Ivareta fredede arter i arealplanlegging

Kommunen ivaretar forekomster av fredete arter på flere måter med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Kommuneplanens arealdel

 

De mest aktuelle arealformålene

 

 1. Landbruks, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LFN(R))
  LFNR-områdene inneholder ofte verdifullt naturmangfold, selv om det ikke ligger innenfor verneområder. Dette arealformålet er ofte aktuelt for fredete arter, særlig arter knyttet til for eksempel kulturlandskap.
 2. Grønnstruktur med underformål naturområder, turdrag, friområder og parker
  Når en fredet art er knyttet til mindre områder i by og tettbygde områder, kan det være aktuelt å definere det som grønnstruktur.
 3. Bruk og vern av sjø, vassdrag og strandsone med underformål natur- og friluftsområder
  Når en fredet art er knyttet til sjø og vassdrag er dette arealformålet et alternativ.

Hensynssoner

 • Områder hvor det forekommer fredete arter kan vises som hensynssoner i kommuneplanens arealdel. Det kan legges til retningslinjer for disse områdene. Dette følger av plan- og bygningslovens § 11-8 bokstav c.  
 • Områder som følger annet lovverk kan vises som hensynssoner, hvis de er båndlagt permanent og kan angis mes fast geografisk avgrensning. Dette følger av plan- og bygningslovens § 11-8 bokstav d. Hvis en fredet art er stabil i området kan denne hensynssonen brukes.
 • Kommunen kan gi informasjon om forekomster av fredete arter i plandokumentene, for eksempel i form av temakart.

Reguleringsplaner

Områder kan tas inn i reglueringsplaner med formål, slik som fastsatt for:

I reguleringsplaner kan det også gis bestemmelser både til de tidligere nevnte arealformålene og hensynssonene ved bruk av:

 

 

 

Sist revidert: 08.04.2016
av: Miljødirektoratet