Vurdere brudd på vernebestemmelse

Kommuner som har forvaltningsmyndighet for verneområder har ansvar for å vurdere brudd på bestemmelsene i verneforskriften. De har også ansvar for å følge opp eventuelle brudd i samråd med andre aktuelle myndigheter. 

Dokumentere brudd på bestemmelse

Hvis kommunen blir varslet om et mulig brudd på verneforskriften er det viktig:

 1. å skrive ned alle opplysninger i saken, blant annet fordi det kan bli aktuelt å anmelde den på et senere tidspunkt. Slike saker kan unntas offentlighet. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle, jamfør verneforskriften § 24, 1. eller 2. ledd.
 2. å varsle Fylkesmannen hvis den er forvaltningsmyndighet i saken. 
 3. å vurdere om saken skal anmeldes, hvis kommunen er forvaltningsmyndighet. Vurderingen kan gjøres i samråd med Fylkesmannen, verneområdeseksjonen i Miljødirektoratet eller Statens naturoppsyn.

I alvorlige saker eller hvis det haster med å sikre bevis, bør kommunen følge disse rådene (lenke kommer).

Brudd på vernebestemmelser, varslingsrutiner og befaring

Kommunen vurderer

 1. hvor alvorlig saken er
 2. hva som bør gjøres 
 3. hvem som skal kontaktes

Kommunen kontakter

 1. Miljødirektoratet eller Fylkesmannen for å drøfte forholdet, hvis de er usikker på hvor alvorlig saken er
 2. Politiet hvis saken er alvorlig, blant annet for å sikre bevis
 3. Statens naturoppsyn sitt lokalkontor

Kommunen vurderer om andre myndigheter må kontaktes hvis det kan være behov for å sette inn tiltak som hører hjemme under andre lovverk enn de som ligger under Klima- og miljødepartementet.

Hvis det er nødvendig med befaring, så kan SNO normalt dra ut for å sjekke opplysningene alene, dersom befaringen ellers må utsettes. I saker som er relevante for politiet, må befaringen avklares med politiet. En oversikt over de lokale SNO-kontaktene finner du her.

Hvis kommunen kommer frem til at tiltaket ikke bryter med bestemmelsene, så skal de informere om det til den som meldte fra om tiltaket. Saken avsluttes.

Ved brudd på bestemmelsene må forholdene i saken beskrives i en rapport. Det er viktig at alle momenter blir dokumentert. Dette kan for eksempel gjøres ved bruk av video, bilde, oppmålinger eller kartfesting.

Begrense skade

Kommunen rådfører seg med oppsynsmannen på lokalkontoret til Statens naturoppsyn, som har myndighet til å pålegge at tiltak som begrenser skade skal settes inn. Kommunen har ikke myndighet til det.

Anmeldelse

Kommunen vurderer om forholdet skal anmeldes, dersom det foreligger brudd på forskriften. De vurderer også om andre sanksjoner bør settes inn i tillegg til, eller istedenfor, en anmeldelse. 

Det bør legges vekt på følgende momenter i vurderingen av anmeldelse:

 • presedenshensyn
 • sakens alvorlighet for verneverdiene
 • om ulovligheten går utover gitt tillatelse («kalkulert»)
 • om inngrepet gir varige skader og allmennpreventive hensyn
 • effekten av ikke å anmelde. Å unnlate å anmelde en overtredelse kan føre til at respekten for miljølovgivningen, og vedtak fattet med hjemmel i denne, svekkes hos publikum. 

I saker hvor man velger å anmelde et forhold, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke er til hinder for:

Der hvor det er hensiktsmessig bør pålegg om retting av det ulovlige forholdet vurderes nøye, jamfør naturmangfoldloven § 69. Kommunen kontanter Fylkesmannen hvis det er aktuelt, fordi det er Fylkesmannen, og ikke kommunen, som har myndighet til å fatte vedtak om retting. 

Miljøerstatning er et alternativ til anmeldelse, som kan anvendes ved mindre alvorlige forhold, jamfør naturmangfoldloven § 74. Vedtak om miljøerstatning fattes av Miljødirektoratet.

 

 

 

 

Sist revidert: 03.12.2015
av: Miljødirektoratet