Webinarer om lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet arrangerer webinarer om lokalt klimaarbeid for kommuner. Et webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med foredragsholder og andre deltakere via chat.

Fram mot sommeren 2018 prioriterer vi webinarer om arbeid for å redusere klimagassutslipp. Dersom det er interesse, vil vi også ha webinarer om klimatilpasning når vi setter opp temaer for høsten.

Webinarene avholdes som regel på tirsdager fra kl. 10.00 til 11.00. Vi bruker 30-40 minutter på en eller flere presentasjoner. Resten av tiden kan deltakerne stille spørsmål til innlederne via chat. Alle webinarene blir tatt opp og gjort tilgjengelig via programsiden i etterkant. Webinarene er gratis og åpne for alle, men krever at du registrerer deg for hvert seminar du er interessert i.

Inviter med kollegaer

Vi oppfordrer til å ta med kollegaer til webinarene. Reserver et møterom, inviter andre i organisasjonen som kan ha nytte av webinaret, og koble PC-en til en skjerm – så får flere tilgang på kunnskapen og det kan bli lettere å diskutere ev. oppfølging i egen organisasjon.

Spørsmål på forhånd?

Dersom du har spørsmål du vil at innlederne skal besvare under webinarene, kan du også melde det inn på forhånd ved å sende en e-post til klimasats@miljodir.no. Skriv gjerne "Spørsmål til webinar" i emnefeltet. Da kan du også være med å påvirke innholdet i webinaret.

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene, Livestorm, fungerer aller best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere kan også brukes. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple).

 

Program våren 2018

 

 

Tirsdag 23. januar: Klimasats-hjelp for kommuner som skal søke i 2018

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, og kolleger, holder en kort innledning om hva som er spesielt viktig når man søker Klimasats-støtte i 2018. Mesteparten av tiden settes av til å svare på spørsmål fra kommunene. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere.

Tirsdag 6. februar: Offentlige innkjøp: Eksempler på ambisiøse klimakrav

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet vil presentere  konkrete eksempler på offentlige innkjøp med ambisiøse klimakrav. Formålet er å vise fram eksempler som kan gjennomføres av helt vanlige kommuner. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Ansatte som jobber med innkjøp.

 

Tirsdag 20. februar: Klimabudsjett for kommunen

Klimaetaten i Oslo kommune forteller om deres arbeid med klimabudsjett. Klimabudsjettet er Oslo kommunes viktigste verktøy i gjennomføringen av klimapolitikk og redusere utslippene, og har lik innretning som et ordinært, kommunalt budsjett. Effekten av de de klimagassreduserende tiltakene anslås og summeres, og ansvaret for å gjennomføre enkelttiltak er plassert i de relevante kommunale virksomhetene. I tillegg vil Miljødirektoratet orientere kort om vårt pågående arbeid med å utvikle lokal klimagass-statistikk og beregningsverktøy for kommunene. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

Tirsdag 6. mars: Klimavennlig arealplanlegging – muligheter for kommunen (ikke endelig bekreftet)

Hva kan, og hva kan ikke, kommunen gjøre med klimagassutslipp innenfor rammen av reguleringsbestemmelser? Vi jobber med å få innledere som kan snakke om blant annet:

  • Hva kan og kan ikke kommunen bestemme om klimaløsninger i juridisk bindene planbestemmelser?
  • Hvordan få de gode klimagrepene inn i planprosessen, helt fra start og som en naturlig del?
  • Hvordan forankre klimaløsningene hos beslutningstakere?
  • Hvordan få til oppfølging av planen?

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

 

 

Tirsdag 20. mars: Transport - hvordan få ned utslipp fra personbiltransport i kommunen? (ikke endelig bekreftet)

Vi vil invitere noen kommuner til å vise fram konkrete eksempler på tiltak de har gjort for å redusere personbiltransporten. Vi ønsker også å ha en presentasjon fra et transportfaglig miljø som kan komme med konkrete tips/råd til kommunene. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

 

Tirsdag 3. april: Kommunal klimagasstatistikk og beregningsverktøy

Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å utvikle og levere bedre statistikk over klimagassutslipp i kommunene, samt utvikle et verktøy som kommunene kan bruke for å regne ut effekten av lokale klimatiltak. Vi vil presentere verktøyene og gi en innføring i hvordan kommunene kan bruke dem. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere.

 

Tirsdag 17. april: Innkjøp av ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler (ikke endelig bekreftet)

Dette webinaret er spesielt for kommuner som skal etablere ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler. Seminaret tar sikte på å øke bestillerkompetansen, dvs. gi konkrete tips til kommuner som vet at de skal kjøpe inn varer og tjenester for lading av elbiler. Hvordan komme i gang med innkjøpet? Kontakttyper, effekt, anleggsbidrag, erfarte kostnader, brannsikkerhet? Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, innkjøpere.

 

Tirsdag 8. mai: Barrierer og muligheter for kommunene i deres klimaarbeid

Cicero senter for klimaforskning, Civitas og Vestlandsforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en studie for å analysere potensial og barrierer for lokale klimatiltak. Under webinaret vil forfatterne av rapporten gi praktiske tips om hvordan kommunen kan utnytte tradisjonelle virkemidler mest mulig effektivt, og mulighetene som ligger i gå aktivt inn i omstillingsprosessene i lokalsamfunnet. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

 

Tirsdag 22. mai: Klimatiltak i landbruket – hva kan kommunene gjøre? (ikke endelig bekreftet)

Vi inviterer kommune(r)/fylkeskommune/fylkesmenn/repr. fra landbrukssektoren for å vise fram konkrete eksempler på hva de har gjort for å bidra til at klimagassutslippene fra lokale landbruksvirksomheter reduseres. Miljødirektoratet stiller også med en rådgiver med kompetanse på klimagassutslipp fra landbruket. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere og planleggere, spesielt innen lokal landbruksforvaltning.

 

Tirsdag 5. juni: Bygg: Rehabilitering, arealeffektivitet, sambruk (ikke endelig bekreftet)

Det er svært viktig å redusere utslipp fra bygg som allerede er bygget. Under dette webinaret henter vi inn kompetanse på klimavennlig rehabilitering som vil gi råd om hva kommunene kan gjøre med eksisterende bygg for å kutte klimagassutslipp. Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere og mellomledere, ikke minst innen forvaltning av kommunale bygg.

Sist revidert: 16.01.2018
av: Miljødirektoratet