Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Naturbase

Naturbase er et sentralt verktøy for kommunene. Databasen gir støtte til å ta beslutninger om planlegging og arealforvaltning.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Kartlegge og overvåke

Å kartlegge og overvåke arter er viktig for å få til en helhetlig areal- og ressursforvaltning.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Kurs i naturmangfoldloven

Har du tatt kurset om de miljørettslige prinsippene i kapittel 2 i naturmangfoldloven?

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Tilskuddsordninger

Kommuner som vil sette i verk tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge, kan søke om økonomisk støtte til det. Det kan også organisasjoner, forskingsinstitusjoner, private virksomheter og privatpersonar gjøre.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til fremtidige generasjoner.

Lovene, særlig naturmangfoldloven, er verktøy som skal hjelpe oss med dette. Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene i Norge. Dette er en viktig og sentral rolle i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet. Lokal forvaltning er utfordrende å gjennomføre, når både nasjonale målsetninger og internasjonale forpliktelser skal imøtekommes.

Naturen i Norge er variert. Mangfoldet omfatter økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene. Det omfatter også det landskapsmessige og det geologiske mangfoldet, som i liten grad er påvirket av menneskers aktivitet.

Temainngangene nedenfor gir oversikt over kommunens myndighet og plikt, og veiledning i hvordan konkrete oppgaver kan løses:

Sist revidert: 15.02.2018
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon