Ansvar for skader fra kommunens avløpsanlegg

Kommunen har ansvar for å drifte og vedlikeholde avløpsanlegg.

Dette ansvaret omfatter overvannsanlegg, som helt eller delvis eies av kommunen, jamfør forurensningsloven § 24 første ledd. Det gjelder også veigrøfter, rister, kummer og stikkrenner ansett som avløpsanlegg, noe som er slått fast av en høyesterettsdom fra den 24. mai 2012.

Kommunen er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av at et avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen ikke fungerer som det skal, jamfør forurensningsloven § 24 a. Bestemmelsen omfatter skade, herunder fukt og forurensningsskader, fra avløpsanlegg både for overvann og forurenset overvann, jamfør forurensningsloven § 21. Bestemmelsen gjelder alle typer anlegg for avløpsvann, uavhengig av om avløpsvannet er forurenset eller ikke, om det går i lukket ledning eller åpen løsning, og uavhengig av om avløpsvannet ledes i fellessystemer eller i separate systemer.

Kommunens erstatningsansvar som anleggseier etter forurensningsloven § 24 a er et objektivt ansvar. Det objektive erstatningsansvaret omfatter skader som følge av utilstrekkelig kapasitet eller vedlikehold.

Dersom det oppstår spørsmål om årsak til skade, må kommunen som anleggseier bevise at eventuell skade ikke skyldes avløpsanlegget, jamfør forurensningsloven § 59 første ledd.

Sist revidert: 14.03.2016
av: Miljødirektoratet