Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Skjøtselstiltak

Kommunen gjennomfører nødvendige skjøtselstiltak for å ivareta at verneverdiene ikke forringes.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Disse planene gir retningslinjer for forvaltning av et område, og oversikt over aktuelle skjøtselstiltak.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Verneområder

Verneområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområdene våre kan beskrives som indrefileten av norsk natur. Det er derfor viktig at disse arealene forvaltes på en langsiktig og god måte. Kommunene kan ha et delegert forvaltningsansvar for verneområder.

Norge har om lag 2 900 verneområder på fastlandet og Svalbard. Det er flere ulike verneformer, hvor naturreservat har det strengeste vernet, og landskapsvernområder har det mildeste.

Regjeringen og Stortinget legger rammene for vern av natur i Norge. Miljødirektoratet, fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard har ansvaret for å gjennomføre vernearbeidet med utgangspunkt i naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for de fleste små verneområdene, men det finnes også mange verneområder med lokal forvaltning.

Verneområder med kommunal forvaltning

Flere kommuner har delegert forvaltningsmyndighet for verneområder. Det innebærer at kommunene har ansvar for å forvalte disse områdene i tråd med verneformålet, og treffe nødvendige tiltak hvis verneverdier trues. Miljødirektoratet er klageinstans for vedtak som fattes i enkeltsaker.

I denne sammenheng menes med kommunal forvaltning verneområder hvor kommunen er forvaltningsmyndighet. Nasjonalparker og større landskapsvernområder forvaltes av forvaltningsstyrer med representanter fra flere kommuner. Forvaltningsstyrer og deres myndighet og plikt er ikke omtalt her.

 

 

Sist revidert: 05.02.2018
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon