Webinarer om lokalt klimaarbeid - Miljøkommune

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet arrangerer webinarer om lokalt klimaarbeid for kommuner. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

 


Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med foredragsholder og andre deltakere via chat.

Høst 2018:

 

Vinter/vår 2018:

Webinarene avholdes som regel på tirsdager fra kl. 10.00 til 11.00. Vi bruker 30-40 minutter på en eller flere presentasjoner. Resten av tiden kan deltakerne stille spørsmål til innlederne via chat. Alle webinarene blir tatt opp og gjort tilgjengelig via programsiden i etterkant. Webinarene er gratis og åpne for alle, men krever at du registrerer deg for hvert seminar du er interessert i.

Inviter med kollegaer

Vi oppfordrer til å ta med kollegaer til webinarene. Reserver et møterom, inviter andre i organisasjonen som kan ha nytte av webinaret, og koble PC-en til en skjerm – så får flere tilgang på kunnskapen og det kan bli lettere å diskutere ev. oppfølging i egen organisasjon.

Spørsmål på forhånd?

Dersom du har spørsmål du vil at innlederne skal besvare under webinarene, kan du også melde det inn på forhånd ved å sende en e-post til klimasats@miljodir.no. Skriv gjerne "Spørsmål til webinar" i emnefeltet. Da kan du også være med å påvirke innholdet i webinaret.

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene, Livestorm, fungerer aller best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere kan også brukes. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple).

 

Program høst 2018

Merk: Alle webinarene starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

21. august: Oljefyring blir forbudt - hva er kommunenes ansvar?

Om halvannet år, i januar 2020, blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming. Kommunene skal følge opp at forbudet overholdes. Under dette webinaret vil Miljødirektoratet innlede om forskriften, Enova viser fram sine støtteordninger og Oslo kommune forteller om hvordan de har jobbet for å fase ut oljefyring.

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

 

Tidligere webinarer

6. desember 2017: Klimasats på 1-2-3

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og vise vei mot lavutslippssamfunnet. Under webinaret ga vi en rask innføring i det viktigste du bør vite hvis du vil søke støtte i 2018.

 

23. januar 2018: Klimasats-hjelp for kommuner som skal søke i 2018

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, og kolleger, holder en kort innledning om hva som er spesielt viktig når man søker Klimasats-støtte i 2018. Mesteparten av tiden settes av til å svare på spørsmål fra kommunene. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere.

6. februar 2018: Offentlige innkjøp: Eksempler på ambisiøse klimakrav

Odd-Olaf Schei i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Tina Sølvberg, prosjektleder for Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterer eksempler på offentlige innkjøp med ambisiøse klimakrav og hvordan kommunene kan gå fram for å stille ambisiøse klimakrav til innkjøp.

Spesielt egnet for: Ansatte som jobber med innkjøp.

6. mars 2018: Klimavennlig arealplanlegging – muligheter for kommunen

Hva kan kommunen gjøre med klimagassutslipp innenfor rammene av reguleringsbestemmelser og planarbeid? Vi får høre hva Bø kommune og Bergen kommune har gjort, og Fylkesmannen i Vestfold vil si litt om hvordan fylkesmennene vil følge opp kommunene på dette området framover. Temaer er blant annet:

  • Hvordan få de gode klimagrepene inn i planprosessen, helt fra start og som en naturlig del?
  • Hvordan forankre klimaløsningene hos beslutningstakere?
  • Hvordan få til oppfølging av planen?

 

13. mars 2018: Klimabudsjett for kommunen

Klimaetaten i Oslo kommune forteller om deres arbeid med klimabudsjett. Klimabudsjettet er Oslo kommunes viktigste verktøy i gjennomføringen av klimapolitikk og redusere utslippene, og har lik innretning som et ordinært, kommunalt budsjett. Effekten av de de klimagassreduserende tiltakene anslås og summeres, og ansvaret for å gjennomføre enkelttiltak er plassert i de relevante kommunale virksomhetene. Innlegget holdes avklimabudsjettrådgiver Catrin Robertsen. I tillegg vil Miljødirektoratet orientere kort om vårt pågående arbeid med å utvikle lokal klimagass-statistikk og beregningsverktøy for kommunene.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

 

20. mars 2018: Transport - hvordan få ned utslipp fra personbiltransport i kommunen?

Innledninger ved forsker Anders Tønnesen fra Transportøkonomisk institutt, energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl fra Skedsmo kommune og rådgiver Karoline Klavenes fra Levanger kommune.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

Tirsdag 17. april 2018: Innkjøp av ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler

Dette webinaret er spesielt for kommuner som skal etablere ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler. Vi har invitert Elbilforeningen til å holde innlegg, og formålet er å øke bestillerkompetansen til deltakerne, dvs. gi konkrete tips til kommuner som vet at de skal kjøpe inn varer og tjenester for lading av elbiler. F. eks: Hvordan komme i gang med innkjøpet? Kontakttyper, effekt, anleggsbidrag, erfarte kostnader, brannsikkerhet? Miljødirektoratet jobber også med en veiledningspakke for kommuner på dette temaet som vi skal ha klar i forkant av webinaret. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, innkjøpere.

Torsdag 26. april 2018: Kommunal klimagasstatistikk og beregningsverktøy

Miljødirektoratet har utviklet forbedret statistikk over klimagassutslipp i kommunene, samt verktøy som kommunene kan bruke for å regne ut effekten av lokale klimatiltak. Vi vil presentere verktøyene og gi en innføring i hvordan kommunene kan bruke dem. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere.

 

Tirsdag 8. mai 2018: Barrierer og muligheter for kommunene i deres klimaarbeid

Cicero senter for klimaforskning, Civitas og Vestlandsforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en studie for å analysere potensial og barrierer for lokale klimatiltak. Under webinaret ga Hege Westskog i Cicero og Eivind Selvig i Civitas en innføring i rapporten, og diskuterte hvordan kommunen kan utnytte tradisjonelle virkemidler mest mulig effektivt og mulighetene som ligger i gå aktivt inn i omstillingsprosessene i lokalsamfunnet.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

 

Tirsdag 22. mai 2018: Klimatiltak i landbruket – hva kan kommunene gjøre?

Felles for de fleste effektive klimatiltakene i landbruket er at de må iverksettes på gårdsnivå. Hvordan kan kommunen bidra til at dette skjer? Tony Barman, prosjektleder i Klimasmart landbruk, innleder om utviklingstrekk i næringen og hvordan kommunene kan få til resultater i samarbeid med lokale gårdbrukere. Charlotte Forsberg fra Østfold fylkeskommune gir eksempler på lokale tiltak i Østfold og erfaringer med å jobbe praktisk med klimatiltak i landbruket. Tove Hatling Jystad fra Mære landbruksskole forteller om deres tette samarbeid med Steinkjer kommune for å bistå lokale gårdbrukere. Miljødirektoratet stiller også med en rådgiver med kompetanse på klimagassutslipp fra landbruket som er med å svarer på spørsmål.

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer 45-60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere og planleggere, spesielt innen lokal landbruksforvaltning.

 

Tirsdag 5. juni 2018: Bygg: Rehabilitering, arealeffektivitet, sambruk

Klimavennlige nybygg får mye oppmerksomhet. De største klimagevinstene ligger imidlertid i å redusere utslipp fra bygg som allerede er bygget. I dette webinaret ser vi nærmere på hva kommunene kan gjøre med eksisterende bygg. Ulla Hahn fra FutureBuilt innleder om muligheter og utviklingstrekk som er relevante for kommunene. Tarjei Gjelstad, ordfører i Kviteseid forteller om deres prosjekt med klimavennlig rehabilitering av Kviteseid skule. Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak gir tips til kommunene for ombruk ved byggeprosjekter. 

Spesielt egnet for: Saksbehandlere og mellomledere, ikke minst innen forvaltning av kommunale bygg.

Sist revidert: 09.08.2018
av: Miljødirektoratet