Klimasats - tildeling av tilskudd 2017

Prosjekter i alle fylker får støtte, tilsammen 170 ulike tiltak. Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Miljødirektoratet mottok 323 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 15. februar. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 330 millioner kroner. 

Etter grundig vurdering i Miljødirektoratet, råd fra fylkesmennene og dialog med andre tilskuddsforvaltere har Miljødirektoratet besluttet å støtte 170 ulike prosjekter og tiltak, og 14 interkommunale nettverk som er nye eller har utvidet med flere deltakere i år. 124 ulike kommuner og fylkeskommuner skal iverksette klimatiltak.

Søknader om oppsamling og bruk av deponigass, tre stk, er ikke avgjort.

Liste over alle prosjekter og tiltak som får støtte, sortert på fylke

 

Akershus Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  Status
Asker kommune Omsorgsboliger med utstrakt bruk av tre  1300 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg  
Bærum kommune Elsykkel låneordning for bedrifter  200 Elsykkeldeling  
Bærum kommune Bærum Ressursbank 250 Gjenbruk av masser forprosjekt  
Frogn kommune Overgang fra fossildrivstoff til EL 155 Elvarebil + eltruck  
Frogn kommune 4 ladepunkt til bruk for kommunale el-kjøretøy 63 Lading til tjenestebiler  
Gjerdrum kommune Etablering av ladestasjoner og ny el-bil  150 Lading til tjenestebiler  
Hurdal kommune UngtKlima - Ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid 40 Holdning og undervisning  
Lørenskog kommune Sykkelhotell ved Lørenskog kollektivterminal 250 Sikker sykkelparkering  
Nes kommune Fyllestasjon for biometan i Nes, Akershus 2600* Biogass fyllestasjon  
Nesodden kommune Helhetlig og forutsigbar tettstedsutvikling 196 Areal- og transportplanlegging
Oppegård kommune Edvard Griegsvei Omsorgsboliger 2000 Klimavennlig materialer + fossilfri anleggsplass
Rælingen Kommune 21 ladepunkter i Rælingen kommune 420 Lading til tjenestebiler  
Skedsmo kommune Utvidelse bysykkelordning i Sykkelbyen Lillestrøm 250 Bysykkel  
Skedsmo kommune Nettverk for innovative og aktive klimakommuner 25 Nettverk ny kommune  
Ski kommune Mobile stativ for sykkelparkering i Ski sentrum 100 Sikker sykkelparkering  
Ski kommune Ladepunkter til kommunale tjenestebiler 600 Lading til tjenestebiler  
Ski kommune Massivtre og plussenergibygg av nye Ski vest skole 200 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Ski kommune Bytte av dieselvarebiler mot biogassvarebiler 194 Biogassvarebil   
Ski kommune Klimavennlig mat i kommunens egen matservering 150 Klimavennlig mat  
Sørum kommune Etablering av hydrogenfyllestasjon i Sørum  150 Energistasjon forprosjekt  
Sørum kommune 56 ladepunkter i Sørum kommune 500 Lading til tjenestebiler  
Ullensaker kommune Strategi for mobilitet og byutvikling i Jessheim 400 Areal- og transportplanlegging
Vestby kommune Garderveien – fra bilvei til sentrumsgate 2300 Sykkeltilrettelegging  
Vestby kommune Elsykkelbibliotek i Vestby 347 Elsykkeldeling  
Ås kommune Øke produksjon og effektivisering av biogass 250 Biogass forprosjekt  
Ås kommune Redusering av transportmengder av slam 250 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Ås kommune Konsekvensutredning av områdeplan 200 Areal- og transportplanlegging
Aust-Agder Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Arendal kommune Klimavennlige arbeidsreiser 185 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Arendal kommune Lån en elsykkel - tilbud til alle i Arendal. REVID 152 Elsykkeldeling  
Arendal kommune Klimavennlig transport - elsykkel til ansatte 184 Elsykkel   
Aust-Agder fylkeskommune Klimavenlige byggematerialer i Tvedestrand vgs. 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Aust-Agder fylkeskommune Veikart Agder 1000 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere
Aust-Agder fylkeskommune Utslippsfri landbruksdrift i naturbruksutdanningen 133 El-hjullaster  
Aust-Agder fylkeskommune Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformål 2450 Elkjøretøy til yrkessjåfør og mekanikerutdannelse Blir ikke gjennomført
Lillesand kommune Ladestasjon for kommunale tjenestebiler 160 Lading til tjenestebiler  
Buskerud Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Buskerud fylkeskommune Ladepunkter for el-biler - Buskerud fylkeskommune 500 Elbilpool  
Drammen Kommune Klimavennlig bylogistikk i Drammen - forprosjekt 240 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Flesberg kommune Flesberg skole 2019 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Flesberg kommune Flesberg Svømmehall 250 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Hurum kommune Sykle til jobben med el-sykkel 176 Elsykkel   
Kongsberg kommunale eiendom KF Vestsiden Ungdomsskole 5000 * Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg   
Ringerike kommune Hverdagssykling i Ringerike 320 Elsykkel + sykkelparkering
Ringerike kommune Strategier for klimavennlig byutvikling 180 Areal- og transportplanlegging
Røyken kommune Reisevaneundersøkelse 252 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Finnmark Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Alta kommune Klimavennlig planlegging av kommunale bygg 500 Prosjektering klimaambisiøse bygg  
Alta kommune Mobilitetstiltak i Alta for redusert bilbruk 126 Prøvekjør el-sykkel + buss
Alta kommune Ladepunkter for kommunale tjenestebiler 180 Lading til tjenestebiler  
Alta kommune Kartlegging av biogasspotensialet i Alta 155 Biogass forprosjekt  
Alta kommune Klimavennlig boligfelt 200 Areal- og transportplanlegging
Finnmark fylkeskommune Anropsstyrte holdeplassanløp 350 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Hedmark Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Elverum kommune Klimavennlige innkjøp og tiltak for Ydalir skole 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Hamar kommune Sykkelhotell Hamar sentrum 750 Sikker sykkelparkering  
Hedmark Trafikk FKF Prøveprosjekt med depotladende elbusser i Hamar        4646 Elbusstesting før anbud  
Kongsvinger kommune Ladepunkter Kongsvinger kommune 175 Lading til tjenestebiler  
Nord-Odal kommune Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen 50 Nettverk   
Ringsaker kommune Forprosjekt Skolevegen Brumunddal 75 Areal- og transportplanlegging
Stor-Elvdal kommune Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal 50 Nettverk   
Sør-Odal kommune Fremtidens skole i Sør-Odal 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Hordaland  Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Askøy kommune Utredning av felles kommunal el-sykkel og bilpark 50 Elbilpool  
Askøy kommune Askøyprogrammet 725 Areal- og transportplanlegging
Askøy kommune Velg sykkel - Askøy 500 Elsykkeldeling + sykkelparkering
Bergen kommune Mobilpunkter på Møhlenpris 1500 Mobilpunkt   
Bergen kommune  Prøvekjøre elsykkel 100 Prøvekjør el-sykkel  
Bergen Kommune  Holen skole 250 Prosjektering klimaambisiøse bygg
Hordaland fylkeskommune Klimapartnere - utrulling til fleire fylke 250 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere  
Lindås kommune Ny Alversund skule med fokus på klima 3500 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Osterøy kommune Konseptanalyse for transport og personreiser 500 Areal- og transportplanlegging
Møre og Romsdal Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Møre og Romsdal fylkeskommune Klima-arbeid på tvers med elevar som drivkraft 300 Holdning og undervisning
Ulstein kommune Nye Ulstein Kyrkje 3000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Ulstein kommune Ladestasjon for elbil og elsykkel 200 Lading til tjenestebiler  
Ulstein kommune Områdeplan for Ulsteinvik - fortettingsstrategi 175 Areal- og transportplanlegging
Ørskog kommune Sunnmørs kommunenes klima- og energi- nettverk 325 Nettverk   
Ørsta kommune Ørsta kommune 790 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Ørsta kommune Mottak av biorest frå biogassanlegg 500 Landbruk  
Ålesund kommune Til fots eller på sykkel i jugendbyen 1800 Sykkeltilrettelegging  
Ålesund kommune Smarte forbindelser 1000 Areal- og transportplanlegging
Nordland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Brønnøy kommune Delutredninger Byplan Brønnøysund 350 Areal- og transportplanlegging
Rana kommune Strategisk partnerskap mellom offentlig og privat  250 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere
Rana kommune Ladepunkter for kommunale tjenestebiler 200 Lading til tjenestebiler
Vågan kommune "Miljøgate" - Sivert Nilsens gate og ny busstrasse 330 Sykkeltilrettelegging
Nord-Trøndelag Prosjektnavn Tilskudd i 1000 kr Type tiltak
Levanger kommune Utvidelse av "Reis smart" 1400 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Nord-Trøndelag fylkeskommune Byanalyse og utvikling av byvekstavtale for «Innhe 965 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Nord-Trøndelag fylkeskommune Kommunene i Nord-Trøndelag skal bidra til at Norge 525 Nettverk   
Steinkjer kommune Ladestasjoner for kommunale biler 200 Lading til tjenestebiler  
Steinkjer kommune Klimasats i landbruket i Steinkjer kommune 210 Tiltak i landbruk forprosjekt
Steinkjer kommune Sykkelstrategi for Steinkjer  150 Areal- og transportplanlegging
Oppland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Gjøvik kommune Pilotprosjekt med førerløs elektrisk buss, Gjøvik 485 Selvkjørende utslippsfri kollektivtrafikk
Gjøvik kommune Etablering av EL-bilpool for ansatte og innbyggere 290 Elbilpool  
Gjøvik kommune Fossilfri anleggsdrift i grisgrendte strøk 950 Fossilfri anleggsplass  
Lillehammer kommune Barneskole og flerbrukshall i massivtre 5000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Oppland fylkeskommune Areal- og transportstrategi for Mjøsregionen 950 Areal- og transportplanlegging
Opplandfylkeskommune KI(c)K – Klimavennlige Innlandskommuner - tilleggs 125 Nettverk tilleggssøknad  
Ringebu kommune 16 semihurtigladepunkter i Ringebu kommune 160 Lading til tjenestebiler  
Sør-Fron kommune Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen 250 Biogass forprosjekt  
Øyer kommune Interntransport i Hafjell 190 Areal- og transportplanlegging
Oslo Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Oslo kommune Utslippsfri autonom kollektivtrafikk på bestilling 7450* Selvkjørende utslippsfri kollektivtrafikk
Oslo kommune Utfasing fossile kjøretøy mot nullutslippskjøretøy 250 Elvarebiler  
Oslo kommune  Klimanøytral avfallstransport i Oslo 250 Utslippsfri godstransport forprosjekt
Oslo kommune FutureBuilt 4 konkurranser om klimavennlige bygg 250 Prosjektering klimaambisiøse bygg
Oslo kommune FutureBuilt Nullutslippsbetong - piloter og marked 3050 Lavutslippsbetong   
Rogaland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Haugesund kommune Eletrisk byferge 250 Forprosjekt utslippsfri ferge
Karmøy kommune Beslutningsgrunnlag for biogass 250 Biogass forprosjekt  
Karmøy kommune 6 ladepunkter i Karmøy kommune 120 Lading til tjenestebiler  
Rogaland fylkeskommune Tilrettelegging for bruk av biogass i Rogaland 250 Biogass forprosjekt  
Rogaland fylkeskommune, regionalplan Reduserte klimautslipp fra massetransport 500 Transportplanlegging  
Rogaland fylkeskommune, regionalplan Sentralt mottaksanlegg for overskuddsmasse 250 Gjenbruk av masser forprosjekt
Sandnes kommune Lokal produksjon av biokull og bioenergi 700 Landbruk  
Sauda Kommune Ladepunkt elbiler Sauda kommune 200 Lading til tjenestebiler  
Sauda Kommune Hele Sauda på sykkel - økt sykkelbruk i kommunen 155 Elsykkeldeling  
Sola kommune Fossilfrie anleggsmaskiner i Park og Gravlund 280 El-gravemaskin Blir ikke gjennomført
Stavanger Kommune Sikker sykkelparkering 750 Sikker sykkelparkering  
Stavanger kommune Ladestasjon Stavanger renovasjon 100 Lading til tjenestebiler  
Stavanger kommune 26 ladepunkter i Stavanger kommune (Levekår) 250 Lading til tjenestebiler  
Stavanger Parkeringsselskap KF Etablering av hurtiglading for drosjenæringen 2080 * Hurtiglader for utslippsfrie drosjer   
Tysvær kommune Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn 100 Nettverk   
Utsira kommune Biogass fra saltvannsbasert landbasert akvakultur 250 Biogass forprosjekt  
Sogn og Fjordane Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Aurland kommune Forprosjekt - Aurland Biogass 250 Biogass forprosjekt  
Eid kommune Ladepunkt i Eid kommune 240 Lading til tjenestebiler  
Gloppen kommune Grøn skule 150 Holdning og undervisning
Jølster kommune Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 125 Nettverk   
Luster kommune Kortreist overskotsmasse blir veg for utsleppsfrie 150 Massedisponering forprosjekt  
Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeskommunalt Hydrogennettverk 100 Nettverk   
Stryn kommune "Stryn aktiv og attraktiv 2030"- klimavenleg areal 320 Areal- og transportplanlegging
Sør-Trøndelag Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Hemne kommune Parallelloppdrag i områdeplanprosess Kyrksæterøra 250 Areal- og transportplanlegging
Hitra kommune Tilrettelegging for elbiler 250 Lading til tjenestebiler  
Rissa kommune Klimasmart skolemat 260 Klimavennlig mat + matsvinn
Sør-Trøndelag fylkeskommune Utviklingskontrakt for hurtigbåt 7500* Løsninger for utslippsfri hurtigbåt
Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag 175 Nettverk   
Trondheim Kommune Fossilfrie tunge kjøretøy i Trondheim kommune 2628 Biogassmaskiner + fyllestasjon
Trondheim Kommune Redusert matsvinn og klimavennlige menyer 438 Klimavennlig mat + matsvinn
Trondheim Kommune Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Trondheim ko 250 Fossilfri anleggsplass forprosjekt
Trondheim Kommune Lokalsenter- og knutepunktutvikling 750 Areal- og transportplanlegging
Trondheim Kommune Granåsen som nullutslippsområde 450 Areal- og transportplanlegging
Trondheim Kommune Klimavennlig tjenestetransport 2150 Lading til tjenestebiler  
Ørland kommune Ørland, kollektivt og sykkel fremfor bil 240 Areal- og transportplanlegging
Telemark Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Bamle kommune Fyllestasjon for biometan i Bamble kommune 2600* Biogass fyllestasjon  
Bø kommune Elsykkeltesting i Sykkelbygda Bø 450 Prøvekjør el-sykkel  
Fyresdal Kommune Bygg i Tre 275 Nettverk   
Hjartdal kommune Sauland nye skule 3500 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Kragerø kommune Bymiljøpakke Kragerø 200 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Kviteseid kommune Urbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrum 900 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Porsgrunn kommune Offentlig fyllestasjon for biometan i Porsgrunn  2600* Biogass fyllestasjon  
Sauherad kommune Ladepunkter for drift i Sauherad kommune 135 Lading til tjenestebiler  
Skien kommune Sykkelparkering Landmannstorget kollektivterminal 200 Sikker sykkelparkering  
Telemark fylkeskommune Ni ladepunkter ved Telemark fylkeskommune 162 Lading til tjenestebiler  
Telemark fylkeskommune Klimanettverk for Telemark  150 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere
Tinn Kommune Atrå barne og ungdomskole 4000 Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg
Troms Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Balsfjord kommune Balsfjord - en klimavennlig industrikommune 600 Areal- og transportplanlegging
Kåfjord kommune  Ladestasjoner for kommunale elbiler 105 Lading til tjenestebiler  
Troms fylkeskommune Reis grønt Troms 250 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Vest-Agder Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Kristiansand kommune Elektrisk renovasjonskjøretøy 2250 Renovasjonsbil  
Kristiansand kommune Fra klimamål til klimavennlig arealbruk 350 Areal- og transportplanlegging
Kristiansand kommune Redusert matsvinn i Kristiansand kommune 323 Matsvinn  
Kristiansand kommune Lade kommunale tjenestebiler 1000 Lading til tjenestebiler  
Kvinesdal Kommune Plan- og næringsnettverk Lister 150 Nettverk   
Kvinesdal Kommune Klima-areal- og transportplanlegging Listerregionen 300 Areal- og transportplanlegging
Lindesnes kommune Klimatiltak på ny flerbrukshall i kommunen 250 Prosjektering klimaambisiøse bygg
Lindesnes kommune Ladepunkter til tjenestebiler i Lindesnes kommune 163 Lading til tjenestebiler  
Mandal kommune Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen 125 Nettverk   
Vestfold Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Horten kommune Fremtidsrettet knutepunkt og utvikling - Horten vest 600 Areal- og transportplanlegging
Nøtterøy kommune Ladepunkter for elbiler (tjenestebiler) 200 Lading til tjenestebiler  
Sande kommune Ladestasjoner for elbiler-formålsbygg/tjenestested 100 Lading til tjenestebiler  
Tønsberg kommune Påfyllingspumpe biogass - person/vare/lastebiler 1954* Biogass fyllestasjon  
Vestfold fylkeskommune Arbeidsreiser med klimakutt i Vestfold 250 Kollektiv/reisevaner   
Vestfold fylkeskommune Fossilfri byggeplass miljøprosjekt nye Horten vgs  2436 Fossilfri anleggsplass  
Vestfold fylkeskommune Knutepunkt - framtidsrettet innovativ persontransp 120 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Vestfold fylkeskommune Veien til "utslippsfrie" drosjer i Vestfold 133 Forprosjekt utslippsfrie drosjer
Østfold Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak  
Askim kommune Sykkeltilrettelegging i Askim 300 Sykkeltilrettelegging  
Askim kommune Ladestasjoner til EL-biler 52 Lading til tjenestebiler  
Halden kommune Avfall fra festivaler og det offentlige rom 250 Avfallshåndtering  
Hvaler kommune Klimavennlig innsamling av avfall i Hvaler Sum ikke avklart
Renovasjonsbil Søknad trukket
Hvaler kommune Ladetilbud for tjenestebiler 180 Lading til tjenestebiler  
Hvaler kommune Synlige el-biler i arbeid på Hvaler 250 Elvarebiler  
Kalnes videregående skole Fossilfri elevtransport og holdningsdannelse 750 Minibusser på el og biogass
Moss kommune Ladepunkter til kommunale tjenestebiler 90 Lading til tjenestebiler  
Moss kommune Bærekraftige menyer 150 Klimavennlig mat  
Sarpsborg Kommune 26 ladepunkter i Sarpsborg kommune 436 Lading til tjenestebiler  
Sarpsborg Kommune Elektriske varebiler for kommunal drift 350 Elvarebiler  
Spydeberg kommune Sykkelhotell ved jernbanestasjonen i Spydeberg 218 Sikker sykkelparkering  
Spydeberg kommune Tronstad - bo smart på bygda 300 Areal- og transportplanlegging
Trøgstad kommune Bedre føre snar, enn etter "by car" 45 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Østfold fylkeskommune Felles innkjøp og deling av klimakompetanse 1000 Innkjøpskompetanse  
Østfold fylkeskommune Mobilitetstrategi i Østfold fase 2 525 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
         
Disponibelt til prosjekter som ikke er avklart 3438    
         
   Sum  150 000    

 * Tilskudd er med forbehold om at tildelingen er i tråd med statsstøtteregelverket. Dette vil bli avklart tidelig høst.

 

Fordeling på type tiltak

Type tiltak

Tilskudd i 1000 kr

Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg

52950

Klimavennlige kjøretøy

32361

Energistasjon transport

12117

Elsykkel og sykkel

12148

Areal- og transportplanlegging

9571

Lading til tjenestebiler

8941

Fossilfri anleggsplass

3636

Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging 

3512

Nettverk

2275

Biogass og deponigass

1655

Mat, matsvinn og avfall

1571

Landbruk

1410

Massedisponering

1150

Klimaarbeid i samarbeid med næringslivet

1000

Innkjøpskompetanse

1000

Klimasamarbeid med næringslivet

650

Holdning og undervisning

490

Kombinerte tiltak

250

Transportplanlegging

250

Disponibelt til ikke avklarte søker

3438

Totalsum

150000

 

Vi tar forbehold om feil i listene.

Sist revidert: 10.10.2017
av: Miljødirektoratet