Erstatning for naturskade

Ekstrem nedbør kan føre til skader på privat eiendom. Overvannsskader erstattes i henhold til forsikringsavtaler og dekkes normalt ikke av naturskadeloven.

Erstatningene for overvannsskader i byer og tettsteder er generelt høyere enn utbetalingene for flom langs elver og vassdrag. En enkel oversvømmelse kan koste flere hundre tusen kroner å reparere.

Det er private personer og virksomheter som har rett til erstatning etter naturskadeloven. Kommunen er ikke erstatningsberettiget, men bør veilede innbyggerne om at de kan ha rett til å få dekket deler av sine tap etter naturulykker.

Statlig erstatning etter naturskade gis bare dersom skadene direkte skyldes ulykke som gir rett til erstatning, jamfør naturskadeloven § 4 om skader som kan erstattes. Skader i forbindelse med overvann gir normalt ikke rett til erstatning. Naturulykker er i naturskadeloven definert som ”skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende”.

I noen tilfeller kan overvann etter ekstreme mengder nedbør medvirke til såkalte ”villbekker”, slik som det skjedde i Buskerud og Vestfold under ”Frida” i 2012. Ankenemnda for Statens naturskadefond har definert villbekk slik: ”Det er også erstatningsbetingende flom når ekstraordinær, naturlig avrenning danner villbekker i skrånende terreng. Det forutsettes at situasjonen medfører ekstraordinær skade”. Tilbakeslag fra avløpsnett og lignende dekkes ikke.

Kun skader som ikke kan dekkes av forsikring kan dekkes, jamfør naturskadeloven § 1 og naturskadeforsikringsloven.

I Norge er forsikringen knyttet til naturskade lovpålagt. Alle som tegner brann- og innboforsikring på eiendom, har også en naturskadedekning. Bygninger med tomt eller hage på inntil 5 dekar er dekket mot naturskader gjennom brannforsikringen. I tettbebygde områder vil derfor naturskader i liten grad dekkes av naturskadefondet.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider om naturskadeerstatning og Finans Norges sider om naturskade

Sist revidert: 14.03.2016
av: Miljødirektoratet