Klimavennlig transport - Klimasatsmidler

Støtte til klimavennlig transport skal bidra til redusert biltrafikk gjennom tilrettelegging for økt kollektivtransport, sykkel og gange, og bidra til reduserte utslipp fra kollektivtransport, drosjetjenester, varelevering og biltransport i områder der det ikke er reelle alternativ til bil.

Tiltaket kan også omfatte bilrestriktive tiltak, tiltak for å redusere transportbehovet og holdningsarbeid. Det er en fordel om tiltaket er del av en gjennomtenkt pakke. Tiltak som fremmer kollektivtrafikk, sykkel og gange bør kombineres med bilrestriktive tiltak. Kommunen bør også vise hvordan den bruker egne tilgjengelige virkemidler for eksempel knyttet til arealplanlegging, for å støtte opp om tiltaket.

Det er en forutsetning at tiltaket kan driftes uten videre støtte. Helt unntaksvis kan støtten dekke driftskostnader i en etableringsperiode.

Noen eksempler på tiltak som kan få støtte

 • Tiltak som gir økt fremkommelighet for kollektivtransport i konkurranse med personbiltransport eller som på annen måte gjør det mer attraktivt å velge kollektivt fremfor bil.
 • Tiltak som gjør det mer attraktivt å benytte gang- og sykkelveier, som erstatning for personbilreiser. Dette kan for eksempel være økt kapasitet og tyverisikring på sykkelparkeringer, særlig ved kollektivknutepunkter og holdeplasser, gjerne i kombinasjon med bilrestriktive tiltak.
 • Økt tilgjengelighet for gående og syklende til kollektivknutepunkter og holdeplasser.
 • Ladepunkter eller annen infrastruktur for fossilfrie driftsbiler, drosjer, vareleveringer og anleggsmaskiner.
 • Biogass fyllestasjon til kollektivtransport, når fylkeskommunen vil tilrettelegge for å kunne stille krav i anbud.
 • Bidrag til å dekke merkostnad ved innkjøp av lav-/nullutslippskjøretøy i kommunal virksomhet samt innenfor kollektivtransport. Innkjøp av el- og hybridbiler i personbilklassen vil ikke få støtte, siden det er omfattende virkemidler på disse bilene i dag.
 • Bidrag til å dekke merkostnad når fylkeskommuner ønsker el, biogass eller hydrogen i kollektivtjenester og drosjetjenester.
 • Ladepunkter for kommunale tjenestebiler.
 • Tiltak som tilrettelegger for lading av elbil i borettslag og sameier (se nedenfor).

Transporttiltak som søttes av andre ordninger enn Klimasats

 • Støtte til hydrogenstasjoner og offentlig tilgjengelig hurtiglading søkes hos Enova.
 • Normallading på plasser med vilkårsparkering støttes ikke fordi dette dekkes av nye krav i parkeringsforskriften fra 1.1.2018
 • Sykkelveier kan støttes gjennom Statens vegvesen, og vil vanligvis ikke få støtte fra Klimasats.
 • Store kjøretøy eller flåter av kjøretøy der utskiftning til nullutslippskjøretøy erstatter mer enn 10 000 liter diesel/år kan søke støtte fra Enovas program for landtransport
 • Store kjøretøy som bruker biogass og fyllestasjoner for biogass er fra og med oktober 2017 en del av Enovas program for landtransport. Enova gir imidlertid ikke støtte til (fylkes)kommuner som ønsker å stille krav om biogass i innkjøp. Avklar med Enova før eventuelle søknader til Klimasats om biogasskjøretøy.

Tilrettelegging for lading av elbil i borettslag og sameier

Manglende lademuligheter er fortsatt en vesentlig barriere mot elbil for mange som bor i borettslag og sameier. Dersom kommunen vil arbeide for å få til lading for disse kan  kommunen søke Klimasats-støtte til dette arbeidet. Dette kan for eksempel være:

 • rådgiving og veieldning om blant annet hvordan gå fram og hvordan fordele utgifter
 • konkrete, større, ekstraordinære investeringer som muliggjør etablering av ladeinfrastruktur for bosatte i borettslag og sameier. Eksempler kan være graving av kabler under vei, framføring av mer strøm eller andre unormalt store investeringer som hindrer etablering av ladeinfrstruktur.  Klimasatsmidler kan ikke brukes til ordinær kabelframføring eller selve ladeboksen til hver enkelt bil. Det forventer vi at bileier eller borettslaget tar seg av. 

Noen særlige forutsetninger gjelder: Miljødirektoratet kan støtte kommunens innsats i investeringen med maks 50 prosent, og minst 50 prosent må være kommunale midler. Eventuell innsats fra borettslag eller sameie kommer i tillegg, og inngår ikke som del av den kommunale egeninnsatsen. Klimasatsmidler kan ikke gå til å finansiere en kommunal støtteordning der penegene deles ut videre.

Støtte til ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Ladepunkter til tjenestebiler kan støttes med 50% av dokumenterte kostnader, begrenset oppad til maksimalt kr 20 000 per punkt inkludert graving, trafo, installasjon og utstyr. Med ett ladepunkt menes her lademulighet for ett kjøretøy. Miljødirektoratet forventer at etablering av ladeinfrastruktur medfører at elektriske kjøretøy erstatter fossile kjøretøy i kommunens bilpark.

I søknader om ladeinfrastruktur til kommunale driftsbiler må antall planlagte ladepunkter oppgis. Det stilles krav om at ladepunktene skal være "MODE 3 – TYPE 2".

Forenklet søknad om støtte til ladepunkter

Kommunen kan sende en forenklet søknad om støtte til ladepunkter til kommunens biler. Her har vi laget et eksempel på en forenklet søknad med veiledning om utfylling.

Eksempel på søknad til ladepunkter for kommunale biler

Støttesum

Inntil 12 millioner kroner, og maksimalt 50% av totalkostnaden. Merkostnader ved klimavennlig innkjøp kan dekkes med inntil 75% av merkostnaden.

Minste søknadssum er kr 50 000.

Søknadsskjema og veiledning til søknadsskjema

Sist revidert: 08.01.2019
av: Miljødirektoratet