Kartlegge naturtyper - verdisette biologisk mangfold

Denne håndboka skal hjelpe kommunene med å kartlegge, verdisette og stedfeste naturtyper.

Den beskriver 56 naturtyper som er spesielt viktig for det biologiske mangfoldet.

Mange kommuner er kjent med at Miljødirektoratet og samarbeidspartnere arbeider med å utvikle ny kartleggingsmetodikk. I påvente av ny metode for å verdsette naturtyper kartlagt etter NiN, brukes:

  • Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold, DN-håndbok 13.
  • Metodikk for å kartlegge og verdisette marine naturtyper, DN-håndbok 19.
Sist revidert: 12.01.2018
av: Miljødirektoratet