Webinarer om lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet arrangerer webinarer om lokalt klimaarbeid for kommuner. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

 


Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med foredragsholder og andre deltakere via chat.

Fram mot sommeren 2018 prioriterer vi webinarer om arbeid for å redusere klimagassutslipp. Dersom det er interesse, vil vi også ha webinarer om klimatilpasning når vi setter opp temaer for høsten.

Webinarene avholdes som regel på tirsdager fra kl. 10.00 til 11.00. Vi bruker 30-40 minutter på en eller flere presentasjoner. Resten av tiden kan deltakerne stille spørsmål til innlederne via chat. Alle webinarene blir tatt opp og gjort tilgjengelig via programsiden i etterkant. Webinarene er gratis og åpne for alle, men krever at du registrerer deg for hvert seminar du er interessert i.

Inviter med kollegaer

Vi oppfordrer til å ta med kollegaer til webinarene. Reserver et møterom, inviter andre i organisasjonen som kan ha nytte av webinaret, og koble PC-en til en skjerm – så får flere tilgang på kunnskapen og det kan bli lettere å diskutere ev. oppfølging i egen organisasjon.

Spørsmål på forhånd?

Dersom du har spørsmål du vil at innlederne skal besvare under webinarene, kan du også melde det inn på forhånd ved å sende en e-post til klimasats@miljodir.no. Skriv gjerne "Spørsmål til webinar" i emnefeltet. Da kan du også være med å påvirke innholdet i webinaret.

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene, Livestorm, fungerer aller best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere kan også brukes. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple).

 

Program

Merk: Alle webinarene starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

6. desember 2017: Klimasats på 1-2-3

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og vise vei mot lavutslippssamfunnet. Under webinaret ga vi en rask innføring i det viktigste du bør vite hvis du vil søke støtte i 2018.

 

23. januar 2018: Klimasats-hjelp for kommuner som skal søke i 2018

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, og kolleger, holder en kort innledning om hva som er spesielt viktig når man søker Klimasats-støtte i 2018. Mesteparten av tiden settes av til å svare på spørsmål fra kommunene. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere.

6. februar 2018: Offentlige innkjøp: Eksempler på ambisiøse klimakrav

Odd-Olaf Schei i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Tina Sølvberg, prosjektleder for Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterer eksempler på offentlige innkjøp med ambisiøse klimakrav og hvordan kommunene kan gå fram for å stille ambisiøse klimakrav til innkjøp.

Spesielt egnet for: Ansatte som jobber med innkjøp.

6. mars 2018: Klimavennlig arealplanlegging – muligheter for kommunen

Hva kan kommunen gjøre med klimagassutslipp innenfor rammene av reguleringsbestemmelser og planarbeid? Vi får høre hva Bø kommune og Bergen kommune har gjort, og Fylkesmannen i Vestfold vil si litt om hvordan fylkesmennene vil følge opp kommunene på dette området framover. Temaer er blant annet:

  • Hvordan få de gode klimagrepene inn i planprosessen, helt fra start og som en naturlig del?
  • Hvordan forankre klimaløsningene hos beslutningstakere?
  • Hvordan få til oppfølging av planen?

 

13. mars 2018: Klimabudsjett for kommunen

Klimaetaten i Oslo kommune forteller om deres arbeid med klimabudsjett. Klimabudsjettet er Oslo kommunes viktigste verktøy i gjennomføringen av klimapolitikk og redusere utslippene, og har lik innretning som et ordinært, kommunalt budsjett. Effekten av de de klimagassreduserende tiltakene anslås og summeres, og ansvaret for å gjennomføre enkelttiltak er plassert i de relevante kommunale virksomhetene. Innlegget holdes avklimabudsjettrådgiver Catrin Robertsen. I tillegg vil Miljødirektoratet orientere kort om vårt pågående arbeid med å utvikle lokal klimagass-statistikk og beregningsverktøy for kommunene.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

 

20. mars 2018: Transport - hvordan få ned utslipp fra personbiltransport i kommunen?

Innledninger ved forsker Anders Tønnesen fra Transportøkonomisk institutt, energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl fra Skedsmo kommune og rådgiver Karoline Klavenes fra Levanger kommune.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

 

3. april 2018: Kommunal klimagasstatistikk og beregningsverktøy

Miljødirektoratet utvikler forbedret statistikk over klimagassutslipp i kommunene, samt verktøy som kommunene kan bruke for å regne ut effekten av lokale klimatiltak. Vi vil presentere verktøyene og gi en innføring i hvordan kommunene kan bruke dem. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere.

 

17. april 2018: Innkjøp av ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler

Dette webinaret er spesielt for kommuner som skal etablere ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler. Vi har invitert Elbilforeningen til å holde innlegg, og formålet er å øke bestillerkompetansen til deltakerne, dvs. gi konkrete tips til kommuner som vet at de skal kjøpe inn varer og tjenester for lading av elbiler. F. eks: Hvordan komme i gang med innkjøpet? Kontakttyper, effekt, anleggsbidrag, erfarte kostnader, brannsikkerhet? Miljødirektoratet jobber også med en veiledningspakke for kommuner på dette temaet som vi skal ha klar i forkant av webinaret. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, innkjøpere.

 

8. mai 2018: Barrierer og muligheter for kommunene i deres klimaarbeid

Cicero senter for klimaforskning, Civitas og Vestlandsforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en studie for å analysere potensial og barrierer for lokale klimatiltak. Under webinaret vil forfatterne av rapporten gi praktiske tips om hvordan kommunen kan utnytte tradisjonelle virkemidler mest mulig effektivt, og mulighetene som ligger i gå aktivt inn i omstillingsprosessene i lokalsamfunnet. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

 

22. mai 2018: Klimatiltak i landbruket – hva kan kommunene gjøre?

Vi inviterer kommune(r)/fylkeskommune/fylkesmenn/repr. fra landbrukssektoren for å vise fram konkrete eksempler på hva de har gjort for å bidra til at klimagassutslippene fra lokale landbruksvirksomheter reduseres. Miljødirektoratet stiller også med en rådgiver med kompetanse på klimagassutslipp fra landbruket. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere og planleggere, spesielt innen lokal landbruksforvaltning.

 

5. juni 2018: Bygg: Rehabilitering, arealeffektivitet, sambruk

Det er svært viktig å redusere utslipp fra bygg som allerede er bygget. Under dette webinaret henter vi inn kompetanse på klimavennlig rehabilitering som vil gi råd om hva kommunene kan gjøre med eksisterende bygg for å kutte klimagassutslipp. Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere og mellomledere, ikke minst innen forvaltning av kommunale bygg.

Sist revidert: 20.03.2018
av: Miljødirektoratet