Webinarer om lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet arrangerer webinarer om lokalt klimaarbeid for kommuner. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Webinar-lokale klimatiltak

 


Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med foredragsholder og andre deltakere via chat.

Vår 2019:

Høst 2018:

Tidligere webinarer:

Webinarene avholdes som regel på tirsdager fra kl. 10.00 til 11.00. Vi bruker 30-40 minutter på en eller flere presentasjoner. Resten av tiden kan deltakerne stille spørsmål til innlederne via chat. Alle webinarene blir tatt opp og gjort tilgjengelig via programsiden i etterkant. Webinarene er gratis og åpne for alle, men krever at du registrerer deg for hvert seminar du er interessert i.

Inviter med kollegaer

Vi oppfordrer til å ta med kollegaer til webinarene. Reserver et møterom, inviter andre i organisasjonen som kan ha nytte av webinaret, og koble PC-en til en skjerm – så får flere tilgang på kunnskapen og det kan bli lettere å diskutere ev. oppfølging i egen organisasjon.

Spørsmål på forhånd?

Dersom du har spørsmål du vil at innlederne skal besvare under webinarene, kan du også melde det inn på forhånd ved å sende en e-post til klimasats@miljodir.no. Skriv gjerne "Spørsmål til webinar" i emnefeltet. Da kan du også være med å påvirke innholdet i webinaret.

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene, Livestorm, fungerer aller best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere kan også brukes. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple).

 

Program våren 2019

Merk: Alle webinarene starter kl. 10.00 og varer 45–60 min.

15. januar: Hvordan bestille et klimavennlig bygg?

Her får du konkrete tips og råd for å kartlegge klimavennlige løsninger allerede i idéfasen for byggeprosjektet av:

 • Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn byggallianse, innleder om hvordan en kommune kan jobbe for å kartlegge, bestille og etterhvert dokumentere klimavennlige løsninger i sine byggeprosjekter.
 • Kristin Borander, prosjektleder ved Flesberg skole, forteller om byggingen av skolebygg, flerbrukshall og svømmehall med mer enn 50 prosent utslippskutt i forhold til referansebygg.
 • Ole Christian Østreng, miljørådgiver fra Aurskog-Høland kommune, innleder om hvordan kommunen jobber med tidlig kartlegging av klimatiltak for nybygg.

29. januar: Nye statlige planretningslinjer for klimatilpasning – praktisk og rettslig betydning for kommunal planlegging

Eivind Junker, postdoktor ved NTNU, går gjennom retningslinjene og hvilke praktiske og rettslige følger dette har for kommunene, supplert med informasjon fra Marit Hepsø i Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er med for å svare på spørsmål.

12. februar: Lokale biogassprosjekter

Tirsdag 12. februar kl. 10.00 - 11.00 var det webinar om biogassprosjekter. Hvilke muligheter har kommunene, og hva er de viktigste erfaringene fra de som har gjennomført tiltak? Innledninger fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Biogass Oslofjord og Horten kommune.

5. mars: Klimaendringer og forurensning

Nyere forskning viser at klimaendringene både kan øke spredningen og forsterke effekten av miljøgifter. Hva kan kommunene gjøre for å hindre spredning av miljøgifter fra lokale kilder?

 • Torunn G. Hønsi, forsker og prosjektleder for Toksklim, innleder om kartlegging av forurenset grunn og implikasjoner av klimaendringer for risikovurdering og nødvendige tiltak i kommunene.
 • Elisabeth Sjødahl, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, forteller om Kjørbekkprosjektet i Skien – fra avfallsdeponi til landskap.

Meld deg på webinaret her.

19. mars: Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Areal- og transportplanen er blant de viktigste verktøyene kommunen har for å planlegge langsiktige lokale klimatiltak. I webinaret får du tips og råd til hvordan dette verktøyet kan brukes effektivt.

 • Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør i Ferd, innleder om grønn mobilitet på Billingstad i Asker – et samarbeid mellom kommune og næringsliv.
 • Marthe Torset, planrådgiver i Lillehammer kommune, innleder om klimavennlig utvikling og utbygging av bydel Nord på Lillehammer.
 • Daniel Høgtun, planlegger i Lyngen kommune, innleder om "5-minuttersbygda" – gang- og sykkeltiltak og trafikkavbøtende tiltak i Lyngen.

Meld deg på webinaret her. 

2. april: Utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk

Webinaret tar utgangspunkt i ny klimagasstatistikk. Denne er kommunefordelt, og er et svært nyttig verktøy for planlegging og kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag.

 • Vilde Fluge Lillesund fra Miljødirektoratet gir en innføring i hvordan kommunene kan anvende statistikken og regne ut effekten av lokale klimatiltak

Det settes av god tid til spørsmål etter innledningen.

Meld deg på webinaret her.

23. april: Ny kommunefordelt klimagasstatistikk – med vekt på utslipp fra vei

Miljødirektoratet har lansert ny kommunefordelt klimagasstatistikk på nye nettsider. Utslipp fra veitrafikk beregnes nå ved bruk av en ny modell: NERVE. Miljødirektoratet gir en introduksjon til det nye innholdet, og Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) kommer for å gi oss en innføring i modellen og hvordan du skal tolke resultatene for din kommune.

 • Anne Zimmer Jacobsen fra Miljødirektoratet holder en innledning om den nye statistikken
 • Torleif Weydahl fra NILU gir oss en innføring i utslippsberegningene for veitrafikk

Meld deg på webinaret her.

30. april: Bli oppdatert på kommunerelevant klimaforskning

 • Program kommer

14. mai: Klimasmarte innkjøp

 • Program kommer

28. mai: Klimatilpasning – helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene

 • Program kommer

 

 

Program høst 2018

Merk: Alle webinarene starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

21. august: Oljefyring blir forbudt - hva er kommunenes ansvar?

Om halvannet år, i januar 2020, blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming. Kommunene skal følge opp at forbudet overholdes. Under dette webinaret vil Miljødirektoratet innlede om forskriften, Enova viser fram sine støtteordninger og Oslo kommune forteller om hvordan de har jobbet for å fase ut oljefyring.

 

11. september: Kost-nytte-analyse av klimatilpasningstiltak langs veier

Vi får presentasjon av et kost- og nytteverktøy for vurdering av overvannstiltak i urbane områder. Multiconsult har på oppdrag fra Oslo kommune justert et kost-nytte-verktøy utviklet for NVE slik at det er spisset til bruk i urbane områder. I rapporten brukes verktøyet til å modellere hvordan bruk av veier som flomvei kombinert med tiltak som grunne rør under vei og kantvegetasjon kan redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. De har beregnet kostnader og nytteverdi, basert blant annet på skadedata fra forsikringsselskapene.

Nils Roar Sælthun i Multiconsult vil holde en innledende presentasjon, og Oslo kommune vil være tilstede å svare på spørsmål sammen med konsulentene. Vi setter av god tid til spørsmål og svar.


25. september: Elsykler som klimatiltak

Gjennom blant annet kommuneplaner og regionale areal- og transportplaner har mange kommuner og fylker satt konkrete mål om å redusere bilbruk og få folk over på miljøvennlige transportalternativer. Men hvilke tiltak er mest effektive for å nå dette målet?

I webinaret ser vi nærmere på elsykkeltiltak i tre kommuner med ulike innfallsvinkler for å nå det samme målet.

 • Bjørnar Kruse, miljørådgiver i Gjøvik kommune, innleder om utlån av elsykler til innbyggerne.
 • Guri Bugge fra Østfold fylkeskommune snakker om hvordan de bruker bibliotekene som sentre for utlån av sykler.
 • Elisabeth Kolrud fra Asker kommune forteller om elsykler til henting og levering i barnehagen.

 

 

16. oktober: Klimavennlig mat og menyer, og matsvinn

Flere kommuner gjennomfører tiltak knyttet til matsvinn og klimavennlig mat både internt i egne virksomheter og overfor innbyggere og næringslivet.

I dette webinaret får du konkrete tips til tiltak og råd om hvordan de kan gjennomføres på en god måte.

 • Miljørådgiver Liv Heide innleder om prosjektet "Klimasmart skolemåltid" i Indre Fosen kommune.
 • Sven Moe Bjørnson, faggruppeleder gjenvinning, innleder om Asker kommunes arbeid for å redusere matsvinn gjennom prosjektet "MatVinn".

Det settes av god tid til spørsmål.

I forbindelse med webinaret lanseres en veileder fra Miljødirektoratet. I veilederen finnes konkrete råd og tips for hvordan du kan gjennomføre tiltak knyttet til matsvinn og klimavennlig mat i din kommune.

Send gjerne inn spørsmål til innlederne i forkant, til klimasats@miljodir.no. Samme e-postadresse brukes om dere har spørsmål om webinarene til Miljødirektoratet.

23. oktober: Klimakommunikasjon – hvordan bruke kommunikasjon effektivt?

Hvordan kan man snakke om klimatiltak på en måte som virker engasjerende og lystbetont? Flere kommuner og fylkeskommuner legger etter hvert mer vekt på hvordan de kommuniserer både internt og ut mot innbyggerne. Målet er å skape forståelse for- og oppslutning om klimaarbeidet.

 • Merete Agerbak Jensen, kommunikasjonsdirektør ved Klimaetaten, innleder om hvordan de bruker målrettet klimakommunikasjon overfor innbyggerne i Oslo kommune.
 • Klima- og miljørådgiver Ragnhild Hammer forteller om hvordan de har skapt større oppslutning om klimaarbeid i Arendal kommune.

13. november: Fossil- og utslippsfrie byggeplasser

OBS- ny dato: Flyttet fra 30. oktober til 13. november.

Den største andelen av klimagassutslipp fra kommunesektoren stammer fra transport og bygg. På byggeplasser har det tradisjonelt vært hentet mest energi fra fossilt brennstoff som diesel og propan. Men bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer. Kommuner og fylkeskommuner er store byggherrer og kan påvirke leverandørsiden ved etterspørre utslippsfrie løsninger.

 • Prosjektleder i program for leverandørutvikling/NHO, Hilde Sætertrø, innleder om hvilke muligheter kommunene har til å etterspørre løsninger og stille krav til markedet. Dette eksemplifiseres ved konkrete, pågående prosjekter fra kommuner i Trøndelagsregionen.
 • Øyvind Trygstad, Vestfold fylkeskommune, forteller om arbeidet med nye Horten videregående. Med fossilfri byggeplass og testing av utslippsfrie anleggsmaskiner bygger de en stor videregående skole til en lavere kostnad enn i et tradisjonelt byggeprosjekt.  

Det settes av god tid til spørsmål.

I forbindelse med webinaret lanseres en veileder fra Miljødirektoratet. I veilederen finnes konkrete råd og tips for hvordan du kan gjennomføre tiltak knyttet fossil- og utslippsfrie byggeplasser i din kommune eller i ditt fylke.

Send gjerne inn spørsmål til innlederne i forkant, til klimasats@miljodir.no. Samme e-postadresse brukes om dere har spørsmål om webinarene til Miljødirektoratet.

6. november: Klimatilpasning: Klimaprofilene for norske fylker – hvordan kan kommunene bruke disse?

Norsk klimaservicesenter (KSS) har laget såkalte klimaprofiler for alle fylker. Disse gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer.

Klimaprofilene gir et kunnskapsgrunnlag om klimautfordringer for overordnet planlegging. Under dette webinaret vil Klimaservicesenteret vise fram hvordan kommunene kan bruke disse profilene i sin planlegging.

 • Irene Brox Nilsen, NVE og Norsk klimaservicesenter (KSS) innleder.
 • Hege Hisdal (NVE og Norsk klimaservicesenter) er med og svarer på spørsmål.

 

20. november: Hjelp til kommuner som vil søke Klimasats-støtte i 2019

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil gjennomføre lokale klimatiltak. I dette webinaret får du en rask innføring i det viktigste du bør vite hvis du vil søke støtte i 2019.

 • Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, innleder. Det settes av god tid til spørsmål etter innledningen.

Send gjerne inn spørsmål til innlederne i forkant, til klimasats@miljodir.no. Samme e-postadresse brukes om dere har spørsmål om webinarene til Miljødirektoratet.

11. desember: Klimatiltak i små kommuner. Hva er det mulig å få til? 

Hvilke tiltak for å redusere klimagassutslipp er det mulig og smart å realisere i mindre kommuner? I webinaret får du se korte presentasjoner fra kommuner i ulike deler av landet. Felles for dem er at de har realisert vellykkede klimatiltak innenfor rammene av et vanlig kommunebudsjett og uten å ha et stort fagmiljø å støtte seg på.

 • Transport: Lars Pleym Ludvigsen, kommunalsjef for omsorg i Vestvågøy kommune, innleder om etableringen av ladepunkter til tjenestebiler i helse- og omsorgstjenesten i Vestvågøy.
 • Innkjøp: Øystein Peder Solevåg forteller om anskaffelsen av avfallsdunker i bioplast til øykommunen Sandøy i Møre og Romsdal. Solevåg er daglig leder i Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap.
 • Byggeleder Leif Arne Rasmussen forteller om Hjartdal kommunes erfaringer med planlegging og bygging av et klimavennlige skolebygg i massivtre.

 

 

 


Tidligere webinarer

6. desember 2017: Klimasats på 1-2-3

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og vise vei mot lavutslippssamfunnet. Under webinaret ga vi en rask innføring i det viktigste du bør vite hvis du vil søke støtte i 2018.

 

23. januar 2018: Klimasats-hjelp for kommuner som skal søke i 2018

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, og kolleger, holder en kort innledning om hva som er spesielt viktig når man søker Klimasats-støtte i 2018. Mesteparten av tiden settes av til å svare på spørsmål fra kommunene. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere.

6. februar 2018: Offentlige innkjøp: Eksempler på ambisiøse klimakrav

Odd-Olaf Schei i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Tina Sølvberg, prosjektleder for Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterer eksempler på offentlige innkjøp med ambisiøse klimakrav og hvordan kommunene kan gå fram for å stille ambisiøse klimakrav til innkjøp.

Spesielt egnet for: Ansatte som jobber med innkjøp.

6. mars 2018: Klimavennlig arealplanlegging – muligheter for kommunen

Hva kan kommunen gjøre med klimagassutslipp innenfor rammene av reguleringsbestemmelser og planarbeid? Vi får høre hva Bø kommune og Bergen kommune har gjort, og Fylkesmannen i Vestfold vil si litt om hvordan fylkesmennene vil følge opp kommunene på dette området framover. Temaer er blant annet:

 • Hvordan få de gode klimagrepene inn i planprosessen, helt fra start og som en naturlig del?
 • Hvordan forankre klimaløsningene hos beslutningstakere?
 • Hvordan få til oppfølging av planen?

 

13. mars 2018: Klimabudsjett for kommunen

Klimaetaten i Oslo kommune forteller om deres arbeid med klimabudsjett. Klimabudsjettet er Oslo kommunes viktigste verktøy i gjennomføringen av klimapolitikk og redusere utslippene, og har lik innretning som et ordinært, kommunalt budsjett. Effekten av de de klimagassreduserende tiltakene anslås og summeres, og ansvaret for å gjennomføre enkelttiltak er plassert i de relevante kommunale virksomhetene. Innlegget holdes avklimabudsjettrådgiver Catrin Robertsen. I tillegg vil Miljødirektoratet orientere kort om vårt pågående arbeid med å utvikle lokal klimagass-statistikk og beregningsverktøy for kommunene.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

 

20. mars 2018: Transport - hvordan få ned utslipp fra personbiltransport i kommunen?

Innledninger ved forsker Anders Tønnesen fra Transportøkonomisk institutt, energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl fra Skedsmo kommune og rådgiver Karoline Klavenes fra Levanger kommune.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

Tirsdag 17. april 2018: Innkjøp av ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler

Dette webinaret er spesielt for kommuner som skal etablere ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler. Vi har invitert Elbilforeningen til å holde innlegg, og formålet er å øke bestillerkompetansen til deltakerne, dvs. gi konkrete tips til kommuner som vet at de skal kjøpe inn varer og tjenester for lading av elbiler. F. eks: Hvordan komme i gang med innkjøpet? Kontakttyper, effekt, anleggsbidrag, erfarte kostnader, brannsikkerhet? Miljødirektoratet jobber også med en veiledningspakke for kommuner på dette temaet som vi skal ha klar i forkant av webinaret. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, innkjøpere.

Torsdag 26. april 2018: Kommunal klimagasstatistikk og beregningsverktøy

Miljødirektoratet har utviklet forbedret statistikk over klimagassutslipp i kommunene, samt verktøy som kommunene kan bruke for å regne ut effekten av lokale klimatiltak. Vi vil presentere verktøyene og gi en innføring i hvordan kommunene kan bruke dem. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere.

 

Tirsdag 8. mai 2018: Barrierer og muligheter for kommunene i deres klimaarbeid

Cicero senter for klimaforskning, Civitas og Vestlandsforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en studie for å analysere potensial og barrierer for lokale klimatiltak. Under webinaret ga Hege Westskog i Cicero og Eivind Selvig i Civitas en innføring i rapporten, og diskuterte hvordan kommunen kan utnytte tradisjonelle virkemidler mest mulig effektivt og mulighetene som ligger i gå aktivt inn i omstillingsprosessene i lokalsamfunnet.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

 

Tirsdag 22. mai 2018: Klimatiltak i landbruket – hva kan kommunene gjøre?

Felles for de fleste effektive klimatiltakene i landbruket er at de må iverksettes på gårdsnivå. Hvordan kan kommunen bidra til at dette skjer? Tony Barman, prosjektleder i Klimasmart landbruk, innleder om utviklingstrekk i næringen og hvordan kommunene kan få til resultater i samarbeid med lokale gårdbrukere. Charlotte Forsberg fra Østfold fylkeskommune gir eksempler på lokale tiltak i Østfold og erfaringer med å jobbe praktisk med klimatiltak i landbruket. Tove Hatling Jystad fra Mære landbruksskole forteller om deres tette samarbeid med Steinkjer kommune for å bistå lokale gårdbrukere. Miljødirektoratet stiller også med en rådgiver med kompetanse på klimagassutslipp fra landbruket som er med å svarer på spørsmål.

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere og planleggere, spesielt innen lokal landbruksforvaltning.

 

Tirsdag 5. juni 2018: Bygg: Rehabilitering, arealeffektivitet, sambruk

Klimavennlige nybygg får mye oppmerksomhet. De største klimagevinstene ligger imidlertid i å redusere utslipp fra bygg som allerede er bygget. I dette webinaret ser vi nærmere på hva kommunene kan gjøre med eksisterende bygg. Ulla Hahn fra FutureBuilt innleder om muligheter og utviklingstrekk som er relevante for kommunene. Tarjei Gjelstad, ordfører i Kviteseid forteller om deres prosjekt med klimavennlig rehabilitering av Kviteseid skule. Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak gir tips til kommunene for ombruk ved byggeprosjekter. 

Spesielt egnet for: Saksbehandlere og mellomledere, ikke minst innen forvaltning av kommunale bygg.

Sist revidert: 19.02.2019
av: Miljødirektoratet