Foto: Anne Rudsengen
Slåttemark

Slåttemark må slås regelmessig for at det store artsmangfoldet skal opprettholdes.

Foto: Anne Rudsengen
Foto: Else Marte Vold
Slåttemyr

Slåttemyr er viktig levested for mange arter av fugler, orkidéer, insekter og moser.

Foto: Else Marte Vold
Foto: Elisabeth Kaddan
Kystlynghei

Kystlyngheiene våre er formet gjennom flere hundre år med rydding, brenning og beiting i kystlandskapet.

Foto: Elisabeth Kaddan
Foto: Ola Hegge
Kalksjøer

Kalksjøer har spesielt høyt kalkinnhold, og her vokser mange sjeldne kransalgearter.

Foto: Ola Hegge
Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Kalklindeskog

Kalklindeskogene som vi har igjen er få, små og truet av utbyggingspress.

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Hule eiker

Hule eiker huser mange arter av insekter, sopp og lav som ikke lever andre steder.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Utvalgte naturtyper

I Norge står 40 naturtyper i fare for å forsvinne. Gjennom ordninga med utvalgte naturtyper pålegges alle offentlige myndigheter å ta særskilt hensyn til enkelte av disse naturtypene. Kommunen spiller en viktig rolle i dette arbeidet.

Den store variasjonen i topografi, klima, jordsmonn og menneskets langvarige bruk av naturen, har gitt Norge et stort mangfold av naturtyper. Noen naturtyper har stort biologisk mangfold, mens andre kan være viktig levested for arter som står i fare for å dø ut. De kan bestå av spesielle typer geologiske forekomster eller ha andre særegenheter som gjør dem interessante og verdifulle i lokal, nasjonal eller internasjonal sammenheng.

Kongen i statsråd kan etter forslag fra Klima- og miljødepartementet vedta at enkelte naturtyper skal ha en særskilt status som utvalgt naturtype. En utvalgt naturtype får en lovbestemt retningslinje som alle offentlige myndigheter skal følge. Det innebærer at de skal legge særlig vekt på hensynet til forekomsten av naturtypen, for å hindre at dens tilstand og utbredelse forringes. En naturtype som har status som utvalgt skal anses som viktigere enn andre naturtyper ved offentlig saksbehandling.

Ordninga innebærer ikke en fredning av enkeltforekomster. Det innebærer at kommunen ved alle beslutninger som kan påvirke en forekomst må ha for øye hvilken betydning påvirkninga vil ha for naturtypens utbredelse og økologiske kvalitet i nasjonal sammenheng.

 

 

Sist revidert: 17.01.2018
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon