Hvordan kan kommunen utforme en anmeldelse?

Kommunen bør utforme anmeldelsen på en grundig og oversiktlig måte.

Det er ordføreren som har myndighet til å anmelde saker, men i noen kommuner har man delegasjonsreglement hvor ordføreren delegerer myndigheten til andre i kommunen.

Det er viktig å bruke ordet "anmeldelse", og ikke "melding" eller "underretning" om et mulig straffbart forhold.

Til høyre på denne siden finner du en brevmal som heter "anmeldelse av brudd på...". Denne veiledningen og brevmalen gir et generelt utgangspunkt som kan brukes i de fleste saker.

1. Innledning

 1. Lag en kort innledning.
 2. Oppgi hvem som anmeldes.
 3. Redegjør for hva som anmeldes. Angi den straffbare handlingen med tid og sted, samt hvilke bestemmelser som er brutt. 

2. Faktiske opplysninger med kilder, vitner og dokumentasjon

 1. Fremstill faktum på en oversiktlig og lettfattelig måte.
 2. Vær nøyaktig med å tidfeste hendelsene.
 3. Henvis til vedlegg fortløpende.
 4. Beskriv kort miljøkonsekvensene av lovbruddet, eller risikoen for slike.
 5. Ikke forutsett at mottakeren har miljøfaglig kompetanse.
 6. Oppgi hvor du har hentet informasjonen fra. Er det egne eller andres observasjoner du viser til? Hvem har du mottatt dokumenter eller bilder fra? Når og hvor ble bildene eller prøvene tatt?
 7. Legg ved alle relevante vedtak.
 8. Åstedet bør dokumenteres med bilder eller video. Opplys skriftlig om hva bildematerialet viser.
 9. Det er viktig å angi nøyaktig hvor åstedet er.
 10. Oppgi vitner nøyaktig, med navn, adresse og telefonnummer.
 11. Kommunen kan gi politiet tips om hvilke skritt som bør tas i etterforskningen, ut fra at kommunen har kunnskap innen sine fagområder som politiet ikke har.

3. Hjemmel

 1. Vis hvilken eller hvilke bestemmelser som er brudt i saken. Henvis både til lov, forskrift og paragraf.
 2. Legg gjerne ved rundskriv som sier noe om hvordan regelverket skal praktiseres.
 3. Hvis du mener at overtredelsen er grov og at det foreligger "særlig skjerpende omstendigheter", så begrunn hvorfor du mener det.

4. Momenter som er viktige for straffeutmålingen

Subjektiv skyld

Momenter som belyser skyld må fremheves. Har kommunen for eksempel sendt brev eller vedtak som beskriver hva som er tillatt og ikke? Er det gitt advarsel eller informasjon om at fortsatte handlinger vil bli anmeldt til politiet? Har det vært annen dialog med kommunen, for eksempel tilsyn?

Konsekvenser eller risiko for miljøet

Det er viktig at risiko eller konsekvenser for miljøet er synlig når det skal utmåles straff. Forklar hvorfor en sak er alvorlig eller bør straffes. Det kan være hensiktsmessig å få en fagkyndig til å utarbeide en egen rapport, hvis konsekvensene av faktum i saken er omfattende eller kompliserte.

Andre momenter

 • Hvor stort omfang har overtredelsen?
 • Hvor stor fare utgjør den?
 • Er omfanget av overtredelsen langvarig?
 • Er det lav risiko for at overtredelsen blir oppdaget?
 • Har man med gjentatte overtredelser å gjøre?
 • Er handlingen rettet, eller forsøkt rettet i ettertid av overtredelsen?
 • Fører overtredelsen til at noen sparer eller vinner noe på den?

5. Eventuell erstatning eller inndragning

I noen saker kan det kreves erstatning. Det kan for eksempel kreves for å dekke utgifter i forbindelse med opprydning eller tap. Dette i kan kreves etter straffeprosessloven § 427 jamfør § 3. Slike krav må dokumenteres på best mulig måte og fremgå av anmeldelsen. Utbytte, ting eller gjenstander som har blitt skaffet til veie ved eller brukt i forbindelse med en straffbar handling, kan inndras etter straffeloven §§ 67-69.

6. Anmod politiet om at kommunen må bli underrettet i saken

Sørg for at anmeldelsen sendes til det politidistriktet hvor handlingen er begått. Oppgi at kommunen er anmelder. Kommunen får en bekreftelse på at forholdet er anmeldt, og mottar informasjon om hvem som er etterforsker og påtalejurist i saken. Hvis saken er stor eller alvorlig, bør kommunen oppgi en kontaktperson som politiet kan kontakte ved behov.

7. Andre generelle bestemmelser

 • Unnta offentlighet. Anmeldelsen skal unntas offentlighet, etter offentleglova § 24, 2. ledd.
 • Kopimottakere: Anmeldelsen skal unntas offentlighet og det betyr at dokumentet bør spres til færrest mulig. Mistenkte personer eller bedrifter skal ikke underrettes om at et forhold er anmeldt, ved kopi av anmeldelsen eller på annen måte. Dette er politiets oppgave.
 • Uriktige opplysninger til offentlig myndighet: Hvis opplysningene som er gitt til offentlig myndighet ikke er korrekte, så er det straffbart etter straffeloven § 221, 1. ledd. Informasjon om dette bør derfor tas med i anmeldelsen.

Sist revidert: 03.01.2018
av: Miljødirektoratet