Forvalte verneverdige kulturmiljøer i byer og tettsteder (NB!-registeret)

Kommunen skal bidra til å sikre at verneverdige kulturmiljøer forvaltes på en god måte. NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Kulturmiljøer i NB!-registeret har ikke et formelt vern. Det er likevel viktig at kommunen tar særlige hensyn ved forvaltning og utvikling av disse områdene.

1. Undersøk om kommunen din har ett eller flere NB!-områder
2.a Hvis ja: Sett deg inn i avgrensningen og beskrivelsen av områdene
2.b Hvis nei: Undersøk og vurder om det er andre verneverdige byområder og tettsteder i kommunen
3. Etabler god dialog med fylkeskommunen og eventuelt Sametinget ved tiltak i NB!-områder
4. Synliggjør og sikre NB!-områdene i arealdisponeringen
5. Ta hensyn til NB!-områdenes verneverdier i dispensasjons- og byggesøknader
6. Samarbeid med eiere, interesseorganisasjoner og andre

1. Undersøk om kommunen din har ett eller flere NB!-områder

Sjekk i Riksantikvarens NB!-register om det er byer eller tettsteder med kulturmiljøer av nasjonal interesse i din kommune. NB!-områdene er også tilgjengelige i Askeladden.

Det er NB!-områder i 78 byer med i alt 224 delområder. Områdene viser viktige deler av byens eller stedets historie, enten det har vært en handelsplass, en kjøpstad, et ladested eller en bergstad. Stedet kan også ha hatt betydning for skipsfart, industri eller annen næringsutvikling.

Områdenes og bygningstypenes formuttrykk er viktige kriterier når delområder blir avgrenset. Arkeologiske kulturminner og steder det er knyttet tro og tradisjon til, kan også være begrunnelser for å avgrense viktige kulturmiljøer i byer og tettsteder.

Registeret er ment som et redskap og et grunnlag for å peke ut og avgrense hensynssoner i henhold til plan- og bygningsloven.

Se også Riksantikvarens NB!-veileder og omtale og veiledning i NB!-registeret og Askeladden.

2.a Hvis ja: Sett deg inn i avgrensningen og beskrivelsen av områdene

Ta kontakt med fylkeskommunen, og med Sametinget i områder med samiske kulturminner, for råd og veiledning i hvordan områdene kan ivaretas. Tiltak i strid med verneverdiene i et NB!-område kan gi grunnlag for innsigelse eller klage.

2.b Hvis nei: Undersøk og vurder om det er andre verneverdige byområder og tettsteder i kommunen

Det kan finnes verneverdige kulturmiljøer, selv om de ikke er del av NB!-registeret og oppfattes å være av nasjonal interesse.

Kontakt gjerne kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og eventuelt Sametinget for å få opplysninger om kulturmiljøer som de vurderer som verneverdige.

3. Etabler god dialog med fylkeskommunen og eventuelt Sametinget ved tiltak i NB!-områder

Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunene og Sametinget har sektoransvaret for at de nasjonale, kulturhistoriske interessene i NB!-områdene blir tatt vare på i forbindelse med kommunens arealdisponering og byggesaker. Forsøk derfor å finne gode løsninger gjennom dialog med dem.

4. Synliggjør og sikre NB!-områdene i arealdisponeringen

Kommunen forvalter NB!-områdene gjennom bruk av sine virkemidler, der plan- og bygningsloven er viktigst. Når det blir utarbeidet nye arealplaner, bør kommunen synliggjøre NB!-områdenes kulturhistoriske kvaliteter. Bruk av hensynssoner med retningslinjer og/eller bestemmelser sikrer områdene.

Erfaringer viser betydningen av at fylkeskommunen og eventuelt Sametinget kommer inn i planprosessen så tidlig som mulig. Det er da lettere å utarbeide et planforslag som både ivaretar eiers og utbyggers ønsker i tillegg til hensynet til de kulturhistoriske interessene. Slik kontakt vil også kunne bidra til å korte ned saksbehandlingstiden.

Fylkeskommunen og eventuelt Sametinget kan gi råd om retningslinjer og bestemmelser til planene, slik at de nasjonale interessene blir ivaretatt. Dersom tiltak innenfor et planområde er i strid med de nasjonale interessene, er det viktig at det kommer fram tidlig i planprosessen for å unngå unødvendig forsinkelse og mulig innsigelse fra kulturminneforvaltningen.

Kommuneplan: Riksantikvaren anbefaler at NB!-områdene blir avsatt til hensynsone c) med retningslinjer i kommune- og kommunedelplan, jamfør plan- og bygningsloven, § 11-8 c). Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser om hva det er nødvendig å ta hensyn til ved bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø, jamfør plan- og bygningsloven, § 11-9 punkt 7. Det betyr at kommunen kan gi en generell bestemmelse til for eksempel NB!-områdene som eventuelt er lagt ut til hensynsone c).

Eksempler på retningslinjer og bestemmelser i kommuneplaner finner du i kapittel 1 i Riksantikvarens eksempelsamling. Den finnes også på nynorsk.

Reguleringsplan: Riksantikvaren anbefaler at NB!-områdene blir regulert til arealformål bebyggelse og anlegg med hensynsone c) med bestemmelser, jamfør plan- og bygningsloven, § 12-7 nr. 6 om bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer. For å sikre kulturminneinteressene for framtida, kan kommunen utarbeide bestemmelser for hva som er tillatt innenfor området. Det er i første rekke reguleringsbestemmelsene som styrer bruken av et område i en reguleringsplan.

Eksempler på retningslinjer og bestemmelser i reguleringsplan finnes i kapittel 2 i Riksantikvarens eksempelsamling. Den finnes også på nynorsk.

Se også kapittel 7 i Riksantikvarens veileder Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven.

5. Ta hensyn til NB!-områdenes verneverdier i dispensasjons- og byggesøknader

Kommunen har ansvar for at de verdiene NB!-områdene representerer, ikke svekkes gjennom dispensasjons- og byggesaker.

Kommunen skal i utgangspunktet sende alle dispensasjonssaker i NB!-områder til fylkeskommunen og eventuelt Sametinget, jamfør plan- og bygningsloven § 19-1. Før det blir gitt dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, skal regionale og statlige myndigheter få mulighet til å uttale seg. Det gjelder hvis deres saksområder blir direkte berørt.

Kommunen bør sammen med fylkeskommunen, og Sametinget der det gjelder samiske kulturminner, lage gode saksbehandlingsrutiner for tiltak i NB!-områdene.

Kulturmiljøene er valgt ut på grunn av sine samlete kvaliteter. Innenfor NB!-områdene kan både formell status, verdier og interesser knyttet til enkeltobjektene variere.

6. Samarbeid med eiere, interesseorganisasjoner og andre

Kommunen bør samarbeide med eiere og ulike interesseorganisasjoner for å kunne forvalte områdene på en best mulig måte. Samarbeidspartnere kan være historielag, lokale museer, velforeninger, idrettsforeninger, grunneier- og næringslivsorganisasjoner og andre.

Sist revidert: 27.04.2018
av: Riksantikvaren