Webinarer om lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet arrangerer webinarer om lokalt klimaarbeid for kommuner. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Webinar-lokale klimatiltak

Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med foredragsholder og andre deltakere via chat.

Høst 2019

Tidligere webinarer

Vår 2019

Høst 2018

Vår 2018

Webinarene avholdes som regel på tirsdager fra kl. 10.00 til 11.00. Vi bruker 30-40 minutter på en eller flere presentasjoner. Resten av tiden kan deltakerne stille spørsmål til innlederne via chat. Alle webinarene blir tatt opp og gjort tilgjengelig via programsiden i etterkant. Webinarene er gratis og åpne for alle, men krever at du registrerer deg for hvert seminar du er interessert i.

Inviter med kollegaer

Vi oppfordrer til å ta med kollegaer til webinarene. Reserver et møterom, inviter andre i organisasjonen som kan ha nytte av webinaret, og koble PC-en til en skjerm – så får flere tilgang på kunnskapen og det kan bli lettere å diskutere ev. oppfølging i egen organisasjon.

Spørsmål på forhånd?

Dersom du har spørsmål du vil at innlederne skal besvare under webinarene, kan du også melde det inn på forhånd ved å sende en e-post til klimasats@miljodir.no. Skriv gjerne "Spørsmål til webinar" i emnefeltet. Da kan du også være med å påvirke innholdet i webinaret.

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene, Livestorm, fungerer aller best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere kan også brukes. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple).

Program høst 2019

27. august: Hvordan redusere plast i kommunens virksomhet?

To av verdens største miljøproblemer – forsøplingen av verdenshavene og global oppvarming – har sitt utspring fra samme kilde: forbruk av fossil olje og gass. Plast og klima er to sider av samme sak. Vi spør hvordan kommunene, som store innkjøpere, kan bidra til å redusere plastbruken?

Webinaret passer blant annet for ansatte i innkjøpsavdelinger og for ansatte som jobber med klima- og miljøspørsmål. Innledere:

Elisabeth Sandnes, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), presenterer Difis veileder med tips og råd til hvordan kommuner kan redusere plastforbruket.

Synnøve Fagerhaug Dalen, prosjektleder, forteller om Oslo kommunes plastprosjekt.

Hanna Tangvald, miljø- og landbrukssjef i Fredrikstad kommune, deler erfaringer fra kommunens plastprosjekt.

17. september: Klimarisiko – hva kan du gjøre i din kommune?

Mange kommuner har allerede erfart at klimaendringer setter sitt preg på lokalsamfunnet. Fremover vil det bli større behov for å vurdere ulike former for klimarisiko når kommunene skal lage planer og fatte beslutninger.

Anne Jortveit, prosjektleder i Norsk Klimastiftelse, innleder om hvilke utfordringer kommunene står overfor og hvordan de kan håndteres på en god måte.  

 Torunn Brånå, fagansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken, forteller om hvorfor Kommunalbanken har klimarisiko som et satsingsområde.

Stein Arne Andreassen, fagdirektør klima og klimatilpasning hos fylkesmannen i Trøndelag, gir praktiske eksempler fra arbeidet med klimarisiko i Trøndelagskommunene.

 1. oktober: Slik skaper du engasjement for lokalt klimaarbeid

Hvordan kan kommuner skape engasjement lokalt om klima og bærekraft? Hør Astrid Arnslett, fungerende kommunikasjonsdirektør i Cicero, fortelle om hva forskning og praksis sier om saken. I deler Lars Eivind Bjørnstad, prosjektleder i bydel Bjerke, erfaringer om hvordan de har engasjert og fått med seg fikk med befolkningen på en bærekraftig byutvikling midt i Groruddalen i Oslo.

8. oktober: Klimatilpasning - hvordan ta vare på biologisk mangfold i kommunen?

Biologisk mangfold er et begrep som beskriver mangfoldet av levende organismer – planter, dyr og mikroorganismer – og deres leveområder. Naturmangfoldet i kommunene påvirkes blant annet av endret arealbruk og oppdeling av artenes leveområder.

Bård Bredesen, naturforvalter ved Bymiljøetaten i Oslo kommune, innleder om hvorfor det er sentralt å bevare artsmangfold og hvordan kommunene kan ta tak i dette lokalt.  

 Tonje Rundbråten, kommuneplanlegger i Nedre Eiker kommune, måtte melde frafall, men vi har fått presentasjonen sun skulle ha holdt om deres pilotprosjekt med bekjempelse av fremmede arter.

22. oktober: Slik planlegger du et klimavennlig byggeprosjekt i din kommune

Det er mange fordeler ved å gjennomføre gode utredninger tidlig i et byggeprosjekt. Fornybare materialer og energieffektive løsninger i kommunale bygg, er svært effektive klimatiltak, og kan gi direkte kutt i kommunens utslipp. Byggeprosjektet kan også bli vesentlig billigere når klimatiltak planlegges inn helt fra skissestadiet.

Det kan imidlertid være krevende å vite hvor man starter når kommunen skal igangsette et byggeprosjekt. I dette webinaret får du "starthjelp", en oversikt over de mest relevante virkemidlene og eksempler fra kommuner som har gjennomført dette allerede.

I løpet av webinaret får du gode råd om blant annet materialvalg, effektive energiløsninger og utforming av anbudsdokumenter til byggeprosjektet.

Innledere:

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn byggallianse, innleder om hvilke muligheter kommunene har og hvordan man kan stille krav som byggherre.

Rune Stene, daglig leder i Acusto og leder av Powerhouse-samarbeidet, innleder om blant annet materialbruk, valg av entrepriser og konsepter for klimavennlige bygg.

5. november: Klimatilpasning – ny sjekkliste for bygg fra Klima 2050

Klimaendringer fører blant annet til økt nedbør i flere deler av landet. Dette øker behovet for klimatilpasning av bygninger. Klima 2050 har utarbeidet en sjekkliste som beskriver hvordan man kan gå fram i de ulike byggefasene – fra idé til ferdig bygg. En klimatilpasset bygning blir planlagt, prosjektert og utført for å motstå ulike typer av ytre klimapåkjenning – fra nedbør til snølast, vind, solstråling, temperatur og flomvann – gjennom hele sin tiltenkte levetid.

Innledere:

Edvard Sivertsen, seniorforsker ved Sintef, innleder om sjekklisten for bygg og hvorfor dette er relevant for kommunesektoren fremover.

Ellen Marie Strømø, koordinator for klimatilpasning i Trondheim kommune, innleder om hvordan de jobbet med klimatilpasning av det nye helse- og velferdssenteret i Klæbu.

19. november: Hvordan bruke enkle IKT-verktøy for å redusere lokale utslipp?

Alle offentlige virksomheter skifter ut PC-er og nettbrett med jevne mellomrom. I webinaret får du tips til hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig og økonomisk gunstig måte.

Det finnes et vell av løsninger for å gjennomføre digitale møter. Likevel opplever mange at det er en høy terskel for å ta dem i bruk. I webinaret får du hjelp til å sortere ut de løsningene som er mest relevante og brukervennlige for kommunal virksomhet. Å bytte ut fysiske møter med digitale møteplasser er en enkel måte å spare både tid, penger og, ikke minst, utslipp fra transport.

Sara Fossen Sinnathamby, seniorrådgiver ved Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) innleder om hvordan virksomheter kan stille krav for å oppnå bærekraftig IT-utstyr. Difi har nylig utviklet et kriteriesett for innkjøp av pc og nettbrett.

Espen Larsen fra Miljødirektoratet forteller om erfaringer med webinar og skype-møter

Tips til tekniske løsninger som fungerer bra, og hvordan man best kan gjennomføre digitale møter som er driftssikre og brukervennlige. Ved Rune Salamonsen i Miljødirektoratet.

3. desember: Slik søker du støtte fra Klimasats og Enova i 2020

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil gjennomføre lokale klimatiltak. I dette webinaret får du en rask innføring i det viktigste du bør vite hvis du vil søke støtte i 2020.

Enova har en rekke støtteordninger for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gjennomføre ulike klima- og miljøtiltak. I webinaret får du en oversikt over hvilke ordninger som finnes, hvordan de skiller seg fra hverandre og hvordan støtte fra henholdsvis Klimasats og Enova kan sees i sammenheng og forsterke hverandre.

Webinaret passer for saksbehandlere som jobber med klima og miljø i kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til folkevalgte som ønsker å fremme lokalt klimaarbeid.

Innledere:

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, innleder om hva det er lurt å tenke på når du utformer søknaden og hva som er prioriterte prosjektområder for støtte fra Klimasats i 2020.

Guro Watten Furu fra Enova innleder om deres støtteordninger som er interessante for kommunene.

10. desember: Hvordan redusere matsvinn i dine virksomheter?

Det kastes årlig store mengder mat både i private husholdninger og i virksomheter. Mye av dette kan unngås ved enkle grep, og i tillegg til en positiv klimaeffekt er det mulig å både spare penger og få bedre kvalitet på maten.

I webinaret presenteres erfaringer fra kommuner og virksomheter som har kartlagt og redusert andelen matsvinn. Det legges på vekt på konkrete råd til kommuner som ønsker å ta tak i dette lokalt.

Meld deg på webinaret her

Innledere: 

 • Viktoria Stokke fra Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), innleder om Difis verktøy for kommuner som ønsker å redusere matsvinn i egen virksomhet.
 • Erik Vold, prosjektleder for Kutt Matsvinn 2020, gir praktiske råd til hvordan man kan kutte matsvinn i kommunale kjøkken og kantiner.
 • Elin Brathagen, prosjektleder i Bærum kommune, forteller om hvordan kommunen har gått frem for å kartlegge og redusere matsvinn.

 

Opptak, våren 2019

15. januar: Hvordan bestille et klimavennlig bygg?

Her får du konkrete tips og råd for å kartlegge klimavennlige løsninger allerede i idéfasen for byggeprosjektet av:

 • Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn byggallianse, innleder om hvordan en kommune kan jobbe for å kartlegge, bestille og etterhvert dokumentere klimavennlige løsninger i sine byggeprosjekter.
 • Kristin Borander, prosjektleder ved Flesberg skole, forteller om byggingen av skolebygg, flerbrukshall og svømmehall med mer enn 50 prosent utslippskutt i forhold til referansebygg.
 • Ole Christian Østreng, miljørådgiver fra Aurskog-Høland kommune, innleder om hvordan kommunen jobber med tidlig kartlegging av klimatiltak for nybygg.

29. januar: Nye statlige planretningslinjer for klimatilpasning – praktisk og rettslig betydning for kommunal planlegging

Eivind Junker, postdoktor ved NTNU, går gjennom retningslinjene og hvilke praktiske og rettslige følger dette har for kommunene, supplert med informasjon fra Marit Hepsø i Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er med for å svare på spørsmål.

12. februar: Lokale biogassprosjekter

Tirsdag 12. februar kl. 10.00 - 11.00 var det webinar om biogassprosjekter. Hvilke muligheter har kommunene, og hva er de viktigste erfaringene fra de som har gjennomført tiltak? Innledninger fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Biogass Oslofjord og Horten kommune.

5. mars: Klimaendringer og grunnforurensning

Nyere forskning viser at klimaendringene både kan øke spredningen og forsterke effekten av miljøgifter. Hva kan kommunene gjøre for å hindre spredning av miljøgifter fra lokale kilder? Torunn G. Hønsi, forsker og prosjektleder for Toksklim, innleder om kartlegging av forurenset grunn og implikasjoner av klimaendringer for risikovurdering og nødvendige tiltak i kommunene. Elisabeth Sjødahl, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, forteller om Kjørbekk-prosjektet i Skien – fra avfallsdeponi til landskap.

14. mars: Ny klimagasstatistikk for kommunene

Lurer du på hvordan utviklingen av klimagasser er din kommune? Hvor mye som kommer fra veitrafikk? Eller klimakonsekvensen av å rydde skog for å bygge hus? Nå får kommunene oppdaterte verktøy til arbeidet med å redusere utslippene lokalt.

Med den nye statistikken til Miljødirektoratet kan kommunene enkelt få oversikt over hva som bidrar til klimagassutslipp i kommunene, hvor store utslippene er og hvordan utviklingen går. Dette er kunnskap alle kommuner trenger. Vi har også laget en ny nettside hvor du kan se virkningene av å endre arealbruken i kommunen, for eksempel fra skog til utbygd areal, og en beregningsmal som gjør at du kan regne ut klimaeffekten av konkrete arealbruksendringer.

De nye nettsidene lanseres i dag. Under dette webinaret vil Miljødirektoratet presentere nettsidene i grove trekk, og fortelle hva som er nytt i forhold til tidligere kommunefordelt klimagasstatistikk.

I april blir det to webinarer hvor vi gir praktisk opplæring i bruk av tjenesten.

19. mars: Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Areal- og transportplanen er blant de viktigste verktøyene kommunen har for å planlegge langsiktige lokale klimatiltak. I webinaret får du tips og råd til hvordan dette verktøyet kan brukes effektivt. Innledninger ved:

Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør i Ferd, om grønn mobilitet på Billingstad i Asker – et samarbeid mellom kommune og næringsliv.

Marthe Torset, planrådgiver i Lillehammer kommune, om klimavennlig utvikling og utbygging av bydel Nord på Lillehammer.

Daniel Høgtun, planlegger i Lyngen kommune, om "5-minuttersbygda" – gang- og sykkeltiltak og trafikkavbøtende tiltak i Lyngen.

 

2. april: Lær om utslipp og opptak fra arealbruk og arealbruksendringer i din kommune

Miljødirektoratet har nylig lansert et nytt regnskap for utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk i kommuner.

I dette webinaret gir vi deg en veiledning i hvordan du skal forstå informasjonen på de nye nettsidene, og informasjon om hvorfor denne kunnskapen er viktig i kommunenes arbeid med å redusere utslipp og øke opptak av klimagasser.

Det gis også opplæring i hvordan du kan bruke vår beregningsmal for å regne ut klimaeffekten av konkrete arealbruksendringer i din kommune. Vilde Fluge Lillesund fra Miljødirektoratet gir en veiledning for bruk av de nye nettsidene.

 

23. april: Ny kommunefordelt klimagasstatistikk – med vekt på utslipp fra vei

14. mars ble det lansert ny kommunefordelt klimagasstatistikk. I dette webinaret får du lære mer om innholdet i statistikken, og hvordan det skiller seg fra betaversjonen.

Vi viser frem de nye nettsidene, før vi går mer i dybden på utslipp fra veitrafikk. Utslipp fra veitrafikk beregnes nå ved bruk av en ny modell, som gjør at du kan få en del spennende informasjon om forhold i din kommune, slik som andel kjøring med elbil eller gjennomfartstrafikk.

Marie Kathrine Rasch fra Miljødirektoratet holder en innledning om den nye statistikken.

Torleif Weydahl fra NILU gir oss en innføring i den nye modellen for veitrafikk, og dens styrker og svakheter.

 

30. april: Bli oppdatert på forskning for lokalt klimaarbeid

Webinaret gir deg innblikk i forskning som er relevant for planlegging og beslutningsgrunnlag i kommunenes klimaarbeid.

 • Helene Amundsen , forsker ved Cicero, gir en oversikt over forskning som det er både nyttig og viktig at saksbehandlere og lokalt folkevalgte er kjent med. Amundsen har nylig reist rundt i en rekke kommuner i ulike deler av landet for å finne ut hvor skoen trykker for å komme videre i det lokale klimaarbeidet.
 • Marianne Knapskog, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), innleder om blant annet utslipp fra transport i kommunene og effekten av bygdepakker/bypakker.

14. mai: Klimasmarte innkjøp i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner er store innkjøpere av varer og tjenester. Smarte anskaffelser kan føre til betydelige lokale klimagevinster fremover. Tydelige krav og ønsker i offentlige anbud, og innkjøpssamarbeid på tvers av kommuner, kan både påvirke og endre markedet.

I webinaret får du praktiske tips og råd om hvordan din kommune kan gjøre klimasmarte innkjøp. Innledere:

Difi v/ Sara Fossen Sinnathamby – om kommunenes muligheter, med eksempler fra ulike deler av kommunal virksomhet

Klima Østfold v/ Erik Gathen Berg, prosjektleder – innkjøp av klimaløsninger – kjøretøy og transportintensive varer og tjenester i kommuner

Hordaland fylkeskommune v/ Sølve Dag Sondbø, klima- og naturressurssjef – om klimasmarte innkjøp i Hordaland

28. mai: Helhetlig ROS og areal-ROS - hva er forskjellen og hva brukes når?

Kommunene har en helt sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. De skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et ansvar for å beskytte befolkningen. Flere lover gir kommunene plikt til å gjennomføre ROS-analyser.

Dette webinaret gir en oversikt over lovverk og krav, hvilke ROS-analyser som skal brukes når, og hva som er forskjeller og likheter mellom disse. Guro Andersen, seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) innleder sammen med kollega og utredningsleder i DSB, Cathrine Andersen.

Opptak, høsten 2018

21. august: Oljefyring blir forbudt - hva er kommunenes ansvar?

Om halvannet år, i januar 2020, blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming. Kommunene skal følge opp at forbudet overholdes. Under dette webinaret vil Miljødirektoratet innlede om forskriften, Enova viser fram sine støtteordninger og Oslo kommune forteller om hvordan de har jobbet for å fase ut oljefyring.

 

11. september: Kost-nytte-analyse av klimatilpasningstiltak langs veier

Vi får presentasjon av et kost- og nytteverktøy for vurdering av overvannstiltak i urbane områder. Multiconsult har på oppdrag fra Oslo kommune justert et kost-nytte-verktøy utviklet for NVE slik at det er spisset til bruk i urbane områder. I rapporten brukes verktøyet til å modellere hvordan bruk av veier som flomvei kombinert med tiltak som grunne rør under vei og kantvegetasjon kan redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. De har beregnet kostnader og nytteverdi, basert blant annet på skadedata fra forsikringsselskapene.

Nils Roar Sælthun i Multiconsult vil holde en innledende presentasjon, og Oslo kommune vil være tilstede å svare på spørsmål sammen med konsulentene. Vi setter av god tid til spørsmål og svar.


25. september: Elsykler som klimatiltak

Gjennom blant annet kommuneplaner og regionale areal- og transportplaner har mange kommuner og fylker satt konkrete mål om å redusere bilbruk og få folk over på miljøvennlige transportalternativer. Men hvilke tiltak er mest effektive for å nå dette målet?

I webinaret ser vi nærmere på elsykkeltiltak i tre kommuner med ulike innfallsvinkler for å nå det samme målet.

 • Bjørnar Kruse, miljørådgiver i Gjøvik kommune, innleder om utlån av elsykler til innbyggerne.
 • Guri Bugge fra Østfold fylkeskommune snakker om hvordan de bruker bibliotekene som sentre for utlån av sykler.
 • Elisabeth Kolrud fra Asker kommune forteller om elsykler til henting og levering i barnehagen.

16. oktober: Klimavennlig mat og menyer, og matsvinn

Flere kommuner gjennomfører tiltak knyttet til matsvinn og klimavennlig mat både internt i egne virksomheter og overfor innbyggere og næringslivet.

I dette webinaret får du konkrete tips til tiltak og råd om hvordan de kan gjennomføres på en god måte.

 • Miljørådgiver Liv Heide innleder om prosjektet "Klimasmart skolemåltid" i Indre Fosen kommune.
 • Sven Moe Bjørnson, faggruppeleder gjenvinning, innleder om Asker kommunes arbeid for å redusere matsvinn gjennom prosjektet "MatVinn".

I forbindelse med webinaret lanseres en veileder fra Miljødirektoratet. I veilederen finnes konkrete råd og tips for hvordan du kan gjennomføre tiltak knyttet til matsvinn og klimavennlig mat i din kommune.

23. oktober: Klimakommunikasjon – hvordan bruke kommunikasjon effektivt?

Hvordan kan man snakke om klimatiltak på en måte som virker engasjerende og lystbetont? Flere kommuner og fylkeskommuner legger etter hvert mer vekt på hvordan de kommuniserer både internt og ut mot innbyggerne. Målet er å skape forståelse for- og oppslutning om klimaarbeidet.

 • Merete Agerbak Jensen, kommunikasjonsdirektør ved Klimaetaten, innleder om hvordan de bruker målrettet klimakommunikasjon overfor innbyggerne i Oslo kommune.
 • Klima- og miljørådgiver Ragnhild Hammer forteller om hvordan de har skapt større oppslutning om klimaarbeid i Arendal kommune.

13. november: Fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Den største andelen av klimagassutslipp fra kommunesektoren stammer fra transport og bygg. På byggeplasser har det tradisjonelt vært hentet mest energi fra fossilt brennstoff som diesel og propan. Men bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer. Kommuner og fylkeskommuner er store byggherrer og kan påvirke leverandørsiden ved etterspørre utslippsfrie løsninger.

 • Prosjektleder i program for leverandørutvikling/NHO, Hilde Sætertrø, innleder om hvilke muligheter kommunene har til å etterspørre løsninger og stille krav til markedet. Dette eksemplifiseres ved konkrete, pågående prosjekter fra kommuner i Trøndelagsregionen.
 • Øyvind Trygstad, Vestfold fylkeskommune, forteller om arbeidet med nye Horten videregående. Med fossilfri byggeplass og testing av utslippsfrie anleggsmaskiner bygger de en stor videregående skole til en lavere kostnad enn i et tradisjonelt byggeprosjekt.  

I forbindelse med webinaret lanseres en veileder fra Miljødirektoratet. I veilederen finnes konkrete råd og tips for hvordan du kan gjennomføre tiltak knyttet fossil- og utslippsfrie byggeplasser i din kommune eller i ditt fylke.

6. november: Klimatilpasning: Klimaprofilene for norske fylker – hvordan kan kommunene bruke disse?

Norsk klimaservicesenter (KSS) har laget såkalte klimaprofiler for alle fylker. Disse gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer.

Klimaprofilene gir et kunnskapsgrunnlag om klimautfordringer for overordnet planlegging. Under dette webinaret vil Klimaservicesenteret vise fram hvordan kommunene kan bruke disse profilene i sin planlegging.

 • Irene Brox Nilsen, NVE og Norsk klimaservicesenter (KSS) innleder.
 • Hege Hisdal (NVE og Norsk klimaservicesenter) er med og svarer på spørsmål.

 

20. november: Hjelp til kommuner som vil søke Klimasats-støtte i 2019

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil gjennomføre lokale klimatiltak. I dette webinaret får du en rask innføring i det viktigste du bør vite hvis du vil søke støtte i 2019. Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, innleder. Det settes av god tid til spørsmål etter innledningen.

11. desember: Klimatiltak i små kommuner. Hva er det mulig å få til? 

Hvilke tiltak for å redusere klimagassutslipp er det mulig og smart å realisere i mindre kommuner? I webinaret får du se korte presentasjoner fra kommuner i ulike deler av landet. Felles for dem er at de har realisert vellykkede klimatiltak innenfor rammene av et vanlig kommunebudsjett og uten å ha et stort fagmiljø å støtte seg på.

 • Transport: Lars Pleym Ludvigsen, kommunalsjef for omsorg i Vestvågøy kommune, innleder om etableringen av ladepunkter til tjenestebiler i helse- og omsorgstjenesten i Vestvågøy.
 • Innkjøp: Øystein Peder Solevåg forteller om anskaffelsen av avfallsdunker i bioplast til øykommunen Sandøy i Møre og Romsdal. Solevåg er daglig leder i Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap.
 • Byggeleder Leif Arne Rasmussen forteller om Hjartdal kommunes erfaringer med planlegging og bygging av et klimavennlige skolebygg i massivtre.

 

Tidligere webinarer

6. desember 2017: Klimasats på 1-2-3

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og vise vei mot lavutslippssamfunnet. Under webinaret ga vi en rask innføring i det viktigste du bør vite hvis du vil søke støtte i 2018.

23. januar 2018: Klimasats-hjelp for kommuner som skal søke i 2018

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, og kolleger, holder en kort innledning om hva som er spesielt viktig når man søker Klimasats-støtte i 2018. Mesteparten av tiden settes av til å svare på spørsmål fra kommunene. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

6. februar 2018: Offentlige innkjøp: Eksempler på ambisiøse klimakrav

Odd-Olaf Schei i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Tina Sølvberg, prosjektleder for Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterer eksempler på offentlige innkjøp med ambisiøse klimakrav og hvordan kommunene kan gå fram for å stille ambisiøse klimakrav til innkjøp.

6. mars 2018: Klimavennlig arealplanlegging – muligheter for kommunen

Hva kan kommunen gjøre med klimagassutslipp innenfor rammene av reguleringsbestemmelser og planarbeid? Vi får høre hva Bø kommune og Bergen kommune har gjort, og Fylkesmannen i Vestfold vil si litt om hvordan fylkesmennene vil følge opp kommunene på dette området framover. Temaer er blant annet:

 • Hvordan få de gode klimagrepene inn i planprosessen, helt fra start og som en naturlig del?
 • Hvordan forankre klimaløsningene hos beslutningstakere?
 • Hvordan få til oppfølging av planen?

13. mars 2018: Klimabudsjett for kommunen

Klimaetaten i Oslo kommune forteller om deres arbeid med klimabudsjett. Klimabudsjettet er Oslo kommunes viktigste verktøy i gjennomføringen av klimapolitikk og redusere utslippene, og har lik innretning som et ordinært, kommunalt budsjett. Effekten av de de klimagassreduserende tiltakene anslås og summeres, og ansvaret for å gjennomføre enkelttiltak er plassert i de relevante kommunale virksomhetene. Innlegget holdes avklimabudsjettrådgiver Catrin Robertsen. I tillegg vil Miljødirektoratet orientere kort om vårt pågående arbeid med å utvikle lokal klimagass-statistikk og beregningsverktøy for kommunene.

20. mars 2018: Transport - hvordan få ned utslipp fra personbiltransport i kommunen?

Innledninger ved forsker Anders Tønnesen fra Transportøkonomisk institutt, energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl fra Skedsmo kommune og rådgiver Karoline Klavenes fra Levanger kommune.

Tirsdag 17. april 2018: Innkjøp av ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler

Dette webinaret er spesielt for kommuner som skal etablere ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler. Vi har invitert Elbilforeningen til å holde innlegg, og formålet er å øke bestillerkompetansen til deltakerne, dvs. gi konkrete tips til kommuner som vet at de skal kjøpe inn varer og tjenester for lading av elbiler. F. eks: Hvordan komme i gang med innkjøpet? Kontakttyper, effekt, anleggsbidrag, erfarte kostnader, brannsikkerhet? Miljødirektoratet jobber også med en veiledningspakke for kommuner på dette temaet som vi skal ha klar i forkant av webinaret. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Torsdag 26. april 2018: Kommunal klimagasstatistikk og beregningsverktøy

Miljødirektoratet har utviklet forbedret statistikk over klimagassutslipp i kommunene, samt verktøy som kommunene kan bruke for å regne ut effekten av lokale klimatiltak. Vi vil presentere verktøyene og gi en innføring i hvordan kommunene kan bruke dem. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Tirsdag 8. mai 2018: Barrierer og muligheter for kommunene i deres klimaarbeid

Cicero senter for klimaforskning, Civitas og Vestlandsforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en studie for å analysere potensial og barrierer for lokale klimatiltak. Under webinaret ga Hege Westskog i Cicero og Eivind Selvig i Civitas en innføring i rapporten, og diskuterte hvordan kommunen kan utnytte tradisjonelle virkemidler mest mulig effektivt og mulighetene som ligger i gå aktivt inn i omstillingsprosessene i lokalsamfunnet.

Tirsdag 22. mai 2018: Klimatiltak i landbruket – hva kan kommunene gjøre?

Felles for de fleste effektive klimatiltakene i landbruket er at de må iverksettes på gårdsnivå. Hvordan kan kommunen bidra til at dette skjer? Tony Barman, prosjektleder i Klimasmart landbruk, innleder om utviklingstrekk i næringen og hvordan kommunene kan få til resultater i samarbeid med lokale gårdbrukere. Charlotte Forsberg fra Østfold fylkeskommune gir eksempler på lokale tiltak i Østfold og erfaringer med å jobbe praktisk med klimatiltak i landbruket. Tove Hatling Jystad fra Mære landbruksskole forteller om deres tette samarbeid med Steinkjer kommune for å bistå lokale gårdbrukere. Miljødirektoratet stiller også med en rådgiver med kompetanse på klimagassutslipp fra landbruket som er med å svarer på spørsmål.

Tirsdag 5. juni 2018: Bygg: Rehabilitering, arealeffektivitet, sambruk

Klimavennlige nybygg får mye oppmerksomhet. De største klimagevinstene ligger imidlertid i å redusere utslipp fra bygg som allerede er bygget. I dette webinaret ser vi nærmere på hva kommunene kan gjøre med eksisterende bygg. Ulla Hahn fra FutureBuilt innleder om muligheter og utviklingstrekk som er relevante for kommunene. Tarjei Gjelstad, ordfører i Kviteseid forteller om deres prosjekt med klimavennlig rehabilitering av Kviteseid skule. Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak gir tips til kommunene for ombruk ved byggeprosjekter. 

Sist revidert: 04.12.2019
av: Miljødirektoratet