Ivareta fredete arter ved behandling av tiltak

Kommunen skal ivareta fredete arter når de behandler søknader om arealtiltak. Det krever en prosess hvor kunnskap innhentes, analyseres og dokumenteres. Kommunen skal vurdere hvilke følger et eventuelt tiltak har for fredete arter.

Sjekkliste:

  1. Lokalisere tiltakets geografiske område
  2. Innhente kunnskap om naturmangfold i området
  3. Analysere og dokumentere kunnskapen som er funnet
  4. Vurdere og beskrive hvordan naturverdiene blir påvirket

Behandle søknader etter plan- og bygningsloven og sektorregelverket

Når kommunen mottar en søknad om tiltak fra tiltakshaver, for eksempel byggesøknad etter plan- og bygningsloven eller søknad om nydyrking etter jordlova, må kommunen undersøke Naturbase, Artskart eller andre tilgjengelige kilder for å avdekke om det forekommer fredete arter i det berørte området. Hvis det ikke forekommer fredete arter innenfor det aktuelle området, kan søknaden behandles etter plan- og bygningsloven, eller det aktuelle sektorlovverket på vanlig måte.

Hvis fredete arter forekommer, må kommunen informere søker om at tiltaket kan være i strid med forbudet mot direkte skade eller ødeleggelse i fredningsforskriften, og at Miljødirektoratet må kontaktes for en avklaring av dette.

Hvis tiltaket er i strid med forskriften, må tiltakshaver vurdere hvordan tiltaket kan tilpasses for å unngå konflikt med arten, for eksempel gjennom alternativ lokalisering.

Tiltakshaver kan også søke Miljødirektoratet om dispensasjon fra fredningsforskriften. Krever tiltaket dispensasjon, bør dette foreligge før kommunen ferdigbehandler søknaden etter plan- og bygningsloven eller aktuelt sektorregelverk. Tiltaket kan ikke iverksettes før det foreligger dispensasjon, eller det er gjort tilpasninger som gjør at man unngår konflikt med arten.

Konsekvensutredning

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen inneholde en konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør plan- og bygningsloven § 4-2 andre ledd.

Noen planer skal alltid omfatte konsekvensutredning, mens andre planer bare utløser konsekvensutredning dersom de har vesentlige virkninger for blant annet truede arter, jamfør forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven §§ 2 og 3.

Sist revidert: 14.11.2017
av: Miljødirektoratet