Spørsmål og svar om Klimasats

Her publiseres spørsmål og svar om Klimasats-midler.

Svarene gjelder i første omgang for søknadsrunden med frist 23. juni 2016. Det kan bli justeringer før neste søknadsrunde.

Jeg får ikke logget inn i søknadsskjemaet, hva er galt?
Kommunesammenslåing – hvem kan søke for den nye kommunen?
Beregne ved hjelp av KS KVIKKT?
Nettverksstøtte hvert år?
Er energieffektivisering søknadsberettiget?
Kan egeninnsatsen dekkes med interreg-midler?
Bompenger, kan de brukes som egeninnsats?
Mer tre i bygg, er det et klimatiltak som kan få støtte?
Kjøpe inn klimavennlig utstyr som leies ut rimelig?
Redusere kjøring i landbruket, kan det få støtte?
Kompetansetiltak for innbyggere, kan det få støtte?
Ladestasjoner, kan det få støtte?
Har skaffet el-biler, kan vi søke støtte til ladeinfrastruktur?
Støtte til omlegging fra strøm til annen energikilde?

Jeg får ikke logget inn i søknadsskjemaet, hva er galt?

Spørsmål: Jeg får beskjed om at e-post eller passord er feil, selv om jeg vet at dette er riktig. Hva er galt?

Svar: Enkelte kan oppleve problemer med å logge inn i elektronisk søknadsskjema grunnet en brannmur/teknisk sperre i datasystemet på arbeidsstedet. Prøv å logge inn uten å være tilkoblet jobbserver og se om dette hjelper. Hvis du bruker citrix-løsning eller annen fjerninnlogging kan det hjelpe å logge på elektronisk søknadssenter uten å være logget inn i disse løsningene.

Kommunesammenslåing – hvem kan søke for den nye kommunen?

Spørsmål: Kommunen skal slås sammen med en annen kommune. Det er bestemt, men iverksetting ligger fram i tid. Tiltaket vi søker midler til vil imidlertid realiseres av den nye kommunen. Hvordan søker vi Klimasats-midler?

Svar: Så lenge den nye kommunen ikke er opprettet ennå, må en av de eksisterende kommunene stå som søker. Den nye kommunen vil etter sammenslåingen ta over sammenslåingskommunenes rettigheter og forpliktelser. Sammenslåingskommunene må selv sørge for at tiltaket er tilstrekkelig forankret i den nye kommunen som skal gjennomføre tiltaket.

Beregne ved hjelp av KS KVIKKT?

Spørsmål: Kan beregningsverktøyet KVIKKT fra KS benyttes for å beskrive forventet klimagassreduksjon i søknadene?

Svar: Nei, for KVIKKT som beregningsverktøy er ikke operativt nå.

Nettverksstøtte hvert år?

Spørsmål: Kan vi regne med å få støtte til interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling i flere år framover?

Svar: Ja. Nettverket må imidlertid søke på nytt hvert år. Skriv kort, vi trenger ikke full beskrivelse av nettverket hvert år, bare informasjon om endringer og nye aktiviteter, samt tydelig informasjon om hvilke kommuner som deltar i året det søkes støtte for.

Er energieffektivisering søknadsberettiget?

Spørsmål: Kan vi søke støtte til energieffektivisering i kommunens bygninger?

Svar: Energieffektivisering er ikke mål for denne støtteordningen. 

Enova har flere gode støtteordninger knyttet til energieffektivisering, og vi anbefaler å sjekke ut Enovas tilbud. Se www.enova.no/kommuner/.

Kan egeninnsatsen dekkes med interreg-midler?

Spørsmål: Kan vi søke Klimasats og dekke egeninnsatsen med interreg-midler?

Svar: Ja, interregmidler kan utgjøre nødvendig finansiering i en Klimasats-søknad. I søknadsskjemaet legges beløpet inn som andre offentlige tilskudd. Les mer om interreg her: www.interreg.no.

Bompenger, kan de brukes som egeninnsats?

Spørsmål: Kan bompenger brukes som egeninnsats?

Svar: Nei. Det er et vilkår for støtte fra Klimasats at kommunen har en egeninnsats i prosjektet. Bakgrunnen for dette er å sikre at midler fra Klimasats både bidrar til klimakutt i seg selv, men også som følge av at de utløser kommunale midler til slike prosjekter.

Bruk av bompenger gir ikke en slik effekt, ettersom disse midlene allerede inngår som del av en avtalt ordning om finansiering av veg og kollektivtiltak. I byområdene, hvor det særlig vil kunne være aktuelt å ønske å bruke bompenger som egeninnsats, er målet for avtalene nettopp å bidra til kutt i klimagassutslippene gjennom å sikre nullvekst i personbiltrafikken.

Mer tre i bygg, er det et klimatiltak som kan få støtte?

Spørsmål: Kan kommunen søke støtte til å bruke mer tre i bygninger?

Svar: Ja, kommunen kan søke støtte til å dekke merkostnad ved mer tre i bygg. Tre kan substituere mer karbonintensive bygningsmaterier. Samtidig lagres karbon i bygg og konstruksjoner.

Klimasats vil fremover kun støtte byggeprosjekter som er særlige innovative og ambisiøse, ved at de tar i bruk klimaløsninger betydelig ut over dagens krav og praksis lokalt og nasjonalt, og som gir vesentlige muligheter for utslippskutt.

I søknaden er det viktig å synliggjøre hvilken merkostnad det innebærer å etterspørre vesentlig mer tre i det aktuelle bygget.

Les mer i rapport om erfaringer og hindringer for bruk av tre i offentlige bygg skrevet av Rambøll på oppdrag fra Statsbygg.

Kjøpe inn klimavennlig utstyr som leies ut rimelig?

Spørsmål: Kan kommunen søke støtte til å kjøpe inn utstyr for klimavennlig gjødselspredning, og leie dette rimelig ut til bøndene? 

Svar: Ja, men støtte kan bare gis til den delen av kostnadene som ikke dekkes inn av leieinntektene. I søknadene må det sannsynliggjøres at dette vil gi klimagassreduksjon og at utstyret blir brukt.

Redusere kjøring i landbruket, kan det få støtte?

Spørsmål: Kan vi søke Klimasats for å gjøre tiltak mot kjøring i landbruket?

Svar: Ja, dere kan søke midler til kompetanseheving og holdningsarbeid i kommunene. Kommunen kan ikke søke midler for gi videre som driftstilskudd til bøndene. I søknaden er det viktig å synliggjøre hvorfor dere mener dette er et nyttig klimatiltak, og beskrive hva dere konkret planlegger å gjøre.

Kompetansetiltak for innbyggere, kan det få støtte?

Spørsmål: Kan vi søke støtte til å arrangere et klimaseminar for innbyggerne om klimautfordringer og hva de kan gjøre?

Svar: Ja, dere kan søke midler til kompetanseheving og holdningsarbeid om klimagassreduksjon for innbyggere og virksomheter i kommunene. I søknaden er det viktig å synliggjøre hvorfor dere mener dette er et viktig klimatiltak, og beskrive hva dere konkret planlegger å gjøre.

Ladestasjoner, kan det få støtte?

Spørsmål: Kan vi søke støtte til ladestasjoner for el-bil?

Svar: Kommunen kan søke støtte til å tilrettelegge for lading av egne kjøretøy. Elektrifisering av kommunens egne kjøretøy er et viktig klimatiltak. I 2016 mottok Miljødirektoratet søknader om ladeinfrastruktur for 75 millioner kroner og prioriterte ikke  å gi støtte til lading for ansatte eller lading på offentlig sted.

Mange ladepunkter på steder med vilkårsparkering vil bli dekket av ny parkeringsforskrift, og støttes derfor ikke av Klimasats-midler.

Parkeringsforskriften § 35 stiller nå krav til lademulighet fra 2018: På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser. Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller driftskostnadene blir urimelig høye. Kommunen og andre parkeringsplasseiere vil altså ha krav om å tilrettelegge for lading innen kort tid. Så langt midlene strekker til er vi positive til å støtte ladepunkter. Men ved konkurranse om midlene kan vi prioritere klimatiltak som er mer ambisiøse enn det lovverket krever.

Enova støtter utbygging av hurtigladestasjoner i hovedtransportårene mellom byene, og i kommuner som har færre enn to hurtigladere. Det er derfor ikke tema for Klimasats-midlene.

For ladeinfrastruktur til lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy, kontakt Enova.

Se utbredelse av offentlig tilgjengelige ladepunkter på http://www.ladestasjoner.no/.

Har skaffet el-biler, kan vi søke støtte til ladeinfrastruktur?

Spørsmål: Kommunen har inngått en leasingavtale på el-biler i hjemmebaserte tjenester. Til dette er det behov av ladestasjoner. Kan det søkes midler til innkjøp og montering av disse?

Svar: Et av tildelingskriteriene er at «midlene skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres. Allerede fullfinansierte tiltak kan ikke få støtte». Klimasats-midlene skal utløse en klimagassreduksjon utover det som ville skjedd uten disse midlene. Siden kommunen allerede har inngått avtale om el-biler antar vi at kommunen allerede har en finansieringsplan for ladeinfrastruktur. I så fall faller dette utenfor støtteordningen.

Men dersom kommunen kan få til ytterligere reduksjon i utslipp ved hjelp av Klimasats-midler kan kommunen søke. Eksempel kan være tilpasninger eller utvidelser i planlagt ladeinfrastruktur som gjør at flere enn de allerede avtalte bilene kjører fossilfritt. For ekesempel flere av kommunens kjøretøy, eller ansattes, virksomheters eller privatpersoners kjøretøy.

Støtte til omlegging fra strøm til annen energikilde?

Spørsmål: Er det mulig å få støtte til å legge om energisystem fra strøm til fornybar energikilder som varmepumpe, sol og lignende?

Svar: Nei, energieffektivisering og -omlegging er ikke mål for denne støtteordningen.

Sist revidert: 21.12.2016
av: Miljødirektoratet