Rapportere om forvaltning av verneområder

Kommuner som har delegert forvaltningsmyndighet for verneområder har ansvar for å rapportere om forvaltningen av verneområdene.

Kommunene rapporterer løpende i Naturbase og ved å rapportere dispensasjoner i Miljøvedtaksregisteret.

Dispensasjoner fra verneforskriftene

Kopi av alle vedtak som treffes skal registreres i Miljøvedtaksregisteret. Fristen for å registrere er tre virkedager etter at parten er underrettet om vedtaket, jamfør forskrift om Miljøvedtaksregisteret § 3. 

I tillegg skal alle vedtak sendes i kopi til Fylkesmannen.

Brudd på verneforskriftene

Kommunen som forvaltningsmyndighet har et selvstendig ansvar for å påse at brudd på reglene i verneforskriften som kommunen får kjennskap til, blir anmeldt til politiet eller rapportert til Fylkesmannen og Miljødirektoratet for eventuelle administrative sanksjoner. Kopi av anmeldelse skal sendes Fylkesmannen og Miljødirektoratet. 

Oppdatering av Naturbase

Forvaltningsmyndigheten har ansvar for å oppdatere datasettet "naturvernområder" i Naturbase. Ut over dette er det Fylkesmennene sitt ansvar å oppdatere alle kartobjekt for verneområdene i eget fylke. Dette gjelder også for verneområder der forvaltningsmyndigheten er delegert til nasjonalpark-, verneområdestyrer eller kommuner. Nødvendig veiledning finnes på Miljødirektoratet sine nettsider:

I Naturbase er det publisert mange filer under "Dokumentasjon og rutiner". Filnavn som er mest relevante knyttet til kommunenes rolle, er de som betegnes med:

Miljødirektoratet benytter datasettet som et verktøy til mange formål, blant annet:

Det er viktig at mest mulig informasjonen er oppdatert og riktig. Dette gjelder særlig følgende opplysninger:

  • Forvaltningsmyndighet
  • Forvaltningsmyndighettype
  • Forvaltningsplanstatus, inkludert dato dersom det finnes en plan
  • Skjøtselsplanstatus, inkludert dato dersom det finnes en plan
  • Behov for skjøtsel eller tilrettelegging
  • Truetvurdering
  • Trusselvurderinger i og utenfor verneområdet
  • Legg ved disse dokumentene: Vernekart, forvaltningsplan og/eller skjøtselsplan 

Oppdatering skal gjøres via internett, ved redigering av data i Naturbase. Det krever innlogging via en personlig brukerkonto. Samme konto benyttes for alle datasett og tjenester i Naturbase, der det kreves innlogging. Ansvarlig for slik oppdatering i kommunen, må kontakte Miljødirektoratet for å opprette ny brukerkonto eller endre på rettigheter til kontoer som allerede er i bruk.

  • Slike henvendelser rettes til fagansvarlig for datasettet "naturvernområder" i Naturbase, som er Tore Opdahl. Skriv til: tore.opdahl@miljodir.no.

 

 

 

 

 


Sist revidert: 13.09.2018
av: Miljødirektoratet