Søknad om dispensasjon fra verneforskrift

Kommuner som har forvaltningsmyndighet for verneområder, har ansvar for å vurdere ønsker om tiltak i disse områdene. I enkelte tilfeller kan tiltakene være tillatte og ikke kreve søknad om dispensasjon. I andre tilfeller må tiltakshaver søke kommunen om dispensasjon.

1. Spørsmål eller søknad om dispensasjon fra verneforskrift
2. Er aktiviteten eller tiltaket tillatt etter verneforskriften?
3. Hvis JA: Informer tiltakshaver om at aktiviteten eller tiltaket er tillatt
4. Hvis NEI: Tiltaket er søkandspliktig. Vurder om tillatelse kan gis.
5. Tillatelse gis
6. Avslag
7. Klage
8. Nytt vedtak
9. Klagebehandling

1. Spørsmål eller søknad om dispensasjon fra verneforskrift

Verneforskriften angir en rekke aktiviteter eller tiltak som er forbudt i verneområdet. I tillegg er det fastsatt en rekke direkte unntak fra forbudene. Aktiviteter og tiltak som er direkte unntatt fra forbudene kan gjennomføres uten søknad. Når kommunen er forvaltningsmyndighet for verneområdet, har kommunen plikt til å vurdere om aktuelle tiltak er tillatt etter vernebestemmelsene, og behandle søknader om å gjennomføre tiltak i verneområdet.

Kommunen behandler søknaden i tråd med verneforskriftens bestemmelser, naturmangfoldloven og forvaltningsloven.

Kommunen veileder i tillegg potensielle søkere og svarer på spørsmål fra kommunens innbyggere om hvordan bestemmelsene i regelverket skal forstås. 

Kommunen må behandle søknader i tråd med eget delegasjonsreglement.

2. Er aktiviteten eller tiltaket tillatt etter verneforskriften?

Kommunen må vurdere om en aktivitet eller et tiltak er tillatt i verneområdet eller om det kreves dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Kommunen kan kontakte Fylkesmannen eller Miljødirektoratet hvis det er usikkerhet omkring tolkningen av bestemmelsene i verneforskriften.

 

 

3. Hvis JA: Informer tiltakshaver om at aktiviteten eller tiltaket er tillatt

Kommunen underretter tiltakshaver om at aktiviteten eller tiltaket kan gjennomføres uten nærmere tillatelse. Kommunen opplyser om hva som omfattes av unntaksbestemmelsen, og om eventuelle tilleggsaktiviteter krever tillatelse, som for eksempel motorferdsel i forbindelse med tiltaket.

4. Hvis NEI: Tiltaket er søkandspliktig. Vurder om tillatelse kan gis.

Kommunen opplyser om at tiltaket er søknadspliktig og behandler en eventuell søknad om dispensasjon i tråd med verneforskriftens bestemmelser eller naturmangfoldloven § 48.  

Det skal foretas en grundig vurdering av hver enkelt søknad. Kommunen skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst, i tråd med

  • Forvaltningslovens § 17 om forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt.
  • Relevant paragraf i verneforskriften eller naturmangfoldloven § 48.
  • Forvaltningsplanen for området og eventuelle relevante spesifikasjoner av verneforskriftens bestemmelser.
  • Naturmangfoldloven §§ 8-12.

I denne fasen vil rundskrivet fra Miljødirektoratet om forvaltning av verneforskrifter være nyttig. 

Eventuell tillatelse etter verneforskriften fritar ikke for krav om tillatelse etter andre lovverk. Dersom tiltakshaver søker tillatelse etter flere lovverk samtidig skal vedtak først fattes etter verneforskriften, om ikke annet følger av verneforskriften eller med forvaltningsmyndighetens samtykke, jamfør naturmangfoldlovens § 48 tredje ledd.

5. Tillatelse gis

Opplys søker om vedtaket og begrunn hvorfor tillatelse er gitt. Når det gjelder begrunnelsens innhold, vises det til forvaltningsloven § 25. Vedtak skal registreres i Miljøvedtaksregisteret. Fristen for å registrere er tre virkedager etter at søker er underrettet om vedtaket. Kopi av vedtaket skal også sendes Fylkesmannen.

Vedtaket må inneholde:

  • hvilken bestemmelse som er hjemmel for tillatelsen
  • vurdering av om vilkårene i den aktuelle bestemmelsen er oppfylt
  • vurdering av tiltakets påvirkning på verneverdiene
  • hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er brukt
  • eventuelle vilkår for tillatelsen
  • opplysninger om klagefrist

Det bør også opplyses om det trengs tillatelse etter flere lovverk eller fra grunneier, før man kan utføre tiltaket.

6. Avslag

Opplys søkeren om vedtaket og gi et begrunnet avslag. Du kan lese mer om begrunnelsens innhold her: forvaltningsloven § 25.

Det skal også framkomme av vedtaket hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert. Opplys om klagefrist og klageinstans.

Du må registrere vedtaket i Miljøvedtaksregisteret. Fristen for å registrere er tre virkedager etter at søker er underrettet om vedtaket. Kopi av vedtaket skal også sendes Fylkesmannen.

7. Klage

Kommunen vurderer om klagen er fremsatt innen fristen og om klager har rettslig klageinteresse. Kommunen tar stilling til anførslene i klagen.

8. Nytt vedtak

Dersom kommunen tar klagen til følge, fattes et nytt vedtak i saken. Det må da gis ny klagerett på vedtaket.

9. Klagebehandling

Dersom kommunen opprettholder sitt tidligere vedtak, oversendes klagen til Miljødirektoratet for klagebehandling. Husk at alle dokumenter i saken sendes med. Kommunen må foreta en vurdering av anførslene i klagen, og sende denne vurderingen til klageinstansen. Dette er en del av forberedende klagebehandling.

Sist revidert: 03.12.2015
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon