Gokstadhaugen i Vestfold. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren.
Kulturminne i kommunane

Kommunane har ansvar for å bidra til at dei nasjonale måla for kulturarven blir nådd. 

Gokstadhaugen i Vestfold. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren.
Fiskeværet Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag. Foto: Kjell Andresen © Riksantikvaren
Vedtaksfredete kulturminner og kulturmiljøer

Kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal verdi sikres en forutsigbar fremtid gjennom fredningsvedtak etter kulturminneloven.

Fiskeværet Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag. Foto: Kjell Andresen © Riksantikvaren
Arkeologiske funn. Foto: Asgeir Spange Brekke © Riksantikvaren.
Løse kulturminner

Løse kulturminner er alle typer gjenstander som er løsrevet fra en fast kontekst, for eksempel gjenstander funnet ved en arkeologisk utgravning.

Arkeologiske funn. Foto: Asgeir Spange Brekke © Riksantikvaren.
Mortensrud kirke i Oslo. Foto: Oddbjørn Sørmoen © Riksantikvaren.
Kirker

Primært skal kulturminnemyndighetene varsles ved forhold som knytter seg til kirkene.

Mortensrud kirke i Oslo. Foto: Oddbjørn Sørmoen © Riksantikvaren.
Samisk offerring i Finnmark. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren
Samiske kulturminner

Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet. Sametinget er regional forvaltningsmyndighet.

Samisk offerring i Finnmark. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren

Kulturminne, kulturmiljø og landskap

Kulturminne er spor frå menneske sitt liv og virke, både frå nær og fjern fortid. Kulturminne og kulturmiljø gir opplevingar og kunnskap, dei er viktige for vår forståing av oss sjølve og andre, og for forståinga av andre tider. Dei kan fungere som viktige referansar i diskusjonar om samfunnsutviklinga og kva for veg denne skal ta. Dette inneber at kulturarven spelar, og bør spele, ei viktig rolle i utforminga av samfunnet i dag, og i framtida. Berre eit fåtal kulturminne har eit formelt vern, og alle kulturminne blir forvalta lokalt. Kommunane har ansvar for å bidra til at dei nasjonale måla for kulturarven blir nådd.

Sist revidert: 04.04.2017
av: Riksantikvaren