Føre tilsyn med overvannshåndtering i byggesaker og eksisterende bygg og infrastruktur

Tiltakshaver har ansvar for at overvann er håndtert på en tilfredsstillende måte. Det er forslagsstiller og utbygger som har hovedansvaret for kvaliteten på arbeider, i henhold til plan- og bygningsretten. Det er forslagsstiller som skal ivareta regelverket ved utarbeidelse av planer. Ved utbygging er det tiltakshaversiden som har ansvaret for å velge en tilfredsstillende løsning for overvannssituasjonen. Kommunen fører tilsyn med at tiltakshavers gjennomfører kravene.

Tilsynsplikt

Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med gjeldende krav. Kommunen skal føre tilsyn i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Dette følger av plan- og bygningsloven § 25-1. Det føres i dag tilsyn med ca 10 prosent av byggesakene.

Kommunen kan for eksempel føre tilsyn med hvordan tiltakshaver løser disse oppgavene

Krav til lokal disponering og infiltrering av overvann og drensvann
Krav for å hindre sigevann og fukt, samt tåle nedbør
Krav om sikring av åpne overvannsløsninger
Vedlikehold av drenering
Sikring, istandsetting eller frakobling av ledning
Ulovlighetsoppfølging

Krav til lokal disponering og infiltrering av overvann og drensvann

FTiltakshaver skal sikre avledning av grunn- og overvann, før oppføring av bygning blir satt i gang, jamfør plan- og bygningsloven § 27-2 femte ledd. Tiltakshaver skal sikre at eventuell infiltrasjon og lokal disponering av overvann ikke gir oversvømmelse eller andre ulemper når overvannet og drensvannet skal infiltreres eller ledes bort, jamfør byggteknisk forskrift § 15-10 nummer 1. Tiltakshaver skal sikre at byggverk har tilstrekkelig fall for å lede bort overvannet, dersom det ikke er oppsamlingsmuligheter for overvannet, jamfør byggteknisk forskrift § 13-16.

Krav for å hindre sigevann og fukt, samt tåle nedbør

Tiltakshaver skal sørge for at sigevann og fukt fra grunnen ikke trenger inn i bygningskonstruksjoner og skader disse, jamfør byggteknisk forskrift § 13-15.

Det stilles også krav til utforming av byggverkets fasader i forhold til nedbør, jamfør byggteknisk forskrift § 13-17.

Krav om sikring av åpne overvannsløsninger

asseng og brønn skal til enhver tid være sikret slik at personer hindres fra å falle i dem, jamfør plan- og bygningsloven § 28-6. Fare for skade kan reduseres ved bevisst bruk av for eksempel vegetasjon, grunne vannspeil og sideskråninger.

Vedlikehold av drenering

Før oppføring av bygning blir satt i gang skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk. Dette følger av plan- og bygningsloven § 27-2 femte ledd med byggteknisk forskrift § 15-10, annet ledd bokstav c.

Bortledning av overvann og drensvann skal etter byggteknisk forskrift skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet, jamfør byggteknisk forskrift § 15-10. I følge veiledningen til bestemmelsen skal ikke tiltak som hindrer infiltrasjon i grunnen, for eksempel tette flater og tiltak som iverksettes for å ta hånd om overvannet på eiendommen, påføre andre ulemper. Eieren av nedenforliggende eiendom må imidlertid påregne vannets naturlige løp over sin grunn, eksempelvis fra en bekk som flommer over eller vannsig på bakken etter langvarig regn.

Sikring, istandsetting eller frakobling av ledning

Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting. Dette i følge plan- og bygningsloven § 31-3.

Ulovlighetsoppfølging

Kommunen kan gi den ansvarlige pålegg om å rette det ulovlige forholdet eller benytte andre sanksjonsmuligheter som tvangsmulkt, overtredelsesgebyr, forelegg og tvangsfullbyrdelse med videre, jamfør plan- og bygningsloven kapittel 32    

Direktoratet for byggkvalitet har god veiledning om gjennomføring av tilsyn, og organisering og finansiering.

Rent overvann bør i stor grad håndteres gjennom infiltrasjon i grunnen, eller i egne overvannsanlegg, og ikke blandes med forurenset vann eller ledes til områder med mye forurensning.  Overvann vasker med seg næringsstoffer, partikler og kjemiske stoffer som salt og miljøgifter når det renner over tetteflater, gjennom forurenset grunn eller gjennom rør med mye slaggstoff. Det kan derfor være nødvendig å rense overvannet før det slippes ut i en resipient. Rensebehovet kan reduseres ved lokal disponering av overvannet og kontrollert avrenning.

Nasjonale mål for vann og helse (2014) har mål om at samlet overløp for et rensedistrikt bør være mindre enn 2 prosent av forurensningsproduksjonen. Målet betyr at kun 2 prosent av avløpsvannet, inkludert overvann, skal gå i overløp. Det vil i praksis si at overvann i størst mulig grad bør separeres fra spillvann.

Forurenset overvann bør håndteres gjennom:

  • god arealplanlegging
  • regulering av utslipp fra industri og lignende gjennom konsesjonsbehandling
  • krav til påslipp av overvann fra vei til kommunalt nett

Krav til lokal disponering og infiltrering av overvann og drensvann
Krav for å hindre sigevann og fukt, samt tåle nedbør
Krav om sikring av åpne overvannsløsninger
Vedlikehold av drenering
Sikre, sette istand eller koble fra ledning
Følge opp ulovligheter

Krav til lokal disponering og infiltrering av overvann og drensvann

Tiltakshaver skal sikre avledning av grunn- og overvann, før oppføring av bygning blir satt i gang, jamfør plan- og bygningsloven § 27-2 femte ledd. Tiltakshaver skal sikre at eventuell infiltrasjon og lokal disponering av overvann ikke gir oversvømmelse eller andre ulemper når overvannet og drensvannet skal infiltreres eller ledes bort, jamfør byggteknisk forskrift § 15-10 nummer 1. Tiltakshaver skal sikre at byggverk har tilstrekkelig fall for å lede bort overvannet, dersom det ikke er oppsamlingsmuligheter for overvannet, jamfør byggteknisk forskrift § 13-16.

Krav for å hindre sigevann og fukt, samt tåle nedbør

Tiltakshaver skal sørge for at sigevann og fukt fra grunnen ikke trenger inn i bygningskonstruksjoner og skader disse, jamfør byggteknisk forskrift § 13-15.

Det stilles også krav til utforming av byggverkets fasader i forhold til nedbør, jamfør byggteknisk forskrift § 13-17.

 

Krav om sikring av åpne overvannsløsninger

Basseng og brønn skal til enhver tid være sikret slik at personer hindres fra å falle i dem, jamfør plan- og bygningsloven § 28-6. Fare for skade kan reduseres ved bevisst bruk av for eksempel vegetasjon, grunne vannspeil og sideskråninger.

 

Vedlikehold av drenering

Avledning av grunn- og overvann være sikret, før oppføring av bygning blir satt i gang skal. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk. Dette følger av plan- og bygningsloven § 27-2 femte ledd med byggteknisk forskrift § 15-10, annet ledd bokstav c.

Bortledning av overvann og drensvann skal etter byggteknisk forskrift skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet, jamfør byggteknisk forskrift § 15-10.

I følge veiledningen til bestemmelsen skal ikke tiltak som hindrer infiltrasjon i grunnen, for eksempel tette flater og tiltak som iverksettes for å ta hånd om overvannet på eiendommen, påføre andre ulemper. Eieren av nedenforliggende eiendom må imidlertid påregne vannets naturlige løp over sin grunn, eksempelvis fra en bekk som flommer over eller vannsig på bakken etter langvarig regn.

Sikre, sette istand eller koble fra ledning

Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting. Dette i følge plan- og bygningsloven § 31-3.

Følge opp ulovligheter

Kommunen kan gi den ansvarlige pålegg om å rette det ulovlige forholdet eller benytte andre sanksjonsmuligheter som tvangsmulkt, overtredelsesgebyr, forelegg og tvangsfullbyrdelse med videre, jamfør plan- og bygningsloven kapittel 32    

Direktoratet for byggkvalitet har god veiledning om gjennomføring av tilsyn, og organisering og finansiering.

Sist revidert: 15.03.2016
av: Miljødirektoratet