Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Vern av arter

Noen arter trenger spesiell oppmerksomhet i areal- og ressursforvaltningen.

Det er for eksempel trua arter, ansvarsarter, fremmede arter og høstbare arter.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Karen Waagø
Artene i Rødlista

Trua arter som kartlegges er valgt ut fra Norsk rødliste over truede og sårbare arter.

Foto: Karen Waagø
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Vern av naturtyper

Spesielt verdifulle naturtyper kan inneholde truede arter og vegetasjonstyper, spesielt artsrike områder eller andre spesielle naturforhold.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Artene i Svartelista

De fremmede artene som kartlegges er valgt fra Norsk svarteliste over fremmede skadelige arter.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Kartlegge biologisk mangfold

For å planlegge og gjennomføre naturinngrep på en forsvarlig måte, er det behov for å kartlegge hvilke arter og naturtyper som må tas spesielt hensyn til i et bestemt område. Arealer og naturressurser må brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig samfunnsaktivitet og næringsliv, uten at denne aktiviteten truer livsbetingelsene for arter eller ødelegger naturtyper. Kommunen kan selv ta initiativ til eller samarbeide med eksterne aktører i kartleggingen.

Sist revidert: 19.09.2017
av: Miljødirektoratet