Gokstadhaugen i Vestfold. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren.

Svært mange kulturminne blir teke vare på gjennom dagleg bruk, vedlikehald og skjøtsel i lokalsamfunnet, samt gjennom arealplanlegging og byggesakshandsaming.

Kommunane har ansvar for å bidra til at dei nasjonale måla for kulturarven blir nådd.

Gokstadhaugen i Vestfold. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren.
Fiskeværet Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag ble fredet 1. oktober 2010. Foto: Kjell Andresen © Riksantikvaren
Vedtakfredete kulturminner og kulturmiljøer

Kulturminner og kulturmiljø som er fredet med særskilt vedtak etter kulturminneloven har lovens sterkeste vern. Disse kulturminnene har betydning for hele nasjonen, og skal sikres en forutsigbar fremtid.

Fiskeværet Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag ble fredet 1. oktober 2010. Foto: Kjell Andresen © Riksantikvaren
Arkeologiske funn. Foto: Asgeir Spange Brekke © Riksantikvaren.
Løse kulturminner

Vi skiller mellom faste og løse kulturminner. Faste kulturminner er stedbundne, for eksempel bygninger, boplasser, gravhauger, kokegroper, stolpehull med videre. Løse kulturminner er alle typer gjenstander som er løsrevet fra en fast kontekst, for eksempel gjenstander som er funnet ved en arkeologisk utgravning.

Arkeologiske funn. Foto: Asgeir Spange Brekke © Riksantikvaren.
Mortensrud kirke i Oslo. Foto: Oddbjørn Sørmoen © Riksantikvaren.
Kirker

Arealplanlegging rundt kirkene er av stor betydning for å bevare kirkestedene som kulturminner og gode møtesteder i lokalsamfunnet. Primært skal kulturminnemyndighetene varsles ved forhold som knytter seg til kirkene.

Mortensrud kirke i Oslo. Foto: Oddbjørn Sørmoen © Riksantikvaren.
Samisk offerring i Lakselv. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren
Samiske kulturminner

Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4, annet ledd. Samiske kulturminner finnes over store deler av landet, og regional forvaltningsmyndighet er Sametinget.

Samisk offerring i Lakselv. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren

Kulturminne, kulturmiljø og landskap

Kulturminne er spor frå menneske sitt liv og virke, både frå nær og fjern fortid. Kulturminne og kulturmiljø gir opplevingar og kunnskap, dei er viktige for vår forståing av oss sjølve og andre, og for forståinga av andre tider. Dei kan fungere som viktige referansar i diskusjonar om samfunnsutviklinga og kva for veg denne skal ta. Dette inneber at kulturarven spelar, og bør spele, ei viktig rolle i utforminga av samfunnet i dag, og i framtida. Berre eit fåtal kulturminne har eit formelt vern, og alle kulturminne blir forvalta lokalt. Kommunane har ansvar for å bidra til at dei nasjonale måla for kulturarven blir nådd.

Sist revidert: 04.11.2016
av: Riksantikvaren