Vurdere habilitet

Når en offentlig tjenestemann skal tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe en avgjørelse i en forvaltningssak, må han vurdere om han har en slik tilknytning til saksforholdet eller sakens parter at han av den grunn anses som uskikket til å forberede eller treffe avgjørelse i saken. Regler om hvilke tilfeller en offentlig tjenestemann er inhabil, fremgår av forvaltningsloven kapittel II om ugildhet.

Kommunal- og regionaldpartementets veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner. Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven H-2266 gir oversikt og veiledning om habilitetsreglene som gjelder.

Sist revidert: 26.01.2016
av: Miljødirektoratet