Klimavennlig areal- og transportplanlegging - Klimasatsmidler

Klimavennlig areal- og transportplanlegging skal bidra til framtidsrettet, klimavennlig arealbruk og transport. Det innebærer blant annet å redusere transportbehovet. Det innebærer også å redusere utslipp fra transport, og legge til rette for at en økt andel av reisene kan tas til fots, på sykkel eller med kollektivtransport. Økonomisk støtte til klimavennlig areal- og transportplanlegging skal bidra til gode beslutningsgrunnlag med ekstra klimafokus.

Det kan for eksempel skje ved å trekke inn eller opparbeide ekstraordinær klimakompetanse i planarbeidet. Den faglige bistanden skal da gi arealplanleggingen et ekstra klimaløft utover det en kan forvente som del av ordinær, god arealplanlegging. Det kan for eksempel søkes støtte til faglig bistand til kommunens egen arealplanlegging, inkludert å utarbeide mulighetsstudier/planvisjoner med sterkt klimafokus, eller areal- og transportanalyser og -strategier.

Kommunen kan også søke støtte for å bidra til gode klimaløsninger i private arealplanforslag, eller styrke den klimafaglige konsekvensutredningen av planforslag. Løsningene som utarbeides kan være på reguleringsplan-, kommune(del)- eller regionnivå, for eksempel interkommunalt samarbeid om transportreduserende grep i arealplanleggingen. Det er en fordel om kommuner samarbeider om klimavennlige areal- og transportløsninger der det er relevant.

Støtte til klimavennlig areal- og transportplanlegging bør medføre økt klimakompetanse i kommunen.

Resultatet av arbeidet skal være offentlig tilgjengelig på en slik måte at andre lett kan dra nytte av arbeidet. Det gjelder for eksempel mulighetsstudier/planvisjoner, analyser, strategier, planer og konsekvensutredninger som utarbeides med støtte.

Noen eksempler på tiltak som kan få støtte

  • Innhente kompetanse til å utarbeide konkrete forslag til gode klimaløsninger i arealplaner.
  • Innhente kompetanse til å konkretisere særlig klimavennlige mulighetsstudier/planvisjoner eller konkrete løsninger for byområder eller tettsteder.
  • Utredning av konkrete plangrep for redusere klimagassutslipp fra transport i et planområde.
  • Leie inn klimafaglig plankompetanse, eller dekke lønn til ekstra kommunal eller regional prosjektmedarbeider som jobber spesielt med klima i arealplaner.
  • Planlegging og utredning av utslippsfri kollektivtransport eller varetransport.
  • Utredning av klimagrepenes virkninger på andre miljøområder, herunder naturmangfold og økosystemtjenester.

Støttesum

Inntil 1,5 millioner kroner, og maksimalt 50 % av totalkostnaden for klimarelatert tiltak/kompetanse.

Minste søknadssum kr 150 000.

Søknadsskjema og veiledning til søknadsskjema

Sist revidert: 08.01.2019
av: Miljødirektoratet