Spørsmål og svar om utvalgte naturtyper

På denne siden samler vi spørsmål og svar om utvalgte naturtyper. Svarene bygger på Miljødirektoratets tolkninger av regelverket.

Spørsmål

  1. Det står i forskrift om utvalgte naturtyper at hule eiker i produktiv skog er unntatt. Hvordan vet jeg om ei eik står i produktiv skog?
  2. Hvilke eiker er omfattet av den utvalgte naturtypen hule eiker?

Svar

1. Hvordan vet jeg om ei eik står i produktiv skog?

Produktiv skog er i utgangspunktet områder som på arealressurskartet AR5 er klassifisert som skog i produktivitetsklassene lav, middels høg eller svært høg.

Eiker som etter kartet står i skog med disse bonitetsklassene regnes dermed ikke om utvalgt naturtype.

Bakgrunnen for at hule eiker i produktiv skog ikke skal regnes som utvalgt naturtype er at regjeringen mener disse eikene er tilstrekkelig ivaretatt gjennom skogbrukets egne ordning med miljøregistreringer i skog, MiS.

I AR5 vil imidlertid også enkelte arealkategorier hvor det normalt sett ikke drives skogbruk vises som produktiv skog. Dette kan for eksempel gjelde åkerholmer i kulturlandskapet eller kantsoner mot kulturlandskapet. Ettersom det ikke gjennomføres MiS-registreringer i slike områder, har Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet i et felles brev presisert at hule eiker som ligger 20 meter inn i produktiv skog fra arealklassene bebygd, åpen fastmark, fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite skal omfattes av forskriften om utvalgte naturtyper. Trær som befinner seg på grenselinja skal anses å være utvalgt naturtype, dersom deler av stammen på grunnivå befinner seg innenfor.

2. Hvilke eiker er omfattet av den utvalgte naturtypen hule eiker?

Alle eiker med en omkrets på 200 cm eller mer, eller med en omkrets på over 95 cm, og synlige hulheter, regnes som den utvalgte naturtypen hule eiker. Det følger av forskrift om utvalgte naturtyper § 3 nr. 3.

Miljødirektoratet publiserer plasseringa av kartlagte hule eiker i Naturbase.no. Der kommunen behandler saker som berører eik som ikke er kartlagt, må kommunen selv ta stilling til om eika fyller vilkårene for å være utvalgt naturtype, eller ikke.

Etter forskriften er eiker som står i produktiv skog ikke å regne som utvalgt naturtype, selv om de ellers oppfyller definisjonen av hule eiker. Bakgrunnen for denne avgrensninga er ei forutsetning om at hule eiker i produktiv skog, skal ivaretas gjennom skogbrukets egne virkemidler.

I kantsoner mot annet areal slår imidlertid ikke denne forutsetninga til. På denne bakgrunn har Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet i en felles uttalelse fra 2. november 2017 presisert hvordan produktiv skog i forskriftens forstand skal avgrenses mot jordbrukslandskap. Det framgår her at hule eiker som ifølge kartet AR5 ligger 20 meter inn i produktiv skog fra arealklassene bebygd, åpen fastmark, fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite, skal omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper.

Bruk gjerne boksen nedenfor til å stille spørsmål!

Sist revidert: 10.01.2018
av: Miljødirektoratet