Kartlegge marint biologisk mangfold

Marin kartlegging gir økt kunnskap om sjøområdene. Denne kunnskapen er viktig for kommunene når de skal avgjøre hvordan områdene best kan forvaltes.

Dataene fra kartleggingsarbeidet er derfor et godt grunnlag for eksempel når kommunene skal: 

  • ta vare på viktige naturtyper i kommunen ved utbyggingsspørsmål
  • finne egnede områder for næringsvirksomhet
  • legge til rette for langsiktig vekst og utvikling langs kysten 

 

 

Den kommunale kartleggingen legger mest vekt på grunne og kystnære områder. Dette henger sammen med at det er i disse områdene at kartleggingen er praktisk gjennomførbar for kommunene, og at disse områdene er mest utsatt for påvirkning. Formelt sett omfatter kartleggingen områdene ut til en nautisk mil utenfor grunnlinja. Dette faller sammen med plan- og bygningslovens virkeområde.

Mange kommuner er kjent med at Miljødirektoratet og samarbeidspartnere arbeider med å utvikle ny kartleggingsmetodikk. I påvente av ny metode for å verdsette naturtyper kartlagt etter NiN, brukes:

Sist revidert: 12.01.2018
av: Miljødirektoratet