Lage opplegg for Den kulturelle skolesekken

Formidlingsopplegg i Den kulturelle skolesekken kan være med på å skape bevissthet om og engasjement for kulturminner i kommunen. Elevene kan gjennom slike opplegg inviteres med som aktive deltakere i dokumentasjon, bevaring og formidling av kulturarven og gjennom dette være med på å sikre medvirkning i kulturminnearbeidet i kommunen.

1. Ønske om å formidle lokal kulturarv til barn og unge
2. Har kommunen en kulturminneplan?
3. Hvis JA: Velg hva som skal formidles
4.a Hvis NEI: Kartlegg kulturarv i kommunen gjennom andre kilder
4.b Definer hva som gir kulturminnet verdi
5. Lag en prosjektgruppe for formidlingsopplegget
6. Lag en prosjektskisse
7.a Lokal verdi
7.b Regional og nasjonal verdi
8. Meld inn opplegget til DKS

1. Ønske om å formidle lokal kulturarv til barn og unge

For å sikre at kommende generasjoner kjenner til og bryr seg om kommunens kulturarv er det viktig å lage gode formidlingsopplegg for barn og unge. Gjennom opplegg for Den kulturelle skolesekken (DKS) kan man nå ut til mange skoleklasser, i tillegg til at man har mulighet til å få deler av opplegget finansiert gjennom «innkjøp» til DKS.

2. Har kommunen en kulturminneplan?

Har kommunen allerede en vedtatt kulturminneplan er dette et godt utgangspunkt for å velge ut hva dere vil formidle.

Dersom kommunen ikke har en kulturminneplan, må dere finne inspirasjon og kunnskap om kommunens kulturarv i andre kilder.

3. Hvis JA: Velg hva som skal formidles

Har kommunen allerede en vedtatt kulturminneplan er dette et godt utgangspunkt for å velge ut hva dere vil formidle.

  • Hvilke kulturhistoriske tema er spesielt fremhevet i planen?
  • Hvilke kulturminner i kommunen eksemplifiserer det temaet dere ønsker å belyse?

Det enkleste vil være å ta utgangspunkt i planens handlingsdel. I den er det sannsynligvis beskrevet konkrete tiltak for formidling og dokumentasjon som lett kan tilpasses til et skoleopplegg.

  • Skal det foretas nyregistreringer av kulturminner i kommunen? Tenk ut hvordan eldre skoleelever kan få være med på å registrere og verdisette!
  • Skal formidlingsopplegg rundt bestemte bygninger prioriteres? Lag for eksempel et opplegg hvor elevene kan få være med å fortelle historiene til mennesker som har bodd/jobbet i de aktuelle bygningene.
  • Skal det tilrettelegges for historiske stier eller vandreruter? Kanskje elever kan være med å lage informasjonsskilt og finne historiske foto?

4.a Hvis NEI: Kartlegg kulturarv i kommunen gjennom andre kilder

Bruk kilder som bygdebøker/årbøker og sjekk tilgjengelige registre og kart, for eksempel Kulturminnesøk, KommunekartSEFRAK-registeret og kommunens eget plankart. Snakk med eventuelle lokale museer, historielag og andre med lokalkunnskap. Se også oppgavehjelpen "Skaff oversikt over kommunens kulturminner". 

4.b Definer hva som gir kulturminnet verdi

Før dere lager et DKS-opplegg er det viktig å definere hva som er unikt med de utvalgte kulturminnene og hva som gir dem verdi.

  • Hvorfor er dette en viktig del av kulturarven i vår kommune?
  • Hvilke egenskaper kjennetegner kulturminnet?
  • Hva kjennetegner dette sammenlignet med andre kulturminner?
  • Hvorfor ønsker vi å lære skoleelever om akkurat denne delen av kulturarven i kommunen?

Bruk gjerne Riksantikvarens Håndbok for lokal registrering til hjelp i prosessen.

5. Lag en prosjektgruppe for formidlingsopplegget

Skal du lykkes med et DKS-opplegg er det viktig å få med ressurspersoner med ulik kompetanse. Det kan være formidlingskompetanse, lokalkunnskap om kulturminner og historie, samt erfaring fra arbeid med barn. En prosjektgruppe for et DKS-opplegg kan for eksempel bestå av kommunens kulturkontakt, en lærer eller skolekontakt og/eller person fra kommunens skoleadministrasjon, representanter fra historielag, kystlag eller andre frivillige med lokalkunnskap, samt museumsansatte.

6. Lag en prosjektskisse

I prosjektskissen må dere blant annet spesifisere hvilke klassetrinn opplegget er tenkt for, hvem som er involvert i å lage opplegget og hvem som skal stå for selve gjennomføringen. Kan opplegget sendes på turné til skolene eller er det knyttet til et bestemt sted i kommunen slik at elevene må transporteres dit?

Prosjektet kan styrkes ved å trekke inn profesjonelle kunstutøvere, som for eksempel fortellere, musikere, skuespillere eller tradisjonshåndverkere. Det kan også være lurt å vise til relevante kompetansemål fra læreplanen for å understreke oppleggets relevans for skolene.

7.a Lokal verdi

Dersom kulturminnet eller kulturarvstemaet dere velger å lage et opplegg rundt først og fremst har lokal verdi, bør dere konsentrere dere om å lage et opplegg for skolene i kommunen. Jobb sammen med kommunens kulturkontakt for å få skolene interessert i opplegget.

7.b Regional og nasjonal verdi

Dersom kulturminnet eller kulturarvstemaet dere velger også kan ha relevans utenfor kommunegrensene, bør dere forsøke å lage et opplegg som også kan fungere for skoler i andre kommuner i fylket. Ta kontakt med DKS-administrasjonen i ditt fylke og forhør deg om muligheten for å få inn opplegget i tilbudet til skolene i fylket. Forhør deg også om tidsfrister og søknadsskjema for å melde inn opplegg til DKS i fylket.

8. Meld inn opplegget til DKS

Formidlingsopplegget må være ferdig utviklet før det meldes inn til DKS i fylket. Alle kommuner og fylker har søknads- eller innmeldingsskjemaer på «Ksys», med nettadresse <kommunenavn/fylkesnavn.ksys.no>.

Innmeldingsfristen er som regel høsten før det aktuelle skoleåret, for eksempel høsten 2017 for produksjoner som kan gjennomføres skoleåret 2018/2019. Dere kan altså ikke regne med å få midler til utvikling av opplegget, bare til faktisk gjennomføring. Og selv om opplegget blir tatt inn i DKS-tilbudet i kommen eller fylket, er det ikke garantert at skolene velger akkurat deres produksjon, med mindre DKS i fylket mener produksjonen er så bra at den bør inn som et fast tilbud til et bestemt klassetrinn.

Sist revidert: 05.12.2017
av: Riksantikvaren