Innsyn i sak

Retten til innsyn er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Formålet med regler om innsyn og offentlighet er ”å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta.”, jamfør offentleglova § 1 om formål.

Hovedregelen om den generelle innsynsretten fremgår av offentleglova kapittel 2.

Det kan kreves innsyn i en sak i to tilfeller: Enten som følge av den generelle retten enhver har til innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende register hos vedkommende forvaltningsorgan, eller som part i en sak.

Regler om enhvers innsyn i saksdokumenter, journaler og lignede register hos vedkommende forvaltningsorgan, finnes i offentleglova § 3 om hovedregel: Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ

Retten en part har til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, er i flere tilfeller mer vidtgående enn innsynsretten enhver har i forvaltningssaker. Regler om partsinnsyn finnes i forvaltningsloven § 18 om om partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, § 18a om om dokument utarbeidet for egen saksforberedelse, § 18 b om dokumenter innhentet utenfra for den interne saksforberedelsen, § 18c om innsyn i faktiske opplysninger med videre, § 18d om innsyn i interne dokumenter hos kommunene og fylkeskommunene, § 19 om innskrenket adgang til visse slags opplysninger og § 20 om gjennomsyn og utlån av saksdokumenter.

Taushetsplikten i forvaltningen framgår av forvaltningsloven § 13 om taushetsplikt, § 13a om begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse, § 13b om begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser, § 13c om informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt, § 13d om opplysninger til bruk for forsking, § 13e om forskeres taushetsplikt, § 13f om bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt med mer i andre lover, og kan i noen tilfeller begrense innsynsretten.

Difi har laget et e-læringsmagasin om innsyn og offentleglova.

 

Sist revidert: 26.01.2016
av: Miljødirektoratet