Havråtunet ved Solstranda på Osterøy. Foto: Birger Lindstad © Riksantikvaren.


Havråtunet ved Solstranda på Osterøy. Foto: Birger Lindstad © Riksantikvaren.

Landskap

Landskapet er ein ressurs for lokalsamfunnet og den framtidige utviklinga både når det gjeld kunnskap, oppleving og bruk. All utbygging og arealdisponering fører til endringar i landskapet. Dette stiller krav til korleis kommunen forvaltar det.

Planlegging og byggesakshandsaming etter plan- og bygningslova er, saman med forvalting av landbruksareal og -ressursar, kommunale oppgåver der ein må ta omsyn til landskapet. 

Sist revidert: 06.04.2016
av: Miljødirektoratet