Foto: Elisabeth Meze-Hausken
Klimahensyn i planlegging

Kommunene må ta hensyn til klimaendringer og sårbarhet i sin samfunns-, bygge- og arealplanlegging.

Foto: Elisabeth Meze-Hausken

Klimatilpassing

Klimaeendringane vil gje meir nedbør og auka flaum- og skredfare. Dei gradvise endringane som stiging i havnivået og endringar i biologisk mangfald, vil òg gi store utfordringar.

Kommunen kan risikere å få store erstatningsansvar dersom den ikkje gjer førebyggjande tiltak i forhold til klimaendringane. Difor er det viktig at ein tek omsynet til klimaendringane med i alt kommunalt planarbeid.

Kommunane skal:

  • utarbeide kommuneplanar
  • utarbeide reguleringsplanar for byggje- og anleggstiltak
  • gjennom god arealplanlegging, unngå fare og risiko som følgje av flaum og skred
  • redusere truslar mot liv, helse og materielle verdiar knytt til klimaendringar
  • oppretthalde samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur
Sist revidert: 30.07.2018
av: Miljødirektoratet