Klimasats - tildeling av tilskudd 2017

Prosjekter i alle fylker får støtte, tilsammen 170 ulike tiltak. Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Miljødirektoratet mottok 323 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 15. februar 2017. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 330 millioner kroner. 

Etter grundig vurdering i Miljødirektoratet, råd fra fylkesmennene og dialog med andre tilskuddsforvaltere besluttet Miljødirektoratet å støtte 170 ulike prosjekter og tiltak, og 14 interkommunale nettverk som er nye eller har utvidet med flere deltakere i år. 124 ulike kommuner og fylkeskommuner skal iverksette klimatiltak.

Liste over alle prosjekter og tiltak som får støtte, sortert på fylke

Akershus Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak Søknaden Tilsagnet  Status  
Asker kommune Omsorgsboliger med utstrakt bruk av tre  1300 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg Søknad
Tilsagn
 
Bærum kommune Elsykkel låneordning for bedrifter  200 Elsykkeldeling Søknad Tilsagn

Evalueringsrapport

Vilkår låntaker og registreringsskjema

Rapport om spørreundersøkelse

Bærum kommune Bærum Ressursbank 250 Gjenbruk av masser forprosjekt Søknad
Tilsagn Gjennomført, videreføres
Rapport
Frogn kommune Overgang fra fossildrivstoff til EL 155 Elvarebil + eltruck Søknad
Tilsagn
Blir ikke gjennomført
 
Frogn kommune 4 ladepunkt til bruk for kommunale el-kjøretøy 63 Lading til tjenestebiler
  Gjennomført  
Gjerdrum kommune Etablering av ladestasjoner og ny el-bil  150 Lading til tjenestebiler
  Blir ikke gjennomført  
Hurdal kommune UngtKlima - Ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid 40 Holdning og undervisning Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Lørenskog kommune Sykkelhotell ved Lørenskog kollektivterminal 250 Sikker sykkelparkering Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Sykkelhotell Lørenskog

Nes kommune Fyllestasjon for biometan i Nes, Akershus 2600 Biogass fyllestasjon Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført  
Nesodden kommune Helhetlig og forutsigbar tettstedsutvikling 196 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført Nesodden nord - En mulighetsstudie for helhetlig og forutsigbar tettstedsutvikling
Oppegård kommune Edvard Griegsvei Omsorgsboliger 2000 Klimavennlig materialer + fossilfri anleggsplass Søknad Tilsagn Gjennomført Klimagassregnskap
Rælingen Kommune 21 ladepunkter i Rælingen kommune 420 Lading til tjenestebiler
  Gjennomført  
Skedsmo kommune Utvidelse bysykkelordning i Sykkelbyen Lillestrøm 250 Bysykkel Søknad Tilsagn Gjennomført  
Skedsmo kommune Nettverk for innovative og aktive klimakommuner 25 Nettverk ny kommune
  Gjennomført   
Ski kommune Mobile stativ for sykkelparkering i Ski sentrum 100 Sikker sykkelparkering Søknad Tilsagn Gjennomført
 
Ski kommune Ladepunkter til kommunale tjenestebiler 600 Lading til tjenestebiler
     
Ski kommune Massivtre og plussenergibygg av nye Ski vest skole 200 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg  Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført  
Ski kommune Bytte av dieselvarebiler mot biogassvarebiler 194 Biogassvarebil   Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført  
Ski kommune Klimavennlig mat i kommunens egen matservering 150 Klimavennlig mat  Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført  
Sørum kommune Etablering av hydrogenfyllestasjon i Sørum  150 Energistasjon forprosjekt  Søknad Tilsagn Gjennomført  
Sørum kommune 56 ladepunkter i Sørum kommune 500 Lading til tjenestebiler     Gjennomført Analyse av bilparken i Sørum kommune
Ullensaker kommune Strategi for mobilitet og byutvikling i Jessheim 400 Areal- og transportplanlegging  Søknad Tilsagn    
Vestby kommune Garderveien – fra bilvei til sentrumsgate 2300 Sykkeltilrettelegging  Søknad Tilsagn    
Vestby kommune Elsykkelbibliotek i Vestby 347 Elsykkeldeling  Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Ås kommune Øke produksjon og effektivisering av biogass 250 Biogass forprosjekt  Søknad Tilsagn   Rapport
Ås kommune Redusering av transportmengder av slam 250 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging    Søknad Tilsagn  

Utredningsrapport

Rapport

Ås kommune Konsekvensutredning av områdeplan 200 Areal- og transportplanlegging  Søknad Tilsagn    
Aust-Agder Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Arendal kommune Klimavennlige arbeidsreiser 185 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging    Søknad Tilsagn Gjennomført 

Rapport

Reisevaneundersøkelse

Arendal kommune Lån en elsykkel - tilbud til alle i Arendal. REVID 152 Elsykkeldeling  Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Reklameplakat

Arendal kommune Klimavennlig transport - elsykkel til ansatte 184 Elsykkel   Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Aust-Agder fylkeskommune Klimavenlige byggematerialer i Tvedestrand vgs. 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg  Søknad Tilsagn    
Aust-Agder fylkeskommune Veikart Agder 1000 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere  Søknad Tilsagn    Klimaveikart Agder
Aust-Agder fylkeskommune Utslippsfri landbruksdrift i naturbruksutdanningen 133 El-hjullaster  Søknad Tilsagn Gjennomført
 
Aust-Agder fylkeskommune Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformål 2450 Elkjøretøy til yrkessjåfør og mekanikerutdannelse  Søknad   Blir ikke gjennomført  
Lillesand kommune Ladestasjon for kommunale tjenestebiler 160 Lading til tjenestebiler  Søknad Tilsagn Gjennomført   
Buskerud Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Buskerud fylkeskommune Ladepunkter for el-biler - Buskerud fylkeskommune 500 Elbilpool  Søknad Tilsagn Gjennomført   
Drammen Kommune Klimavennlig bylogistikk i Drammen - forprosjekt 240 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging    Søknad
Tilsagn Gjennomført Rapport
Flesberg kommune Flesberg skole 2019 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg  Søknad Tilsagn    
Flesberg kommune Flesberg Svømmehall 250 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg  Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Hurum kommune Sykle til jobben med el-sykkel 176 Elsykkel   Søknad Tilsagn Gjennomført
 
Kongsberg kommunale eiendom KF Vestsiden Ungdomsskole 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg  Søknad Tilsagn    Vant klimapris for prosjektet
Ringerike kommune Hverdagssykling i Ringerike 320 Elsykkel + sykkelparkering  Søknad Tilsagn Gjennomført  
Ringerike kommune Strategier for klimavennlig byutvikling 180 Areal- og transportplanlegging  Søknad Tilsagn    
Røyken kommune Reisevaneundersøkelse 252 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging    Søknad Tilsagn Gjennomført  
Finnmark Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Alta kommune Klimavennlig planlegging av kommunale bygg 500 Prosjektering klimaambisiøse bygg  Søknad Tilsagn    
Alta kommune Mobilitetstiltak i Alta for redusert bilbruk 126 Prøvekjør el-sykkel + buss   Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Rapport kollektivtestere

Rapport sykkeltestere

Alta kommune Ladepunkter for kommunale tjenestebiler 180 Lading til tjenestebiler  Søknad   Gjennomført
 
Alta kommune Kartlegging av biogasspotensialet i Alta 155 Biogass forprosjekt  Søknad Tilsagn Gjennomført  
Alta kommune Klimavennlig boligfelt 200 Areal- og transportplanlegging  Søknad Tilsagn   Gjennomført  
Finnmark fylkeskommune Anropsstyrte holdeplassanløp 350 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging    Søknad Tilsagn  

Delrapport

Forprosjektrapport

Finnmark fylkeskommune Utvikling av lukkede lèskur til holdeplasser 250 Klimavennlig transport - gjennomføring av tiltak  Søknad

Rapport
Hedmark Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Elverum kommune Klimavennlige innkjøp og tiltak for Ydalir skole 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Ydalir barnehage klimagassregnskap

Ydalir skole klimagassregnskap

Hamar kommune Sykkelhotell Hamar sentrum 750 Sikker sykkelparkering Søknad Tilsagn    
Hamar kommune Gålåsholmen - utnyttelse av deponigass 1 179 Utnyttelse av deponigass    
Hamar kommune Heggvin - utnyttelse av deponigass 3 097 Utnyttelse av deponigass    
Hedmark Trafikk FKF Prøveprosjekt med depotladende elbusser i Hamar        4646 Elbusstesting før anbud Søknad Tilsagn    
Kongsvinger kommune Ladepunkter Kongsvinger kommune 175 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Nord-Odal kommune Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen 50 Nettverk  Søknad   Gjennomført, videreføres   
Ringsaker kommune Forprosjekt Skolevegen Brumunddal 75 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført 
Stor-Elvdal kommune Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal 50 Nettverk  Søknad   Gjennomført, videreføres  
Sør-Odal kommune Fremtidens skole i Sør-Odal 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Nettside

Hordaland  Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Askøy kommune Utredning av felles kommunal el-sykkel og bilpark 50 Elbilpool Søknad Tilsagn Gjennomført   
Askøy kommune Askøyprogrammet 725 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført   
Askøy kommune Velg sykkel - Askøy 500 Elsykkeldeling + sykkelparkering Søknad Tilsagn    
Bergen kommune Mobilpunkter på Møhlenpris 1500 Mobilpunkt  Søknad Tilsagn    
Bergen kommune  Prøvekjøre elsykkel 100 Prøvekjør el-sykkel Søknad Tilsagn    
Bergen Kommune  Holen skole 250 Prosjektering klimaambisiøse bygg Søknad Tilsagn    
Bergen Kommune Klimavennlige kjøretøy i renovasjon 1583 Renovasjonsbil Tilsagn Gjennomført 

NRK Hordaland, 1 min

Rapport

Hordaland fylkeskommune Klimapartnere - utrulling til fleire fylke 250 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere  Søknad Tilsagn   Rapport
Lindås kommune Ny Alversund skule med fokus på klima 3500 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg  Søknad Tilsagn    
Osterøy kommune Konseptanalyse for transport og personreiser 500 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Berekraftig areal og transportplanlegging

Møre og Romsdal Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Møre og Romsdal fylkeskommune Klima-arbeid på tvers med elevar som drivkraft 300 Holdning og undervisning Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Ulstein kommune Nye Ulstein Kyrkje 3000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg Søknad Tilsagn    
Ulstein kommune Ladestasjon for elbil og elsykkel 200 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Ulstein kommune Områdeplan for Ulsteinvik - fortettingsstrategi 175 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn    
Ørskog kommune Sunnmørs kommunenes klima- og energi- nettverk 325 Nettverk  Søknad   Gjennomført, videreføres   
Ørsta kommune Ørsta kommune 790 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   Søknad Tilsagn    
Ørsta kommune Mottak av biorest frå biogassanlegg 500 Landbruk  Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført  
Ålesund kommune Til fots eller på sykkel i jugendbyen 1800 Sykkeltilrettelegging  Søknad Tilsagn
   
Ålesund kommune Smarte forbindelser 1000 Areal- og transportplanlegging  Søknad Tilsagn  

Rapport

Mulighetsstudie sykkeltrasé i Ålesund sentrum

Nordland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Brønnøy kommune Delutredninger Byplan Brønnøysund 350 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført

Gang-, sykkel-, og parkeringstilbud i Brønnøysund

Klimasmart areal- og transportplanlegging i Brønnøysund

Rana kommune Strategisk partnerskap mellom offentlig og privat  250 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknad Tilsagn    
Rana kommune Ladepunkter for kommunale tjenestebiler 200 Lading til tjenestebiler        
Vågan kommune "Miljøgate" - Sivert Nilsens gate og ny busstrasse 330 Sykkeltilrettelegging Søknad Tilsagn    
Nord-Trøndelag Prosjektnavn Tilskudd i 1000 kr Type tiltak
Levanger kommune Utvidelse av "Reis smart" 1400 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   Søknad Tilsagn Gjennomført  
Nord-Trøndelag fylkeskommune Byanalyse og utvikling av byvekstavtale for «Innhe 965 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   Søknad Tilsagn_    
Nord-Trøndelag fylkeskommune Kommunene i Nord-Trøndelag skal bidra 525 Nettverk   Søknad Tilsagn Gjennomført   
Steinkjer kommune Ladestasjoner for kommunale biler 200 Lading til tjenestebiler  Søknad
   
Steinkjer kommune Klimasats i landbruket i Steinkjer kommune 210 Tiltak i landbruk forprosjekt Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Klimagassutslipp fra jordbruket i Steinkjer og Verran – ut fra en LCA-tilnærming

Steinkjer kommune Sykkelstrategi for Steinkjer  150 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført 

Rapport

Sykkelstrategi for Steinkjer kommune 2018-2028

Oppland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Gjøvik kommune Pilotprosjekt med førerløs elektrisk buss, Gjøvik 485 Selvkjørende utslippsfri kollektivtrafikk Søknad Tilsagn
 Rapport
Gjøvik kommune Etablering av EL-bilpool for ansatte og innbyggere 290 Elbilpool Søknad Tilsagn    
Gjøvik kommune Fossilfri anleggsdrift i grisgrendte strøk 950 Fossilfri anleggsplass Søknad Tilsagn    
Lillehammer kommune Barneskole og flerbrukshall i massivtre 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Oppland fylkeskommune Areal- og transportstrategi for Mjøsregionen 950 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn   Mjøsbyen - Attraktive steder og grønne reiser
Opplandfylkeskommune KI(c)K – Klimavennlige Innlandskommuner - tilleggs 125 Nettverk tilleggssøknad     Gjennomført  Rapport
Ringebu kommune 16 semihurtigladepunkter i Ringebu kommune 160 Lading til tjenestebiler Søknad Tilsagn Gjennomført   
Sør-Fron kommune Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen 250 Biogass forprosjekt Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Forprosjekt Biogass i Midt-Gudbrandsdalen

Øyer kommune Interntransport i Hafjell 190 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsag Gjennomført Rapport
Oslo Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Oslo kommune Utslippsfri autonom kollektivtrafikk på bestilling 7450 Selvkjørende utslippsfri kollektivtrafikk Søknad Tilsagn   Erfaringer underveis
Oslo kommune Utfasing fossile kjøretøy mot nullutslippskjøretøy 250 Elvarebiler Søknad Tilsagn Gjennomført   
Oslo kommune  Klimanøytral avfallstransport i Oslo 250 Utslippsfri godstransport forprosjekt Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Oslo kommune FutureBuilt 4 konkurranser om klimavennlige bygg 250 Prosjektering klimaambisiøse bygg Søknad Tilsagn Gjennomført  
Oslo kommune FutureBuilt Nullutslippsbetong - piloter og marked 3050 Lavutslippsbetong  Søknad Tilsagn    
Rogaland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Haugesund kommune Eletrisk byferge 250 Forprosjekt utslippsfri ferge Søknad Tilsagn    
Karmøy kommune Beslutningsgrunnlag for biogass 250 Biogass forprosjekt Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført  
Karmøy kommune 6 ladepunkter i Karmøy kommune 120 Lading til tjenestebiler     Gjennomført   
Rogaland fylkeskommune Tilrettelegging for bruk av biogass i Rogaland 250 Biogass forprosjekt Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Rogaland fylkeskommune, regionalplan Reduserte klimautslipp fra massetransport 500 Transportplanlegging Søknad Tilsagn    
Rogaland fylkeskommune, regionalplan Sentralt mottaksanlegg for overskuddsmasse 250 Gjenbruk av masser forprosjekt Søknad Tilsagn    
Sandnes kommune Lokal produksjon av biokull og bioenergi 700 Landbruk Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Erfaringer fra prosjektet

Sauda Kommune Ladepunkt elbiler Sauda kommune 200 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Sauda Kommune Hele Sauda på sykkel - økt sykkelbruk i kommunen 155 Elsykkeldeling  Søknad Tilsagn
Gjennomført  
Sola kommune Fossilfrie anleggsmaskiner i Park og Gravlund 280 El-gravemaskin  Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført
 
Stavanger Kommune Sikker sykkelparkering 750 Sikker sykkelparkering  Søknad Tilsagn    
Stavanger kommune Ladestasjon Stavanger renovasjon 100 Lading til tjenestebiler     Gjennomført   
Stavanger kommune 26 ladepunkter i Stavanger kommune (Levekår) 250 Lading til tjenestebiler     Gjennomført   
Stavanger Parkeringsselskap KF Etablering av hurtiglading for drosjenæringen 2080 Hurtiglader for utslippsfrie drosjer Søknad Tilsagn   Gjennomført Rapport
Tysvær kommune Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn 100 Nettverk  Søknad   Gjennomført, videreføres  Rapport
Utsira kommune Biogass fra saltvannsbasert landbasert akvakultur 250 Biogass forprosjekt Søknad Tilsagn Gjennomført  Rapport forprosjekt
Sogn og Fjordane Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Aurland kommune Forprosjekt - Aurland Biogass 250 Biogass forprosjekt Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Energi- og miljøsats. Aurland biogass 14.09.2018

Eid kommune Ladepunkt i Eid kommune 240 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Gloppen kommune Grøn skule 150 Holdning og undervisning Søknad Tilsagn Gjennomført  
Jølster kommune Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 125 Nettverk  Søknad   Gjennomført   
Luster kommune Kortreist overskotsmasse blir veg for utsleppsfrie 150 Massedisponering forprosjekt Søknad Tilsagn Gjennomført  
Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeskommunalt Hydrogennettverk 100 Nettverk  Søknad Tilsagn Gjennomført, videreføres   
Stryn kommune "Stryn aktiv og attraktiv 2030"- klimavenleg areal 320 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Stryn kommune ʺGrøne dalar 2025ʺ‑ klimavenleg infrastruktur 135  Transportplanlegging
Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport Vestlandsforsking
Sør-Trøndelag Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Hemne kommune Parallelloppdrag i områdeplanprosess Kyrksæterøra 250 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført Nettside
Hitra kommune Tilrettelegging for elbiler 250 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Rissa kommune/Indre Fosen kommune Klimasmart skolemat 260 Klimavennlig mat + matsvinn Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Opptak av presentasjon, 13 min  

Sør-Trøndelag fylkeskommune Utviklingskontrakt for hurtigbåt 7500 Løsninger for utslippsfri hurtigbåt Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag 175 Nettverk  Søknad   Gjennomført   
Trondheim Kommune Fossilfrie tunge kjøretøy i Trondheim kommune 2628 Biogassmaskiner + fyllestasjon Søknad Tilsagn    
Trondheim Kommune Redusert matsvinn og klimavennlige menyer 438 Klimavennlig mat + matsvinn Søknad Tilsagn  

Rapport

Plukkanalyse

Undervisningsopplegg for barneskolen

Trondheim Kommune Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Trondheim ko 250 Fossilfri anleggsplass forprosjekt Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Trondheim kommune

Trondheim Kommune Lokalsenter- og knutepunktutvikling 750 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn   Rapport
Trondheim Kommune Granåsen som nullutslippsområde 450 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Trondheim Kommune Klimavennlig tjenestetransport 2150 Lading til tjenestebiler Søknad Tilsagn Gjennomført  
Ørland kommune Ørland, kollektivt og sykkel fremfor bil 240 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport forprosjekt sykkelhotell
Telemark Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Bamle kommune Fyllestasjon for biometan i Bamble kommune 2600 Biogass fyllestasjon Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført  
Bø kommune Elsykkeltesting i Sykkelbygda Bø 450 Prøvekjør el-sykkel Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Hovudprosjektplan

Fyresdal Kommune Bygg i Tre 275 Nettverk  Søknad   Gjennomført, videreføres   
Hjartdal kommune Sauland nye skule 3500 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg Søknad   Gjennomført Notat
Kragerø kommune Bymiljøpakke Kragerø 200 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført
 
Kviteseid kommune Urbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrum 900 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg Søknad Tilsagn    
Porsgrunn kommune Offentlig fyllestasjon for biometan i Porsgrunn  2600 Biogass fyllestasjon Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført  
Sauherad kommune Ladepunkter for drift i Sauherad kommune 135 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Skien kommune Sykkelparkering Landmannstorget kollektivterminal 200 Sikker sykkelparkering Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Sykkelplanlegging på Landmannstorget

Telemark fylkeskommune Ni ladepunkter ved Telemark fylkeskommune 162 Lading til tjenestebiler + bilpool
Søknad Tilsagn    
Telemark fylkeskommune Klimanettverk for Telemark  150 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknad

 

Tilsagn

Gjennomført
Rapport
Tinn Kommune Atrå barne og ungdomskole 4000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg Søknad Tilsagn  

Rapport

Skisseprosjekt - Status «klimasats» og strategi videre

Troms Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Balsfjord kommune Balsfjord - en klimavennlig industrikommune 600 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført  
Kåfjord kommune  Ladestasjoner for kommunale elbiler 105 Lading til tjenestebiler        
Troms fylkeskommune Reis grønt Troms 250 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Vest-Agder Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Kristiansand kommune Elektrisk renovasjonskjøretøy 2250 Renovasjonsbil Søknad Tilsagn    
Kristiansand kommune Fra klimamål til klimavennlig arealbruk 350 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn    
Kristiansand kommune Redusert matsvinn i Kristiansand kommune 323 Matsvinn Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Handlingsplan mot matsvinn

Kristiansand kommune Lade kommunale tjenestebiler 1000 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  Rapport 
Kvinesdal Kommune Plan- og næringsnettverk Lister 150 Nettverk  Søknad   Gjennomført   
Kvinesdal Kommune Klima-areal- og transportplanlegging Listerregionen 300 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Planprogram for revisjon av Regional plan for Lister

Lindesnes kommune Klimatiltak på ny flerbrukshall i kommunen 250 Prosjektering klimaambisiøse bygg Søknad Tilsagn Blir ikke gjennomført
 
Lindesnes kommune Ladepunkter til tjenestebiler i Lindesnes kommune 163 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Mandal kommune Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen 125 Nettverk   Søknad   Gjennomført, videreføres   
Vestfold Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Horten kommune Fremtidsrettet knutepunkt og utvikling - Horten vest 600 Areal- og transportplanlegging  Søknad Tilsagn    
Færder (tidl. Nøtterøy) kommune Ladepunkter for elbiler (tjenestebiler) 200 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Sande kommune Ladestasjoner for elbiler-formålsbygg/tjenestested 100 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Tønsberg kommune Påfyllingspumpe biogass - person/vare/lastebiler 1954 Biogass fyllestasjon  Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Velkommen til åpning av Tønsbergs biogasstasjon på Kilen - 20.juni 2018

Vestfold fylkeskommune Arbeidsreiser med klimakutt i Vestfold 250 Kollektiv/reisevaner   Søknad Tilsagn    
Vestfold fylkeskommune Fossilfri byggeplass miljøprosjekt nye Horten vgs  2436 Fossilfri anleggsplass  Søknad Tilsagn  

Rapport

Videopresentasjon fra webinar

Vestfold fylkeskommune Knutepunkt - framtidsrettet innovativ persontransp 120 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging    Søknad Tilsagn    
Vestfold fylkeskommune Veien til "utslippsfrie" drosjer i Vestfold 133 Forprosjekt utslippsfrie drosjer  Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Østfold Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak        
Askim kommune Sykkeltilrettelegging i Askim 300 Sykkeltilrettelegging  Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Askim kommune Ladestasjoner til EL-biler 52 Lading til tjenestebiler     Blir ikke gjennomført  
Halden kommune Avfall fra festivaler og det offentlige rom 250 Avfallshåndtering  Søknad  Tilsagn Gjennomført 

Rapport

Notat

Hvaler kommune Klimavennlig innsamling av avfall i Hvaler Sum ikke avklart
Renovasjonsbil  Søknad   Søknad trukket
 
Hvaler kommune Ladetilbud for tjenestebiler 180 Lading til tjenestebiler        
Hvaler kommune Synlige el-biler i arbeid på Hvaler 250 Elvarebiler Søknad Tilsagn Gjennomført  
Kalnes videregående skole Fossilfri elevtransport og holdningsdannelse 750 Minibusser på el og biogass Søknad Tilsagn    
Moss kommune Ladepunkter til kommunale tjenestebiler 90 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Moss kommune Bærekraftige menyer 150 Klimavennlig mat Søknad Tilsagn Gjennomført Bærekraftige måltider i Moss storkjøkken
Sarpsborg Kommune 26 ladepunkter i Sarpsborg kommune 436 Lading til tjenestebiler        
Sarpsborg Kommune Elektriske varebiler for kommunal drift 350 Elvarebiler Søknad Tilsagn    
Spydeberg kommune Sykkelhotell ved jernbanestasjonen i Spydeberg 218 Sikker sykkelparkering Søknad  Tilsagn Gjennomført Rapport
Spydeberg kommune Tronstad - bo smart på bygda 300 Areal- og transportplanlegging Søknad Tilsagn    
Trøgstad kommune Bedre føre snar, enn etter "by car" 45 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport
Østfold fylkeskommune Felles innkjøp og deling av klimakompetanse 1000 Innkjøpskompetanse Søknad Tilsagn Gjennomført

Rapport

Innkjøp av klimaløsninger

Østfold fylkeskommune Mobilitetstrategi i Østfold fase 2 525 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   Søknad Tilsagn Gjennomført Rapport

 

 

Fordeling på type tiltak

Type tiltak

Tilskudd i 1000 kr

Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg

52950

Klimavennlige kjøretøy

32361

Energistasjon transport

12117

Elsykkel og sykkel

12148

Areal- og transportplanlegging

9571

Lading til tjenestebiler

8941

Fossilfri anleggsplass

3636

Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging 

3512

Nettverk

2275

Biogass og deponigass

1655

Mat, matsvinn og avfall

1571

Landbruk

1410

Massedisponering

1150

Klimaarbeid i samarbeid med næringslivet

1000

Innkjøpskompetanse

1000

Klimasamarbeid med næringslivet

650

Holdning og undervisning

490

Kombinerte tiltak

250

Transportplanlegging

250

Disponibelt til ikke avklarte søker

3438

Totalsum

150000

 

Vi tar forbehold om feil i listene.

Sist revidert: 27.06.2019
av: Miljødirektoratet