Innkomne søknader 2017

Kommuner og fylkeskommuner har sendt inn til sammen 323 søknader om støtte til klimatiltak i kommunene. Nedenfor er oversikten over alle søknadene.

Oversikten kan inneholde søknader som ikke er innenfor tildelingskriteriene, og som derfor ikke vil bli vurdert. For nærmere informasjon om de enkelte søknadene, ta kontakt med søker.

Søknadsfristen var 15. februar 2017. Søkere kan forvente svar i løpet av juni. Tilsagn og tilhørende søknader blir lagt ut på Miljøkommune.no.

Akershus og Oslo
Søknadsnavn
Tiltakstype
Søksum i 1000 kr
Asker kommune Omsorgsboliger med utstrakt bruk av tre  Andre sektorer 1 331
Aurskog-Høland kommune Bedre kapasitetsutnyttelse på laste- og varebil Forprosjekt 400
Bærum kommune Bærum Ressursbank Forprosjekt 250
Bærum kommune LivingLab Transport 4 000
Bærum kommune Elsykkel låneordning for bedrifter  Transport 200
Bærum kommune Bysykkel Sandvika Transport 2 560
Frogn kommune Innsyn i digitaliserte byggesaksarkiv for innbygge Andre sektorer 300
Frogn kommune Forprosjekt selvkjørende kjøretøy - Frogn Forprosjekt 250
Frogn kommune Sykkelstativer og sykkelpleiestasjon Transport 630
Frogn kommune 4 ladepunkt til bruk for kommunale el-kjøretøy Transport 63
Frogn kommune Overgang fra fossildrivstoff til EL Transport 236
Gjerdrum kommune Grønn omstilling i lokalt næringsliv Forprosjekt 230
Gjerdrum kommune Klimavennlig transport i kommunale tjenester Forprosjekt 90
Gjerdrum kommune Klimavennlig kulturhus Forprosjekt 90
Gjerdrum kommune Etablering av ladestasjoner og ny el-bil  Transport 275
Hurdal kommune UngtKlima - Ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid Andre sektorer 182
Hurdal kommune Bærekraftkonferansen i Hurdal  Andre sektorer 240
Lørenskog kommune Solcelle-ladestasjon til el-sykkel Transport 250
Lørenskog kommune  Sykkelhotell ved Lørenskog kollektivterminal Areal- og transportplanlegging 500
Nes kommune Fyllestasjon for biometan i Nes, Akershus Transport 3 750
Nesodden kommune Helhetlig og forutsigbar tettstedsutvikling Areal- og transportplanlegging 800
Nesodden kommune Avløpsslam og hestemøkk som ressurs Forprosjekt 250
Oppegård kommune Edvard Griegsvei Omsorgsboliger Andre sektorer 2000
Oslo kommune Solcelle anlegg og automatisering-Bislett stadion Andre sektorer 7 866
Oslo kommune Klimanøytral avfallstransport i Oslo Forprosjekt 250
Oslo kommune Utfasing fossile kjøretøy mot nullutslippskjøretøy Transport 1 293
Oslo kommune Utslippsfri autonom kollektivtrafikk på bestilling Transport 7 451
Oslo, Bærum, Asker, Drammen - FutureBuilt 4 konkurranser om klimavennlige bygg Andre sektorer 500
Oslo, Bærum, Asker, Drammen - FutureBuilt Nullutslippsbetong - piloter og marked Andre sektorer 3 050
Rælingen Kommune 21 ladepunkter i Rælingen kommune Transport 525
Skedsmo kommune Nettverk for innovative og aktive klimakommuner Nettverk 25
Skedsmo kommune Utvidelse bysykkelordning i Sykkelbyen Lillestrøm Transport 350
Ski kommune Lavenergibygging av nye Follo barne- og ungdomssko Andre sektorer 1 800
Ski kommune Klimavennlig mat i kommunens egen matservering Andre sektorer 150
Ski kommune Massivtre og plussenergibygg av nye Ski vest skole Forprosjekt 200
Ski kommune Follo klima og energinettverk Nettverk 175
Ski kommune Mobile stativ for sykkelparkering i Ski sentrum Transport 300
Ski kommune Bytte av dieselvarebiler mot biogassvarebiler Transport 194
Ski kommune Ladepunkter til kommunale tjenestebiler Transport 600
Ski kommune El-sykkeldelingstjeneste  Transport 600
Sørum kommune Bygningsinformasjonsmodellering og livsløpsanalyse Andre sektorer 350
Sørum kommune Etablering av hydrogenfyllestasjon i Sørum  Forprosjekt 250
Sørum kommune 56 ladepunkter i Sørum kommune Transport 500
Ullensaker kommune Strategi for mobilitet og byutvikling i Jessheim Areal- og transportplanlegging 800
Vestby kommune Reisevane- og holdningsundersøkelse, sykkel Areal- og transportplanlegging 150
Vestby kommune Elsykkelbibliotek i Vestby Transport 347
Vestby kommune Garderveien – fra bilvei til sentrumsgate Transport 7 500
Ås kommune Konsekvensutredning av områdeplan Areal- og transportplanlegging 200
Ås kommune Produsere strøm av Biogass som i dag fakles Forprosjekt 250
Ås kommune Øke produksjon og effektivisering av biogass Forprosjekt 250
Ås kommune Redusering av transportmengder av slam Forprosjekt 250
Aust-Agder Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kr
Arendal kommune Lån en elsykkel - tilbud til alle i Arendal. REVID Transport 152
Arendal kommune Klimavennlige arbeidsreiser. Transport 185
Arendal kommune Klimavennlig transport - elsykkel til ansatte. Transport 184
Arendal kommune Lån en elsykkel - tilbud til alle i Arendal.  Transport 60
Arendal kommune Den grønne ringveien - Arendals byløype Transport 6 300
Aust-Agder fylkeskommune Veikart Agder Andre sektorer 1 000
Aust-Agder fylkeskommune Utslippsfri landbruksdrift i naturbruksutdanningen Andre sektorer 215
Aust-Agder fylkeskommune Klimavenlige byggematerialer i Tvedestrand vgs. Andre sektorer 6 696
Aust-Agder fylkeskommune Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformål Transport 2 450
Grimstad kommune Fra sentrum til universitetet på sykkel
Transport 550
Grimstad kommune Sykkelparkering Holviga skoler Transport 230
Lillesand kommune Ladestasjon for kommunale tjenestebiler Transport 160
Vegårshei kommune Merkostnad til massivtre bygg Andre sektorer 165
Buskerud Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kr
Buskerud fylkeskommune Ladepunkter for el-biler - Buskerud fylkeskommune Transport 500
Drammen Kommune Klimavennlig bylogistikk i Drammen - forprosjekt Forprosjekt 240
Flesberg kommune Flesberg skole 2019 Andre sektorer 7 500
Flesberg kommune Flesberg Svømmehall Forprosjekt 250
Hurum kommune Sykle til jobben med el-sykkel Transport 176
Kongsberg kommune Vestsiden Ungdomsskole Andre sektorer 7 500
Lier kommune Klimasmart arealplanlegging Areal- og transportplanlegging 500
Lier kommune Sykkelhotell Lier stasjon Transport 500
Ringerike kommune Strategier for klimavennlig byutvikling Areal- og transportplanlegging 180
Ringerike kommune Nye gang- og sykkelbruer i Hønefoss Forprosjekt 125
Ringerike kommune Pilottesting av førerløs elektrisk minibuss Forprosjekt 250
Ringerike kommune Hverdagssykling i Ringerike Transport 400
Røyken kommune Biolab på skoletak Andre sektorer 891
Røyken kommune Klimaomstilling med folk i fokus Andre sektorer 146
Røyken kommune Reisevaneundersøkelse Areal- og transportplanlegging 264
Røyken kommune Klimavennlig planlegging i Røyken sentrum Areal- og transportplanlegging 1 000
Røyken kommune Elsykkelsatsing i Slemmestad Transport 710
Finnmark Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kr
Alta kommune Kartlegging av biogasspotensialet i Alta Andre sektorer 155
Alta kommune Økt sortering Andre sektorer 295
Alta kommune Klimavennlig planlegging av kommunale bygg Andre sektorer 900
Alta kommune ENØK-tiltak i private boliger Andre sektorer 300
Alta kommune Klimavennlig boligfelt Areal- og transportplanlegging 200
Alta kommune Klimaregnskap i Alta kommune Forprosjekt 100
Alta kommune Mobilitetstiltak i Alta for redusert bilbruk Transport 326
Alta kommune Ladepunkter for kommunale tjenestebiler Transport 180
Finnmark fylkeskommune Utvikling av lukkede lèskur til holdeplasser Transport 500
Finnmark fylkeskommune Anropsstyrte holdeplassanløp Transport 350
Hedmark Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kr
Elverum kommune Klimavennlige innkjøp og tiltak for Ydalir skole Andre sektorer 7 199
Elverum kommune Sykkelstrategi for Elverum kommune Areal- og transportplanlegging 275
Engerdal kommune Plan for energistasjoner i Engerdal Areal- og transportplanlegging 130
Engerdal kommune Ladepunkter i Engerdal kommune Transport 800
Hamar kommune Gålåsholmen - utnyttelse av deponigass Andre sektorer 1 890
Hamar kommune Heggvin - utnyttelse av deponigass Andre sektorer 5 754
Hamar kommune Sykkelhotell Hamar sentrum Transport 750
Hedmark fylkeskommune Bilfritt Hedmark Areal- og transportplanlegging 300
Hedmark Trafikk FKF Kompetanseutvikling og klargjøring for innfasing av nullutslippsteknologio i kollektivtrafikken Areal- og transportplanlegging 995
Hedmark Trafikk FKF Prøveprosjekt med depotladende elbusser i Hamar Transport 5 600
Kongsvinger kommune Ladepunkter Kongsvinger kommune Transport 175
Nord-Odal kommune Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen Nettverk 50
Ringsaker kommune Forprosjekt Skolevegen Brumunddal Areal- og transportplanlegging 150
Ringsaker kommune Sykkeltiltak i Brumunddal Transport 150
Stor-Elvdal kommune Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal Nettverk 50
Sør-Odal kommune Fremtidens skole i Sør-Odal Andre sektorer         7 500*
Tynset kommune Tilrettelegging for klimavennlig transport  Areal- og transportplanlegging 700
Hordaland Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Askøy kommune Askøyprogrammet Areal- og transportplanlegging 850
Askøy kommune Utredning av felles kommunal el-sykkel og bilpark Forprosjekt 50
Askøy kommune Klimafotavtrykkanalyse Askøy kommune Forprosjekt 50
Askøy kommune Velg sykkel - Askøy Transport 900
Bergen kommune Åsane sykehjem Andre sektorer         5 693*
Bergen kommune Holen skole Andre sektorer            250*
Bergen kommune Utnytting av deponigass Rådalen Forprosjekt 200
Bergen kommune Pilottesting av førerløs elektrisk minibuss Forprosjekt 250
Bergen kommune Klimavennlige kjøretøy i renovasjon Transport 3 064
Bergen kommune Mobilpunkter på Møhlenpris Transport 1 500
Bergen kommune Prøvekjøre elsykkel Transport 627
Hordaland fylkeskommune Klimapartnere - utrulling til fleire fylke Andre sektorer 535
Hordaland fylkeskommune Miljøsertifisering av kommunar, klimapartnarar Andre sektorer 300
Hordaland fylkeskommune Sykkelparkering og tørkerom - vidaregåande skular Transport 2 000
Lindås kommune Ny Alversund skule med fokus på klima Andre sektorer 4 250
Lindås kommune Miljøvennlig barnehage på Lindås Andre sektorer 1 788
Modalen kommune Småskala vannkraft knytt mot hydrolyseannlegg Forprosjekt 185
Osterøy kommune Konseptanalyse for transport og personreiser Areal- og transportplanlegging 600
Møre og Romsdal Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Halsa kommune Gjenbruksbutikk På Liabøen Forprosjekt 225
Halsa kommune Biogassanlegg for ensilasje og energiproduksjon Forprosjekt 150
Møre og Romsdal fylkeskommune Klima-arbeid på tvers med elevar som drivkraft Andre sektorer 750
Møre og Romsdal fylkeskommune Klima Møre og Romsdal Nettverk 900
Sandøy kommune Hydrogen produksjon ved vindmøllene på Harøya Forprosjekt 360
Ulstein kommune Nye Ulstein Kyrkje Andre sektorer 3 000
Ulstein kommune Områdeplan for Ulsteinvik - fortettingsstrategi Areal- og transportplanlegging 250
Ulstein kommune Ladestasjon for elbil og elsykkel Transport 300
Ulstein kommune Busskur i krinsane Transport 700
Ørskog kommune Sunnmørs kommunenes klima- og energi- nettverk Nettverk 350
Ørsta kommune Mottak av biorest frå biogassanlegg Andre sektorer 500
Ørsta kommune Ørsta kommune Transport 1 800
Ørsta kommune Nytt kollektivknutepunkt i Ørsta sentrum Transport 1 000
Ålesund kommune Smarte forbindelser Areal- og transportplanlegging 1 000
Ålesund kommune Til fots eller på sykkel i jugendbyen Transport 3 400
Nordland Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Alstahaug kommune Blå-grønn BIOGASS Helgeland Forprosjekt 250
Brønnøy kommune Delutredninger Byplan Brønnøysund Areal- og transportplanlegging 600
Narvik kommune Klimaregnskap i Narvik kommune / Ofoten regionen Forprosjekt 325
Narvik kommune Trafikktavle som viser antall gående og syklende Transport 200
Narvik kommune  Kollektivknutepunkt Bjerkvik  Areal- og transportplanlegging 300
Rana kommune Sykkelparkering  Areal- og transportplanlegging 200
Rana kommune Ladeinfrastruktur på offentlige parkeringsplasser Areal- og transportplanlegging 200
Rana kommune Miljøfyrtårnsertifisering av Rana kommune  Forprosjekt 250
Rana kommune Strategisk partnerskap mellom offentlig og privat  Forprosjekt 250
Rana kommune Bussholdeplasser  Transport 2 000
Rana kommune Ladepunkter for kommunale tjenestebiler Transport 200
Vågan kommune Revisjon av Byplan Svolvær Areal- og transportplanlegging 500
Vågan kommune "Miljøgate" - Sivert Nilsens gate og ny busstrasse Transport 505

Nord-Trøndelag

Søknadsnavn Tiltakstype  Søkesum i 1000 kroner
Levanger kommune Utvidelse av "Reis smart" Transport 2 150
Meråker kommune Ny veitrasé til Egga barnehage og idrettsanlegget  Areal- og transportplanlegging 400
Nord-Trøndelag fylkeskommune Byanalyse og utvikling av byvekstavtale for Innherred Areal- og transportplanlegging 965
Nord-Trøndelag fylkeskommune Kommunene i Nord-Trøndelag skal bidra til at Norge Nettverk 425
Steinkjer kommune Sykkelstrategi for Steinkjer  Areal- og transportplanlegging 400
Steinkjer kommune Klimasats i landbruket i Steinkjer kommune Forprosjekt 210
Steinkjer kommune Ladestasjoner for kommunale biler Transport 500
Oppland Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Gjøvik kommune Oppgrader oppsamling av gass fra nedlagt deponi Andre sektorer 987
Gjøvik kommune Fossilfri anleggsdrift i grisgrendte strøk Andre sektorer 950
Gjøvik kommune Utvikling av lokale klimaindikatorer. Forprosjekt 200
Gjøvik kommune Bymiljøavtale for Mjøsregionen Forprosjekt 250
Gjøvik kommune Pilotprosjekt med førerløs elektrisk buss, Gjøvik Transport 485
Gjøvik kommune Etablering av EL-bilpool for ansatte og innbyggere Transport 290
Gjøvik kommune Berghusbakken - tilgjengelig for kollektivtrafikk Transport 4 469
Gran kommune Tilrettelegging for togreisende turister  Transport 150
Jevnaker kommune Bærekraftig, urbant og livskraftig sentrum Areal- og transportplanlegging 460
Lesja kommune Utredning for omlegging til fornybar energibruk Forprosjekt 75
Lesja kommune Bjorlia ski-in og ski-out løype Transport 700
Lillehammer kommune Barneskole og flerbrukshall i massivtre Andre sektorer 7 500
Nord-Aurdal kommune Gang- og sykkelveg til Valdres storhall Transport 75
Nord-Fron kommune Miljøbru over Gudbrandsdalslågen Forprosjekt 175
Oppland fylkeskommune Areal- og transportstrategi for Mjøsregionen Areal- og transportplanlegging 950
Oppland fylkeskommune Mulighetsstudie for lavutslipp/-nullutslippsferje Forprosjekt 200
Opplandfylkeskommune Det grønne skifte i videregående opplæring Andre sektorer 2 000
Opplandfylkeskommune KI(c)K – Klimavennlige Innlandskommuner - utvidelse Nettverk 150
Ringebu kommune 16 semihurtigladepunkter i Ringebu kommune Transport 200
Sør-Fron kommune Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen Forprosjekt 250
Vågå kommune Analyse av fortettingsmoglegheiter i Vågåmo  Areal- og transportplanlegging 325
Øyer kommune Interntransport i Hafjell Areal- og transportplanlegging 190
Rogaland Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Haugesund kommune Eletrisk byferge Forprosjekt 250
Karmøy kommune Beslutningsgrunnlag for biogass Forprosjekt 250
Karmøy kommune 6 ladepunkter i Karmøy kommune Transport 125
Klepp kommune Klimanettverk Jæren Nettverk 175
Randaberg kommune Mulighetsstudiet Harestad/Bersagel Areal- og transportplanlegging 150
Rogaland fylkeskommune Reduserte klimautslipp fra massetransport Andre sektorer 500
Rogaland fylkeskommune Tilrettelegging for bruk av biogass i Rogaland Forprosjekt 250
Rogaland fylkeskommune Sentralt mottaksanlegg for overskuddsmasse Forprosjekt 250
Rogaland fylkeskommune EL buss fra ord til handling Transport 7 500
Sandnes kommune Lokal produksjon av biokull og bioenergi Andre sektorer 700
Sauda Kommune Sykkelparkering med tak Transport 300
Sauda Kommune Rassikring av tunnel for gang- og sykkelveg Transport 400
Sauda Kommune Ladepunkt elbiler Sauda kommune Transport 430
Sauda Kommune Hele Sauda på sykkel - økt sykkelbruk i kommunen Transport 155
Sola kommune Fossilfrie småmaskiner i Park og Gravlund Andre sektorer 252
Sola kommune Fossilfrie anleggsmaskiner i Park og Gravlund Transport 375
Stavanger kommune Etterisolasjon av pussete mursteinsveinsvegger Forprosjekt 200
Stavanger kommune Ladestasjon Stavanger renovasjon Transport 200
Stavanger Kommune Sikker sykkelparkering Transport 850
Stavanger kommune 26 ladepunkter i Stavanger kommune Transport 250
Stavanger natur- og idrettsservice KF Elektrifisering av bil og maskinpark Andre sektorer 3 750
Stavanger natur- og idrettsservice KF Kartlegging før elektrifisering av bil og maskiner Forprosjekt 125
Stavanger Parkeringsselskap KF Etablering av hurtiglading for drosjenæringen Transport 2 080
Tysvær kommune Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn Nettverk
1601
Tysvær kommune Sykle i Tysvær Transport 190
Utsira kommune Biogass fra saltvannsbasert landbasert akvakultur Forprosjekt 250
Sogn og Fjordane Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Aurland kommune Forprosjekt - Aurland Biogass Forprosjekt 250
Eid kommune Ladepunkt i Eid kommune Transport 240
Gloppen kommune Grøn skule Andre sektorer 500
Jølster kommune Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord Nettverk 125
Luster kommune Kortreist overskotsmasse blir veg for utsleppsfrie Transport 2 280
Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeskommunalt Hydrogennettverk Nettverk 100
Stryn kommune "Stryn aktiv og attraktiv 2030"- klimavenleg areal Areal- og transportplanlegging 320
Stryn kommune "Grøne dalar 2025"- klimavenleg infrastruktur Transport 1 435
Sør-Trøndelag Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Hemne kommune Parallelloppdrag i områdeplanprosess Kyrksæterøra Areal- og transportplanlegging 1 000
Hemne kommune Oppgradering av gang- og sykkeltraseer Transport 953
Hitra kommune Tilrettelegging for elbiler Transport 250
Indre Fosen Utviling KF Skitt la gå Indre Fosen Andre sektorer 460
Rennebu Kommune Bioenergianlegg på Berkåk Forprosjekt 200
Rissa kommune Klimasmart skolemat Andre sektorer 260
Rissa kommune Dyrk Fosen Nettverk 125
Rissa kommune Styrk Fosen Nettverk 75
Sør-Trøndelag Fylkeskommune Datagrunnlag for klimabudsjett Areal- og transportplanlegging 300
Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag Nettverk 175
Sør-Trøndelag fylkeskommune Utviklingskontrakt for hurtigbåt Transport 7 500
Trondheim Kommune Redusert matsvinn og klimavennlige menyer Andre sektorer 438
Trondheim Kommune Materialer i velferdssentra og boliger  Andre sektorer 7 500
Trondheim Kommune Klimavennlige materialer i 4 skole- og barnehageby Andre sektorer 7 500
Trondheim Kommune Lokalsenter- og knutepunktutvikling Areal- og transportplanlegging 750
Trondheim Kommune Granåsen som nullutslippsområde Areal- og transportplanlegging 450
Trondheim Kommune Klimagassregnskap i areal- og transportplanlegging Areal- og transportplanlegging 870
Trondheim Kommune Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Trondheim kommune Forprosjekt 250
Trondheim Kommune Klimabudsjett for Trondheim Forprosjekt 200
Trondheim Kommune Klimavennlig snøproduksjon Forprosjekt 250
Trondheim Kommune Autonome elektriske busser i Trondheim Forprosjekt 250
Trondheim Kommune Fossilfrie tunge kjøretøy i Trondheim kommune Transport 3 878
Trondheim Kommune Klimavennlig tjenestetransport Transport 2 250
Ørland kommune Ørland, kollektivt og sykkel fremfor bil Areal- og transportplanlegging 240
Telemark Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Bamble kommune Fyllestasjon for biometan i Bamble kommune Transport 3 750
Bø kommune Elsykkeltesting i Sykkelbygda Bø Transport 700
Fyresdal Kommune Bygg i Tre Nettverk 275
Hjartdal kommune Sauland nye skule Andre sektorer 6 500
Kragerø kommune Bymiljøpakke Kragerø Transport 900
Kviteseid kommune Urbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrum Andre sektorer 900
Porsgrunn kommune Offentlig fyllestasjon for biometan i Porsgrunn  Transport 3 750
Sauherad kommune Massivtre-/klimavennlige omsorgsboliger Andre sektorer 2 000
Sauherad kommune Klimavennlig strandsoneplanlegging i Sauherad Areal- og transportplanlegging 600
Sauherad kommune Sykkelparkering for arbeidsreisende Transport 185
Sauherad kommune Ladepunkter for drift i Sauherad kommune Transport 135
Skien kommune Kverndalen i nytt lys Transport 5 000
Skien kommune Sykkelparkering Landmannstorget kollektivterminal Transport 300
Telemark fylkeskommune Klimaregnskap for TFK og Telemark fylke Forprosjekt 200
Telemark fylkeskommune Klimanettverk for Telemark  Forprosjekt 150
Telemark fylkeskommune Ni ladepunkter ved Telemark fylkeskommune Transport 162
Telemark fylkeskommune Sykkelparkering ved fylkesadm. og vgs.  Transport 200
Tinn Kommune Atrå barne og ungdomskole Andre sektorer 7 500
Tinn kommune Verdensarvbyen Rjukan på sykkel Areal- og transportplanlegging 150
Troms Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Balsfjord kommune Balsfjord - en klimavennlig industrikommune Areal- og transportplanlegging 992
Kåfjord kommune  Ladestasjoner for kommunale elbiler Transport 105
Kåfjord kommune  Sykkelparkering for kommunale bygg Transport 80
Lenvik kommune miljøfaglig nettverk  og VA-planlegging Nettverk 225
Målselv kommune Klimavennlig areal- og transportplanlegging Areal- og transportplanlegging 415
Målselv kommune Klimastasjoner på strategiske steder i Målselv Forprosjekt 150
Salangen kommune Energiutnyttelse av kommunal drikkevannskilde Forprosjekt 242
Troms fylkeskommune Reis grønt Troms Forprosjekt 250
Troms fylkeskommune interkommunalt kompetansenettverk Nettverk 550
Tromsø kommune Grønne bygg Tromsø Andre sektorer 200
Vest-Agder Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Farsund Kommune Etablering av Ro-Ro rampe i Lundevågen i Farsund  Transport 1 800
Kristiansand kommune Redusert matsvinn i Kristiansand kommune Andre sektorer 323
Kristiansand kommune Fra klimamål til klimavennlig arealbruk Areal- og transportplanlegging 350
Kristiansand kommune Elektrisk renovasjonskjøretøy Transport 2 250
Kristiansand kommune Fossilfrie større kjøretøy i Kristiansandsregionen Transport 1 300
Kristiansand kommune Lade kommunale tjenestebiler Transport 1 000
Kvinesdal Kommune Klima-areal- og transportplanlegging  Areal- og transportplanlegging 700
Kvinesdal Kommune Plan- og næringsnettverk Lister Nettverk 150
Lindesnes kommune Klimatiltak på ny flerbrukshall i kommunen Andre sektorer 5 000
Lindesnes kommune Ladepunkter til tjenestebiler i Lindesnes kommune Transport 163
Mandal kommune Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen Nettverk 125
Mandal kommune Snarvei - miljøvei Transport 525
Vestfold Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kr
Horten kommune Fremtidsrettet knutepunkt og utvikling-Horten vest Areal- og transportplanlegging 600
Nøtterøy kommune Ladepunkter for elbiler (tjenestebiler) Transport 200
Sande kommune Ladestasjoner for elbiler-formålsbygg/tjenestested Transport 662
Sandefjord kommune Areal- og transportanalyse for Sandefjord kommune Areal- og transportplanlegging 200
Sandefjord kommune Kartlegging av klimakuttpotensial i Sandefjord Forprosjekt 150
Sandefjord kommune Bysykkelordning i Sandefjord Transport 50
Sandefjord kommune Semihurtigladestasjoner for el-bil i Sandefjord Transport 400
Tønsberg kommune Påfyllingspumpe biogass - person/vare/lastebiler Transport 2 443
Tønsberg kommune Sykkelfremmende tiltak i Tønsberg kommune Transport 520
Vestfold fylkeskommune Sykkelfremmende tiltak i Tønsberg  Areal- og transportplanlegging 163*
Vestfold fylkeskommune Sykkeltellepunkt i Tønsberg  Areal- og transportplanlegging 550*
Vestfold fylkeskommune Veien til "utslippsfrie" drosjer i Vestfold Forprosjekt 133
Vestfold fylkeskommune Knutepunkt - framtidsrettet innovativ persontransp Forprosjekt 120
Vestfold fylkeskommune Kunnskapsdeling fra miljøprosjektet nye Horten vgs Forprosjekt 230
Vestfold fylkeskommune Arbeidsreiser med klimakutt i Vestfold Transport 338
Vestfold fylkeskommune Fossilfri byggeplass miljøprosjekt nye Horten vgs  Transport 375
Østfold Søknadsnavn Tiltakstype Søkesum i 1000 kroner
Askim kommune Robotgressklippere Andre sektorer 200
Askim kommune Ladestasjoner til EL-biler Transport 104
Askim kommune Sykkeltilrettelegging i Askim Transport 300
Eidsberg kommune Nedgravde avfallscontainere i Mysen og Eidsberg Forprosjekt 250
Halden kommune Avfall fra festivaler og det offentlige rom Andre sektorer 410
Halden kommune Klimavennlige kommunale bygg Forprosjekt 300
Hvaler kommune CO2 reduserende tiltak: Energi, vann og avfall Andre sektorer 197
Hvaler kommune Ladetilbud for tjenestebiler Transport 1 100
Hvaler kommune Synlige el-biler i arbeid på Hvaler Transport 576
Hvaler kommune Klimavennlig innsamling av avfall i Hvaler Transport 1 150
Moss kommune Bærekraftige menyer Andre sektorer 300
Moss kommune Ladepunkter til kommunale tjenestebiler Transport 180
Moss kommune Sikker sykkelparkering i sentrum Transport 340
Rakkestad kommune Ordførere for tre Andre sektorer 1 500
Sarpsborg Kommune Innovativt reguleringsarbeid på Grålum Areal- og transportplanlegging 742
Sarpsborg Kommune 26 ladepunkter i Sarpsborg kommune Transport 436
Sarpsborg Kommune Elektriske varebiler for kommunal drift Transport 716
Spydeberg kommune Tronstad - bo smart på bygda Areal- og transportplanlegging 384
Spydeberg kommune Ladehus for elbuss, bil og sykkel i massivtre Transport 341
Spydeberg kommune Sykkelhotell ved jernbanestasjonen i Spydeberg Transport 218
Trøgstad kommune Bedre føre snar, enn etter "by car" Transport 135
Østfold fylkeskommune Felles innkjøp og deling av klimakompetanse Andre sektorer 1 620
Østfold fylkeskommune Fossilfri elevtransport og holdningsdannelse Transport 1 550
Østfold fylkeskommune Kobling av reiser -sykkel/gange og buss Transport 255
Østfold fylkeskommune Mobilitetstrategi i Østfold fase 2 Transport 525
   

Samlet søkesum

331 947

* Søknadssummer som er justert ned etter søknadsfrist pga feil i søknadene.

Sist revidert: 03.03.2017
av: Miljødirektoratet