Brudd på kulturminneloven

Hvis kommunen blir kjent med antatt straffbare overtredelser av kulturminneloven, skal de snarest melde fra til kulturminnemyndighetene ved å ringe Fylkeskommunen.

Det er Riksantikvaren, fylkeskommunene, landsdelsmuséene, sjøfartsmuséene, Sametinget og Kulturdepartementet eller den det bemyndiger, som på vegne av kulturminneforvaltningen kan anmelde antatt straffbare overtredelser av kulturminneloven.

For øvrig er kulturminneloven undergitt offentlig påtale, slik at politiet også kan starte etterforskning hvis politiet finner grunn til det.

Er kulturminnemyndigheten i tvil om forholdet bør anmeldes, skal spørsmålet forelegges Riksantikvaren. 

Sist revidert: 15.01.2016
av: Miljødirektoratet