årdal Utvikling/Årdal kommune  Skyttelbuss Årdal Kollektiv - bedre rutetilbud
Snillfjord kommune Hurtigladestasjon for elbiler Ladeinfrastruktur
Sør-Trøndelag Fylkeskommune Klimaråd Sør-Trøndelag - energistasjoner Nettverk
Trondheim kommune Heggstadmoen deponiavslutning Avfall, deponi, renovasjon
Trondheim kommune Energistasjon Brøset Hydrogen fyllestasjon
Trondheim kommune Utfasing av olje i kommunale bygg Utfase oljefyr
Trondheim kommune SESAM Avfall, deponi, renovasjon
Trondheim Parkering KF Sykkelparkering i Trondheim Kommune Sykkel og gange 
Trondheim Parkering KF Etablering av ladestasjon Ladeinfrastruktur
Fyresdal kommune Miljø/klima i fokus-samlokalisering off./privat  Bygg
Kragerø kommune Sykkelparkering i Kragerøsentrum Sykkel og gange 
Kragerø kommune Hurtigladestasjon i Kragerø sentrum Ladeinfrastruktur
Kviteseid kommune Miljøvennleg ferdsel langs riksveg 41 Sykkel og gange 
Kviteseid kommune Etablering av ladestasjonar i Kviteseid kommune.  Ladeinfrastruktur
Porsgrunn kommune Etablering av fyllstasjon for biogass Biogass fyllestasjon
Porsgrunn Kommune, Plan og miljø Alle barn sykler Sykkel og gange 
Sauherad kommune Klima og energivennlig Kommunehus Utenfor ordningen - energieffektivisering 
Sauherad kommune Ladestasjoner for klimavennlig drift og næring Ladeinfrastruktur
Skien kommune Utrede bysykkelordning i Skien Sykkel og gange 
Skien kommune Etablering av to hurtigladestasjoner for elbiler Ladeinfrastruktur
Tinn kommune Hurtiglader til elbiler Ladeinfrastruktur
Kvæfjord Kommune Separering av husdyrgjødsel - mindre forurensing! Landbruk
Målselv kommune Gang-, sykkelvegnett og tungtrafikk Sykkel og gange 
Målselv kommune Transport for klima, klimavennlig transport Ladeinfrastruktur
Knutepunkt Sørlandet v/Kristiansand Kommune Hydrogen som alternativt klimavennlig drivstoff Energiproduksjon
Kristiansand Eiendom Solceller på kommunale tak Energiproduksjon
Kristiansand Parkering/Kristiansand kommune Ladekontakter for el-bil. Ladeinfrastruktur
Kvinesdal kommune Ladestasjoner for elbiler i Kvinesdal Ladeinfrastruktur
Mandal kommune Ladestasjoner for elbiler og elsykler i Mandal Ladeinfrastruktur
Søgne kommune Offentlige tilgjengelige ladepunkt i Søgne kommune Ladeinfrastruktur
Holmestrand kommune Elektriske sykler Sykkel og gange 
Holmestrand kommune Ny elektrisk bil til kommunalteknikk Anskaffe utslippsfri bil
Holmestrand kommune Samordning og oppdatering av planverk Arealplan
Holmestrand kommune Kampanje for miljøsertifisering Sertifisering
Holmestrand kommune El.bil ladestasjoner (28 stykker) Ladeinfrastruktur
Holmestrand kommune Utslippsfri kollektivtransport i den nye kommunen Kollektiv - bedre rutetilbud
Larvik kommune I nøkkens gemakker - klimatilpasset byutvikling Arealplan
Nye Sandefjord kommune Varmeplan for Sundland industriområde Energiproduksjon
Nye Sandefjord kommune Areal- og transportanalyse Nye Sandefjord Arealplan
Nye Sandefjord kommune Klimakuttpotensial i Nye Sandefjord kommune Tall - kvantifisering
Nye Sandefjord kommune Semihurtigladestasjoner for el-bil Ladeinfrastruktur
Nye Sandefjord kommune IT-løsninger i Nye Sandefjord kommune IKT/Teknologi
Nye Sandefjord kommune Miljøfyrtårnsertifisering kommunale virksomheter Sertifisering
Nøtterøy kommune Sykkelparkering for ansatte i Nøtterøy kommune Sykkel og gange 
Sande kommune Ladestasjoner for elbiler - sentrum og formålsbygg Ladeinfrastruktur
Sandefjord kommune Etablering fyllestasjon biogasskjøretøy Sandefjord Biogass fyllestasjon
Tønsberg kommune Påfyllingspumpe for biogass  Biogass fyllestasjon
Vestfold fylkeskommune Felles kunnskapsgrunnlag og indikatorer Tall - kvantifisering
Eidsberg kommune Nedgravde avfallscontainere i Mysen og Eidsberg Avfall, deponi, renovasjon
Hvaler kommune KLIMA OG ENERGI INN I ALLE PLANER  Arealplan
Hvaler kommune CO2 reduserende tiltak; Energi, vann og avfall Avfall, deponi, renovasjon
Hvaler kommune Smart City Responssenter i Norge IKT/Teknologi
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Eddaveien 7, Bofellesskap, solceller på tak. Energiproduksjon
Moss kommune Sykkelparkering Sykkel og gange 
Sarpsborg Kommune Solcellstak med batterilagring på rådhuset Energiproduksjon
Sarpsborg Kommune Kartläggning laddinfrastruktur med näringslivet Ladeinfrastruktur
Skiptvet kommune Ladeinfrastruktur og trafikkanalyse Arealplan
Spydeberg kommune Smart Gatelys - från bil til cykel och gång Sykkel og gange 
Østfold fylkeskommune Effektstyring via ladestasjoner og solenergi Ladeinfrastruktur
Østfold fylkeskommune Mobilisering for fossilfrie husholdninger Utfase oljefyr
Østfold fylkeskommune Nytt kollektivtilbud i Østfold Kollektiv - bedre rutetilbud
Østfold fylkeskommune Struktur for næringsområder i Østfold Arealplan
Østfold fylkeskommune Markedsføringsstrategi - Gratisbuss Østfold Kollektiv - bedre rutetilbud
Østfold fylkeskommune Investering i Elektrisk buss for rutetilbud i Moss Elbuss/lavutlippsbuss

 

Sist revidert: 27.10.2016
av: Miljødirektoratet