Fredete arter

I Norge finnes det nesten 2 400 truede arter. Den viktigste årsaken til at en art er truet, er tap eller ødeleggelse av artens leveområde. Noen av de mest truede artene er vernet gjennom forskrift om fredning av truede arter. Kommunen tar hensyn til slike arter i arealplanlegging.

Å frede en art omfatter å beskytte den med forbud mot å skade, ødelegge eller innsamling av den. De fredete artene er listet i forskriften. I tillegg er karplanteartene masimjelt, purpurkarse, sibirstjerne og misteltein fredet i egne forskrifter. Fredningen gjelder i hele landet og omfatter 59 arter: 40 karplanter, 8 moser og 11 virvelløse dyr.

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet og kan gjøre unntak fra fredningen hvis det er i tråd med formålet med fredningen, og ved vitenskapelige undersøkelser. Unntak kan også gjøres for tiltak som er av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller, når det ikke strider mot formålet med fredningen.

Forskrift om fredning av truede arter følger opp Norges internasjonale forpliktelser etter konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder, kalt Bernkonvensjonen.

Sist revidert: 19.09.2017
av: Miljødirektoratet