Rapportering - spørsmål i rapporteringsskjema

Rapporteringen har følgende formål: Dokumentere at tiltak er gjennomført, dokumentere effekter av tiltakene og samle erfaringer for spredning til andre som vil gjennomføre liknende tiltak.

Det finnes ulike rapportskjema, avhengig av type prosjekt

 • Sluttrapport - gjelder de aller fleste tiltak
 • Sluttrapport for forprosjekt - denne er enklere enn den generelle sluttrapporten
 • Nettverksrapport
 • Delrapport  - kort statusrapport med regnskap for prosjekter som gjennomføres over flere år
 • Erfaringsrapport når tiltaket har fått virke et års tid

All rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på i søknadssenteret med samme bruker som sendte søknaden.

Endre kontaktperson?

Dersom en annen skal rapportere enn den som sendte søknaden må den nye kontaktpersonen ha en bruker i søknadssenteret. Kontakt deretter Miljødirektoratet ved Ida Bjørkum eller Kirvil Stoltenberg for å knytte ny bruker til riktig sak.

Før du starter

 • Sjekk hvilke rapporteringskrav som er beskrevet i tilsagnsbrevet, og at kravene besvares i rapporten eller som vedlegg.
 • Rapporteringsskjemaet er laget for å dekke alle typer Klimasats-prosjekter. Ikke alle spørsmål er like viktig for alle prosjekter, og kan besvares kort.

Sluttrapport for de fleste prosjekter
Sluttrapport for forprosjekter
Delrapport
Erfaringsrapport
Nettverksrapport

Sluttrapport for de fleste prosjekter

Dette er tekstene og spørsmålene i sluttrapporten:

Kontaktperson

Vi ønsker en kontaktperson som andre kommuner og Miljødirektoratet kan kontakte for ytterligere informasjon. Fyll kun ut dersom dette skal være en annen enn søker.

 • Navn
 • Rolle/stilling
 • E-post

Velg prosjekttype

 • Forprosjekt - kryss her fører til et enklere rapporteringsskjema som er beskrevet lengre ned
 • Klimavennlig areal- og transportplanlegging
 • Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
 • Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer

 

Hva er gjennomført?

 • Gi en kort beskrivelse av hva som er gjennomført i prosjektet, gjerne punktvis.
 • Beskriv eventuelle avvik fra opprinnelig prosjektplan. Skjedde det noe, eller fikk dere kunnskap/erfaringer underveis, som gjorde at planer og tiltak måtte endres?
 • Lenker til nettsider eller lignende med informasjon fra prosjektet

 

Klimaeffekter

Gi en beskrivelse av utslippsreduksjoner, omstilling og andre resultater fra prosjektet. Se hvilke rapporteringskrav din kommune har fått i tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet. Informasjonen må legges inn her eller som eget vedlegg.

Med resultater tenker vi særlig på reduserte klimagassutslipp, langsiktig overgang til lavutslippssamfunnet, oppslutning om klimatiltak, prioritering av klimaarbeid i kommunen, kompetanseheving, markedspåvirkning med mer.

 • Hvilke resultater har prosjektet ført til hittil?         
  • Beregnet klimagassreduksjon i CO2-ekvivalenter, husk å spesifisere enheter
 • Hvilke resultater forventes i løpet av de neste tre årene?
  • Beregnet klimagassreduksjon i CO2-ekvivalenter, husk å spesifisere enheter
 • Hvilke resultater forventes på lang sikt, for eksempel fram mot 2030?
  • Beregnet klimagassreduksjon i CO2-ekvivalenter, husk å spesifisere enheter
 • Beskriv forutsetningene for beregningene gitt over
  • Hvilke målinger og tellinger er gjennomført?

 

Se veiledning til å beregne effekt av tiltak.

Regneark med beregninger kan lastes opp som vedlegg til sist i rapporteringen.

Andre effekter

Gi en beskrivelse av bieffekter, positive og negative på kort og lang sikt. Temaer som kan være relevante: helsegevinster, støyreduksjoner, framkommelighet, samarbeidsrelasjoner internt og eksternt, helhetlig planlegging, kostnadsbesparelser. Beskriv også eventuelle ulemper og negative konsekvenser av prosjektet.

 • Hvilke bieffekter har prosjektet ført til, og hvilke effekter forventes på lengre sikt?

 

Erfaringer til hjelp for andre kommuner

Besvar spørsmålene nedenfor med tanke på at andre kommuner er målgruppe. Formålet er at andre kommuner i størst mulig grad skal kunne dra nytte av erfaringene fra gjennomføringen av prosjektet og resultatene. Besvar spørsmålene så presis som mulig.

Temaer som kan være relevante: Viktige grep for å lykkes, organisering, nødvendig kompetanse, rollefordeling internt og eksternt, de viktigste prosessene, politisk behandling, tiltak, omfang, informasjonsarbeid, hindringer med mer.

 • Beskriv hvordan kommunen har jobbet med de ulike delene og fasene av prosjektet. Hvilke erfaringer har gjennomføringen av tiltaket gitt som er nyttige for andre som skal gjennomføre lignende tiltak? Ta med både suksesskriterier og hindringer.
 • Omtrent hvor mange ukeverk har kommunen(e) og eventuelt andre brukt til å gjennomføre prosjektet? Andre kommentarer til tidsbruk?
 • Hva kostet klimatiltaket? Vær så tydelig som mulig om hva de ulike delene av klimatiltaket kostet. Summer oppgis uten mva. Dersom du har fått støtte til merkostnader ved klimavennlig alternativ, beskriv hva disse merkostnadene var.
 • Hva slags kunnskap/informasjon skulle kommunen gjerne hatt mer av, eller hatt enklere tilgjengelig, for lettere å kunne gjennomføre prosjektet?

Innspill til ordningen

 • Har du innspill til Klimasats-ordningen? Søknadsskjema, informasjon, rapporteringskrav eller dette rapporteringsskjemaet?
 • Hvordan kan Miljødirektoratet gjøre det lettere for kommuner å planlegge og gjennomføre klimagassreduserende tiltak og omstilling til lavutslippssamfunnet?

Vedlegg

Obligatoriske vedlegg
Regnskap for hele prosjektet/regnskap for merkostnader ved klimakrav. Regnskapet må settes opp slik at de ulike kostnadene ved klimatiltakene kommer tydelig fram. Regnskapet skal dekke krav om sluttregnskap i bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 6.3.6, og det skal gi erfaringer om kostnader ved klimatiltak. Regnskapet skal være bekreftet av kommunerevisjon, økonomisjef eller ekstern revisor. Regnskap for tilskudd over 1 million må ha revisorbekreftelse.

Andre vedlegg
Dokumentasjon som underbygger rapporten, for eksempel analyser, beregninger, målinger, rapporter, kartlegginger, planforslag og bilder.

 • Velg fil, filbeskrivelse og klikk 'Legg til fil'. Maks filstørrelse er 16 MB.
 • Vedleggsliste.   Trykk på raden for å markere hvilken fil som skal åpnes eller slettes
 • Merknad – knyttet til vedleggene, og eventuelt annet du ønsker å formidle til oss.

Før innsending får du opp et sammendrag av rapporten. Når du er fornøyd kan du sende inn rapporten ved å bekrefte opplysningene og klikke 'Send inn'. Avbryter du vil rapporten bli lagret som en kladd under 'Mine rapporter'.

Sluttrapport for forprosjekter

Dette er teksten og spørsmålene i forprosjektrapporten:

Vi ønsker at spørsmålene nedenfor skal besvares med tanke på at andre kommuner er målgruppe. Formålet er at andre kommuner i størst mulig grad skal kunne dra nytte av erfaringene fra gjennomføringen av prosjektet og resultatene. Besvar spørsmålene så presis som mulig.

 • Hva er gjennomført? Gi en kort beskrivelse av gjennomført tiltak/forprosjekt*
 • Ble prosjektet gjennomført som planlagt (innhold/kostnader/gjennomføringsplan etc.)?*
 • Hva er resultatene fra forprosjektet? Hvilket potensiale for utslippsreduksjoner, muligheter og hindringer fant dere? Oppsummer kort.*
 • Gir resultatene fra forprosjektet grunnlag for å jobbe videre? Hva er i så fall planen?*

Gjennomføring

 • Hvilke erfaringer har gjennomføringen av tiltaket gitt som er nyttige for andre som skal gjennomføre lignende tiltak? Legg vekt på suksesskriterier og hindringer som kan være relevante for andre.*
 • Lenker til nettsider eller lignende med informasjon om prosjektet

 

Vedlegg

Obligatoriske vedlegg

 • Forprosjektet/analyse/skisse/annet resultat fra forprosjektet skal legges ved rapporten.
 • Bekreftet regnskap og eventuelt kommentar til regnskapet. Regnskapet må settes opp slik at de ulike kostandene ved forprosjektet kommer tydelig fram. Regnskapet skal dekke krav om sluttregnskap i bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 6.3.6, og det skal gi erfaringer om kostnader ved klimatiltak. Regnskapet skal være bekreftet av kommunerevisjon, økonomisjef eller ekstern revisor. Regnskap for tilskudd over 1 million må ha revisorbekreftelse.
 • Velg fil, filbeskrivelse og klikk 'Legg til fil'. Maks filstørrelse er 16 MB.
 • Vedleggsliste   Trykk på raden for å markere hvilken fil som skal åpnes eller slettes
 • Merknad - merknader til regnskap eller annet du vil formidle til oss

Før innsending får du opp et sammendrag av rapporten. Når du er fornøyd kan du sende inn rapporten ved å bekrefte opplysningene og klikke 'Send inn'. Avbryter du vil rapporten bli lagret som en kladd under 'Mine rapporter'.

Delrapport

Dette er teksten og spørsmålene i delrapporten:

Velg prosjekttype

 • Klimavennlig areal- og transportplanlegging
 • Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
 • Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer

Hva er gjennomført?

 • Gi en kort beskrivelse av hva som er gjennomført i prosjektet, gjerne punktvis.*
 • Beskriv eventuelle avvik fra opprinnelig prosjektplan. Har det skjedd noe, eller har dere fått kunnskap/erfaringer underveis, som gjør at planer er endret?
 • Hvilke erfaringer har dere gjort så langt? Hvilke tips ønsker dere å gi til andre som skal gjennomføre lignende tiltak?*
 • Annet?

Vedlegg 

Her kan du laste opp dokumentasjon som underbygger rapporten.

 • Obligatoriske vedlegg
  Regnskap for prosjektet hittil. Regnskapet må settes opp slik at de ulike kostnadene ved klimatiltakene kommer tydelig fram. Regnskapet skal være bekreftet, for eksempel av økonomisjef, og er grunnlag for delutbetaling.
 • Andre vedlegg
  Dokumentasjon som underbygger rapporten, for eksempel analyser, beregninger, målinger, rapporter, kartlegginger, planforslag og bilder.
 • Merknad – knyttet til vedleggene, og eventuelt annet du ønsker å formidle til oss.

Før innsending får du opp et sammendrag av rapporten. Når du er fornøyd kan du sende inn rapporten ved å bekrefte opplysningene og klikke 'Send inn'. Avbryter du vil rapporten bli lagret som en kladd under 'Mine rapporter'.

Erfaringsrapport

Dette er teksten og spørsmålene i erfaringsrapporten:

Formålet med erfaringsrapporten er å samle erfaringer om resultater og effekter av klimatiltaket etter at det er etablert og har virket en stund. Eksempler kan være brukertall for sykkelparkering ved trafikknutepunkt, eller erfaringer med bruk av el-varebil over tid.

Spørsmål

 • Nå er det en tid siden klimatiltaket ble etablert. Hvilke erfaringer har kommunen gjort seg i etterkant av etableringen?*
 • Hvilke målinger og tellinger er gjennomført etter etablering, og hva forteller disse sammenlignet med målinger og tellinger før etablering av tiltaket? For ladepunkter: Hvor mange elbiler har kommunen nå og hvor mange hadde den før tiltaket ble gjennomført?
 • I sluttrapporten rapporterte dere på beregnet klimagassreduksjon de neste tre årene og på lang sikt. Basert på erfaringene så langt, vurderer dere klimaeffekten av tiltaket annerledes nå?
 • Har tiltaket hatt andre virkninger som ikke er rapportert tidligere? Her tenker vi på virkninger som går ut over reduksjon av klimagassutslipp som for eksempel holdninger, klimabevissthet, arbeidsmåter, forankring og organisering av arbeidet.

Vedlegg

Her kan du laste opp dokumentasjon som underbygger rapporten.

Før innsending får du opp et sammendrag av rapporten. Når du er fornøyd kan du sende inn rapporten ved å bekrefte opplysningene og klikke 'Send inn'. Avbryter du vil rapporten bli lagret som en kladd under 'Mine rapporter'.


Nettverksrapport

Dette er teksten og spørsmålene i sluttrapporten for nettverk:

Informasjon om videreføring av nettverksarbeid

Nettverk som ønsker å videreføre arbeidet for et nytt år må søke om nytt tilskudd. Videføring av nettverksstøtte forutsetter at nettverket har rapportert for foregående år. I søknaden om nettverksstøtte må det komme tydelig fram at deltakerkommunene har tatt aktiv stilling til at de ønsker å fortsette deltakelsen i nettverket.

Spørsmål

 • Hvilke aktiviteter har vært gjennomført i nettverket i løpet av kalenderåret? Si gjerne litt om tema for nettverkets møter/samlinger.*
 • Hva har nytten av nettverksarbeidet vært?*
 • På hvilken måte var midlene fra Klimasats nyttige for nettverksarbeidet?*
 • Har nettverket gjennomført noen aktiviteter eller kommet frem til noe som er av interesse for andre kommuner? Hvis nettverket har rapporter eller lignende som kan være nyttige for andre, bruk vedleggsfeltet på neste side.

Vedlegg

Her kan du laste opp dokumentasjon som underbygger rapporten.

Før innsending får du opp et sammendrag av rapporten. Når du er fornøyd kan du sende inn rapporten ved å bekrefte opplysningene og klikke 'Send inn'. Avbryter du vil rapporten bli lagret som en kladd under 'Mine rapporter'.

Sist revidert: 07.09.2017
av: Miljødirektoratet