Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

En ny tjeneste i Naturbase er utviklet til bruk av planleggere i offentlig og privat sektor. Arter av nasjonal forvaltningsinteresse er arter som det er viktig å ta hensyn til for eksempel i planprosesser. Fremmede arter inngår også under dette begrepet.

Det er registrert 41 000 arter i norsk natur, men det reelle tallet er nærmere 55 000, ifølge Artsdatabanken. Totalt 4 600 arter har fått betegnelsen "arter av nasjonal forvaltningsinteresse." De er fordelt på tre hensynskategorier og åtte underkategorier:

Hensynskategorier

Underkategorier

Her finner du mer informasjon om
arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Spesielt hensynskrevende arter

Ansvarsarter

Arter med forekomst i Norge med mer enn 25 prosent av europeisk bestand.
Her finner du en oversikt over ansvarsarter.

 

 

Truede arter

Dette er de tre kategoriene av truethet, kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) og sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter. Her finner du Norsk rødliste for arter 2015.

 

 

Andre spesielt hensynskrevende arter

Arter som bør gis spesiell oppmerksomhet, men som ikke fanges opp av kriteriene for de øvrige kategoriene.

 

 

Spesielle økologiske former

Dette er økologiske former eller underarter som forvaltningen mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Disse blir ikke vurdert eller behandlet i rødlistearbeidet.

 

 

Prioriterte arter

Noen av de mest truede artene kan få status som prioriterte arter.
Du kan lese mer om prioriterte arter her.

 

 

Fredete arter

Disse artene ble fredet etter den tidligere Naturvernloven.
En oversikt over fredete arter finnes her.

 

 Hensynskrevende arter

Nær truede arter

Dette er en av kategoriene i Norsk rødliste.
Her finner du Norsk rødliste for arter 2015.

 

 Fremmede arter

Fremmede arter

Fremmede arter i Norge fra Norsk svarteliste 2012 og internt spredde fremmede arter med høy risiko i Norsk svarteliste 2007.
Mer informasjon om svarteliste 2012 finner du her. Mer informasjon om svarteliste 2007 finner du her.

 

Visning i Naturbase

Det er lansert et nytt temakartlag i Naturbase. Det henter data fra Artskart. Det nye temakartlaget i Naturbase som heter arter av nasjonal forvaltningsinteresse, finner du her:

Artene er delt inn i 13 artsgrupper: Alger, sopp, lav, moser, karplanter, øvrige dyr, krepsdyr, insekter, edderkoppdyr, fisk, amfibier og reptiler, fugl og pattedyr. Det er stilt krav til kvalitet (presisjon) og relevans (aktivitet), for at data kan bli vist i Naturbase. Kravene varierer noe mellom de ulike artsgruppene. De ulike kravene er listet her.

Sist revidert: 19.09.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon