Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Elvesandjeger

Elvesandjeger (Cicindela maritima) er en sjelden bille som er knyttet til sand og siltflater langs elvebredder i store vassdrag.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Rød skogfrue

Rød skogfrue (Cephalanthera rubra) er en av våre største og vakreste orkideer. Den er svært sjelden og vokser i tørr halvåpen kalkfuruskog.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Svarthalespove

Svarthalespove (Limosa limosa) er en sjelden hekkefugl i Norge, med hovedforekomst i straneng og slåtteng på Jæren og i Vesterålen.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Prioriterte arter

I Norge finnes det nesten 2 400 arter som er truet av utryddelse. Den viktigste årsaken til dette er endringer i deres leveområder. Noen av de mest truede artene kan få status som prioriterte arter. Kommunene kan bidra til å ta vare på de prioriterte artene ved å informere om artenes tilstedeværelse, opprette hensynsoner i kommuneplanens arealdel og ved å beskrive artene i plandokumentet.

Disse tretten artene er prioriterte etter naturmangfoldloven: 

  • Pattedyr: Fjellrev
  • Fugler: Dverggås og den nordlige underarten av svarthalespove
  • Insekter: Eremitt, elvesandjeger og klippeblåvinge. De to siste med økologisk funksjonsområde.
  • Planter: Dragehode, honningblom, svartkurle, dvergålegras, rød skogfrue, skredmjelt, og trøndertorvmose. De tre siste med økologisk funksjonsområde.

Uttak, skade eller ødeleggelse av prioriterte arter er forbudt. For sju av artene er det også gitt regler om å ivareta artens økologiske funksjonsområde gjennom bærekraftig bruk. Dette er områder som arten er særlig avhengig av, slik som for eksempel hekkeområder og rasteområder for fugl. I slike områder er enkelte særlig skadelige og ødeleggende tiltak og handlinger forbudt. Hver art som er prioritert har en egen forskrift. En oversikt over forskriftene finner du nedenfor under oppgavehjelp.

Oppgavehjelp til saksbehandlingen

Sist revidert: 01.12.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon