Gjennomføre konsekvensutredning for kulturminner i kommuneplanens arealdel

Når kommunen skal utarbeide en konsekvensutredning er kulturminner og kulturmiljøer et av miljøtemaene som skal være med. Det skal gis en beskrivelse av virkningene både av de enkelte utbyggingsområdene hver for seg, og av de samlede arealbruksendringene i planen.

Kulturminner og kulturmiljøer er et relevant tema å ha med i konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Planlagt utbygging vil svært ofte berøre arealer som inneholder kulturminner og påvirke kulturminnene og miljøet de er en del av. Oppgaven i konsekvensutredningen vil være å få fram slike forhold. Det er viktig at planmyndighet og berørte parter bruker tid tidlig i prosessen til å avklare på hvilken måte kulturminner og kulturmiljøer skal inngå i planprosessen. Kulturminner og kulturmiljøer bør i størst mulig grad være et premiss i planleggingen, og utgjør ofte viktige ressurser for areal- og samfunnsutviklingen.

Se Riksantikvarens veileder for Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel fo rtema kulturminner og kulturmiljøer.

Sist revidert: 04.12.2017
av: Riksantikvaren