Lage generelle bestemmelser for kulturminner i kommuneplaner

Kommunen kan bruke generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel for å sikre vern av kulturminner.

Generelle bestemmelser vil i utgangspunktet ikke være knyttet til bestemte arealer eller arealformål, men gjelde hele kommunen. De kan likevel avgrenses til å gjelde for bestemte deler av kommunen eller for nærmere angitte områder, eller være tematisk avgrenset, for eksempel til bygninger nevnt i kommunens kulturminneplan.

Kommunen kan blant annet gi generelle bestemmelser om:

  • krav om reguleringsplan for visse arealer eller for visse tiltak, for eksempel at det skal foreligge områderegulering før detaljregulering kan vedtas
  • byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, for eksempel om universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering
  • miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur, for eksempel om midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg
  • hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø
  • forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid, for eksempel bestemmelser om miljøoppfølging og -overvåking

Det finnes eksempler på generelle bestemmelser i Riksantikvarens eksempelsamling. En nynorsk versjon kan lastes ned her.

1. Behov for generelle bestemmelser
2. Identifiser hvilke overordnede hensyn som må tas til kulturminner i kommunen
3. Lag bestemmelser
4. Følg planprosessen for kommuneplaner
5. Bearbeid i henhold til høringsuttalelser
6. Vedtak
7. Oppfølging

1. Behov for generelle bestemmelser

Behov for generelle bestemmelser kan utløses av at kommunen skal rullere kommuneplanens arealdel eller lage en kommunedelplan.

Når kommunen skal rullere den gjeldende kommuneplanens arealdel eller lage en kommunedelplan med arealdel, må det vurderes om kulturminnehensyn er tilstrekkelig ivaretatt og hvordan de eventuelt kan ivaretas bedre.

2. Identifiser hvilke overordnede hensyn som må tas til kulturminner i kommunen

Kommunen skal ha kjennskap til og oversikt over kulturminnene i kommunen. Er det noen som er spesielt viktige, eller noen som krever spesielle hensyn? Er det avgrenset noen kulturmiljøer i kommunedelplan for kulturminner?

Generelle bestemmelser gis ikke til enkeltobjekter, men kan gis til en gruppe/type kulturminner, for eksempel alle bygninger nevnt i kommunens kulturminneplan.

3. Lag bestemmelser

Det er viktig at bestemmelsene er formulert slik at de ivaretar kulturminnehensyn på en ønsket måte.

Generelle bestemmelser kan gjelde for enten alle kulturminner i kommunen, en viss type eller gruppe av kulturminner, eventuelt kulturminner innenfor et visst areal. Dette arealet bør merkes som et bestemmelsesområde.

Eksempler på formuleringer finnes i Riksantikvarens eksempelsamling. Nynorsk versjon kan lastes ned her.

4. Følg planprosessen for kommuneplaner

Utarbeidelse av kommuneplaner må følge bestemmelsene om behandling av kommuneplan, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-12 til 11-15.

5. Bearbeid i henhold til høringsuttalelser

Hvis det gjøres endringer i planen etter offentlig ettersyn som medfører endringer når det gjelder kulturminner, kulturmiljøer eller landskap, skal planen sendes på en begrenset høring hos fylkeskommunen og Sametinget, før planen vedtas.

6. Vedtak

Kommunestyret vedtar planen.

7. Oppfølging

Det er viktig at kommuneplanen, inkludert hensynssoner og generelle bestemmelser om vern av kulturminner, kulturmiljøer og landskap gjøres kjent for alle etater i kommunen der arbeidsoppgaver har konsekvenser for arealbruken. Dette kan også gjelde etater som står for drift og vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg som er vernet gjennom hensynssoner eller generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Sist revidert: 05.12.2017
av: Riksantikvaren