Illustrasjon: Oslo kommune

I byggeprosessen skal gode planer settes ut i livet. Tiltakshaver er ansvarlig for at krav og føringer i planer og lovverk følges, også når det gjelder håndtering av overvann. Kommunen fører tilsyn med tiltakshaver.

Illustrasjon: Oslo kommune

Overvann i byggeprosesser

Kommunen må i sine planer sikre at nye utbygginger ikke legges til områder som er utsatt for overvannsflom. Like viktig er det at økt avrenning fra nye utbygginger ikke fører til overvannsflom i tilgrensende områder. Alternativt må kommunen kreve at utbygger sikrer områder og byggverk gjennom forebyggende tiltak mot overvannsflom og vanninntrenging. Tiltakshaver er ansvarlig for at krav og føringer i areal- og reguleringsplan og i byggteknisk forskrift er ivaretatt, også når det gjelder håndtering av overvann.

Overvannshåndtering må ivaretas allerede i planverket for at hensynet til overvann skal kunne ivaretas på en forsvarlig måte i byggesaksprosessen.

Krav til overvannshåndtering reguleres i byggteknisk forskrift. Byggteknisk forskrift er en funksjonsbasert forskrift som i utgangspunktet omfatter alle byggverk, også veianlegg. En rekke bestemmelser, samt veiledningsmateriell og retningsgivende eksempler, er imidlertid utformet med tanke på bygninger. Særlogivning, slik som veilovgivning og veinormaler, må derfor utfylle og konkretisere kravene innenfor rammene som byggeteknisk forskrift gir.

Se oversikt over gangen i byggesaksbehandlingen (pdf), med tidsfrister og lovhenvisninger. Oversikten er laget av Direktoratet for byggkvalitet.

Sist revidert: 14.03.2016
av: Miljødirektoratet