Illustrasjon: Prathepa Kirubaharan

Treleddsstrategien

Mange kommuner benytter treleddsstrategien når de skal velge overvannstiltak.

Strategien krever at overvann ivaretas systematisk i kommunens arealplan, reguleringsplan og i bygge- og gravesaker.

Illustrasjon: Prathepa Kirubaharan

Overvann

Problemer med overvann blir mer og mer vanlig i byer og tettsteder. Kombinasjonen av kraftig nedbør og fortetting er en utfordring, fordi stor og hurtig avrenningen kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø.

Klimaendringene vil føre til mer nedbør fram mot slutten av århundret. Både årsnedbør, antall dager med kraftig nedbør og nedbørmengden på dager med kraftig nedbør beregnes å øke. Det er viktig å integrere hensynet til både fortetting og klimaendringer i overvannshåndteringen.

Store nedbørsmengder kan fylle avløpsnettet. Det kan føre til tilbakeslag og oversvømmelse i kjellere. Der overvannet renner på overflaten kan ukontrollert avrenning gi skade på bygninger, infrastruktur, helse og miljø.

I dag er byutvikling styrt mot fortetting og sentrumsutvikling. Det er derfor viktig at kommunen planlegger å håndtere overvann tidlig i planprosessen, slik at innbyggere og næringsliv beskyttes mot skader.

Overvann følger ofte de gamle dreneringslinjene til bekker og vassdrag, selv når disse er lukket eller omdannet på grunn av utbygging. Vassdragstiltak for å restaurere bekker og vassdrag kan derfor bidra til å forebygge skader som følge av overvann i byer og tettsteder. 

Åpne bekker og blågrønne strukturer i tettbebygde områder forebygger hurtig og ukontrollert avrenning og skaper rom for rekreasjon og naturmangfold. Kommunen bør alltid se på mulighetene for å bruke overvann som en ressurs og kilde til verdiskaping i byrommet.

Definisjoner av overvann

Overvann defineres som overflateavrenning som følge av nedbør og smeltevann, i NOU: Overvann i byer og tettsteder, 2015:16.

Overvann defineres som overflateavrenning av regn eller smeltevann fra gårdsplasser, gater, takflater, som avledes på overflaten, i overvannsledning eller sammen med sanitært avløpsvann. Når overvannet avledes på overflaten kan det infiltreres i grunnen, tå i grøfter eller vassdrag elller ledes til ledninger. Dette fremgår av kommentaren til forurensningsforskriften, kapittel 11.

Kommunens myndighet

Kommunen må ta hensyn til påvirkning fra overvann i oppgaver som kommunen har ansvar for. En av disse oppgavene er kommunal arealplanlegging, jamfør plan- og bygningsloven § 3-3.

Overordnet strategi

Kommunen bør ha en overordnet strategi for hvordan overvann skal håndteres i byer og tettsteder. Vesentlige elementer fra overvannsstrategien bør innarbeides i kommuneplanens arealdel. Dette vil gi et godt grunnlag for kommunene til å ivareta hensynet til god overvannshåndtering i forbindelse med reguleringsplaner og i enkeltvedtak i byggesaker.

Regjeringen mener det er viktig at kommunene utnytter de muligheter plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift gir til å planlegge og å stille krav til en god og framtidsrettet håndtering av overvann.

Les mer om overvannsstrategi i veilederen om beslutningsprosess for overvann:

Sist revidert: 04.04.2017
av: Miljødirektoratet